У «джун­глях» ві­тчи­зня­ної те­ле­ін­фор­ма­ції

Чо­му Укра­ї­ні слід ро­зі­рва­ти ди­пло­ма­ти­чні від­но­си­ни з агре­со­ром

Den (Ukrainian) - - 25 - Ігор ЛОСЄВ

Те­ле­ка­на­ли про­дов­жу­ють сма­ку­ва­ти на­ших ка­ри­ка­тур­них « бор­ців з ко­ру­пці­єю». Хтось на­віть ки­нув єхи­дну фра­зу, що в Укра­ї­ні бо­роть­ба з ко­ру­пці­єю при­бу­тко­ві­ша, ніж са­ма ко­ру­пція. Ви­яви­ло­ся, що вір­ний со­ра­тник С.Ле­щен­ка нар­де­пка С.За­лі­щук во­ло­діє ще до­рож­чою жи­тло­пло­щею. І що? Пі­сля всьо­го, що ста­ло­ся, ця пу­блі­ка зни­кне з по­лі­ти­чної сце­ни, со­ром­ля­чись зви­ну­ва­чень і ке­пку­вань? Ні в яко­му ра­зі. Ще на­ха­бні­ше зі всіх екра­нів роз­по­від­а­ти­муть про свої «ан­ти­ко­ру­пцій­ні по­дви­ги». Унас так за­ве­де­но, ну не Єв­ро­па ж ми, дій­сно. Ме­не ли­ше ці- ка­вить при­ро­да ге­ні­аль­но­сті С.За­лі­щук, що до­зво­ляє їй че­сно за­ро­бля­ти та­кі ве­ли­че­зні за укра­їн­ськи­ми мір­ка­ми гро­ші. Утім, ця трі­а­да Ле­щен­ко-Найем-За­лі­щук від укра­їн­сько­го су­спіль­ства свою «чор­ну мі­тку» у ви­гля­ді гли­бо­кої не­до­ві­ри й украй пі­до­зрі­ло­го став­ле­н­ня вже отри­ма­ла. Якщо вже ти ви­со­ко під­ні­ма­єш мо­раль­ну план­ку й сам по­стій­но ви­сту­па­єш у ро­лі мо­ра­лі­ста, то хоч би не ста­вай жи­вим за­пе­ре­че­н­ням до­бро­че­сно­стей, що про­слав­ля­ю­ться то­бою. Зро­зумі­ло, окрім жа­лю, тут є й мі­сце для гу­мо­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.