1 жов­тня – День са­ке

Ко­жен по­ці­но­ву­вач япон­ської куль­ту­ри та фі­ло­со­фії мо­же за­не­сти со­бі до ка­лен­да­ря не­о­фі­цій­не свя­то

Den (Ukrainian) - - 25 - Ан­на ГАВ­РИ­ЛЮК

Най­пер­ше — це, зві­сно, про­фе­сій­не свя­то япон­ських ви­но­ро­бів. Са­ме для цьо­го йо­го і бу­ло за­сно­ва­но 1978 ро­ку Цен­траль­ни­ми збо­ра­ми проф­спі­лок ви­но­ро­бів Япо­нії. Да­та не ви­пад­ко­ва, адже са­ме на по­ча­тку жов­тня до­сти­гає но­вий уро­жай ри­су і по­чи­на­є­ться но­вий «ви­но­ро­бний» рік. Про­цес ви­го­тов­ле­н­ня са­ке ду­же скла­дний та по­віль­ний, на­віть за ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го ви­ро­бни­цтва. Ва­жли­вим ком­по­нен­том є рис, який осо­бли­вим спосо­бом фер­мен­ту­є­ться за до­по­мо­гою дрі­жджів та «ко­дзі» — спе­ці­аль­них мі­кро­ор­га­ні­змів. Але най­ва­жли­ві­ший ком­по­нент — во­да. Тра­ди­цій­но ува­жні до де­та­лей япон­ці вва­жа­ють її го­лов­ним фа­кто­ром для отри­ма­н­ня які­сно­го на­пою.

Май­же у всіх ре­гіо­нах Япо­нії існує свій «фір­мо­вий» сорт са­ке. Тож при­від для свя­та є в ко­жно­го ме­шкан­ця. Але від­зна­че­н­ня «ал­ко­голь­но­го» свя­та в Япо­нії — це геть не зви­чні нам ве­се­лі по­си­день­ки чи гу­ля­н­ня. День са­ке — це день умі­ло­го та по­мір­но­го вжи­ва­н­ня ал­ко­го­лю. П’ють йо­го зі спе­ці­аль­них мі­ні­а­тюр­них ста­кан­чи­ків — «тьо­ко», ви­гу­ку­ю­чи пе­ред пер­шим ков­тком: «Кам­па-а-ай!» — що мо­жна пе­ре­кла­сти як «пий до дна».

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.