У «джун­глях» ві­тчи­зня­ної те­ле­ін­фор­ма­ції

Чо­му Укра­ї­ні слід ро­зі­рва­ти ди­пло­ма­ти­чні від­но­си­ни з агре­со­ром

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЛОСЄВ

Плу­та­ні по­ясне­н­ня Ле­щен­ка про те, звід­ки гро­ші, на­га­ду­ють зна­ме­ни­тий анек­дот про тум­бо­чку. Слід­чий: «Іва­не Іва­но­ви­чу, де ви взя­ли ці гро­ші?» — «Утум­бо­чці, гро­ма­дя­ни­не слід­чий». — «А хто їх ту­ди по­клав?» — «Дру­жи­на, гро­ма­дя­ни­не слід­чий». — «А їй їх хто дав?» — «Я, гро­ма­дя­ни­не слід­чий». — «А ви звід­ки взя­ли?» — «Ну, скіль­ки мо­жна вам по­вто­рю­ва­ти. Утум­бо­чці!» При­чо­му по­стій­но з’яв­ля­ю­ться якісь но­ві об­ста­ви­ни й істо­тні ко­ри­гу­ва­н­ня ска­за­но­го С. Ле­щен­ком ра­ні­ше. А нар­деп Олег Ля­шко ру­бо­нув з ра­ди­каль­ною про­сто­тою: «Ле­щен­ко ку­пив квар­ти­ру за гро­ші ро­сій­сько­го олі­гар­ха Гри­го­ри­ши­на!» Ці­ка­во, чи по­дасть «по­лум’яний ан­ти­ко­ру­пціо­нер» по­зов про­ти Ля­шка з ме­тою, так би мо­ви­ти, за­хи­сту сво­єї че­сті й гі­дно­сті?

А укра­їн­ський олі­гарх Ігор Ко­ло­мой­ський, який усім ін­шим на­шим ві­до­мим бі­зне­сме­нам у важ­кий для Укра­ї­ни мо­мент дав хо­ро­ший урок ді­є­во­го па­трі­о­ти­зму, при­га­дав, як улі­тку 2014-го, ко­ли ви­рі­шу­ва­ла­ся до­ля кра­ї­ни, пан Ле­щен­ко на­стій­ли­во ви­ма­гав роз­пу­сти­ти до­бро­воль- чі ба­таль­йо­ни. Якщо це дій­сно так, то­ді ро­сій­ським бан­кам є за що лю­би­ти сво­го VIP-клі­єн­та-«ан­ти­ко­ру­пціо­не­ра» Ле­щен­ка.

НА ДВОХ СТІЛЬЦЯХ

На те­ле­ка­на­лі « Ес­пре­со » обго­во­рю­ва­ли ни­ні­шній стан укра­їн­сько- ро­сій­ських від­но­син. Утім, він ви­чер­пно ха­ра­кте­ри­зу­є­ться одним сло­вом: « вій­на » . Екс- нар­деп Єгор Фір­сов ди­ву­вав­ся: не­має пре­це­ден­тів в істо­рії, ко­ли б во­ю­ю­чі дер­жа­ви під­три­му­ва­ли ди­пло­ма­ти­чні від­но­си­ни. По­лі­то­лог Оле­ся Яхно ви­сту­пи­ла ка­те­го­ри­чно про­ти роз­ри­ву з Ро­сі­єю. Мо­ти­ву­ва­ла це тим, що «там ба­га­то на­ших гро­ма­дян». Ну то й що? Мо­же, нам те­пер на під­ста­ві ці­єї об­ста­ви­ни ка­пі­ту­лю­ва­ти пе­ред Пу­ті­ним? На­сту­пний її ар­гу­мент зво­див­ся до то­го, що «ми ні­чо­го від роз­ри­ву ди­пві­дно­син з РФ не ма­ти­ме­мо». Ди­пві­дно­си­ни з агре­со­ром роз­ри­ва­ю­ться не для то­го, щоб щось з цьо­го ма­ти, а то­му, що іна­кше не мо­жна. Це все та ж згу­бна для Укра­ї­ни ло­гі­ка си­ді­н­ня на двох стільцях. Це те, що вла­сти­ве ни­ні­шній вла­ді. На жаль, прин­ци­по­вість і по­слі­дов­ність з на­шою вла­дою по­єд­ну­ю­ться по­га­но. Уре­зуль­та­ті — мі­ні­мі­зу­є­ться між­на­ро­дна під­трим­ка Укра­ї­ни. Ве­ду­чий Ми­ко­ла Руденко про­вів го­ло­су­ва­н­ня в ефі­рі. За роз­рив ди­пві­дно­син з РФ ви­сло­ви­ло­ся 79% те­ле­гля­да­чів.

Іде­о­ло­гія «двох стіль­ців» уже дає вель­ми не­при­єм­ні пло­ди. По­хму­рі по­пе­ре­дже­н­ня на­шо­му пре­зи­ден­то­ві з бо­ку ві­це-пре­зи­ден­та США Д.Бай­де­на якраз що­до цьо­го. На­ша вла­да за­гра­ла­ся. Так, За­хід, якщо він хо­че не допу­сти­ти то­таль­но­го ха­о­су у сві­ті, має під­три­му­ва­ти Укра­ї­ну як пе­ре­до­вий ру­біж, не­за­ле­жно від усіх ін­ших об­ста­вин. Але й ми зо­бов’яза­ні на­би­ра­ти по­зи­тив­ні ба­ли, а не штра­фні очки. Унас на­го­рі чо­мусь на­їв­но вва­жа­ють, що ні­хто у сві­ті не ба­чить укра­їн­ських фа­брик у Ро­сії, жва­вої тор­гів­лі з агре­со­ром, ка­ри­ка­тур­ної псев­до­бо­роть­би з ко­ру­пці­єю, то­таль­но­го зло­дій­ства, змо­ви з по­пе­ре­днім ре­жи­мом і «див­ної вій­ни» (вран­ці во­ю­є­мо, уве­че­рі тор­гу­є­мо) і ба­га­то ін­шо­го. Усе це й при­зве­ло до за­ко­но­мір­но­го й очі­ку­ва­но­го ре­зуль­та­ту. Дріб’яз­ко­ве, без­глу­зде й жа­лю­гі­дне по­лі­ти­кан­ство під час вій­ни, жа­хли­ва без­від­по­від­аль­ність, ціл­ко­ви­та зра­да іде­а­лів Єв­ро­май­да­ну, за­гра­ва­н­ня з про­ро­сій­ськи­ми си­ла­ми, се­па­ра­ти­ста­ми ко­ла­бо­ран­та­ми по­ка­за­ли, що вла­да в Укра­ї­ні — з мо­раль­но­го, по­лі­ти­чно­го й ін­те­ле­кту­аль­но­го по­гля­ду — без­на­дій­но від­ста­ла від ви­мог мо­мен­ту. Усе ви­ще­на­зва­не спри­чи­няє ве­ли­ку не­до­ві­ру до на­шої кра­ї­ни. Звід­си й бо­язнь да­ва­ти нам су­ча­сну

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.