«Го­лос Дон­ба­су» – у при­йма­чах

У Кр­ама­тор­ську та Слов’ян­ську роз­по­ча­ла мов­ле­н­ня но­ва ра­діо­стан­ція

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ана­ста­сія РУДЕНКО, «День»

«Го­лос Дон­ба­су» 27 ве­ре­сня за­пу­стив­ся в мі­стах Кр­ама­торськ і Слов’янськ на До­неч­чи­ні на ча­сто­ті 90,4 FM. Про це на сво­їй сто­рін­ці у Facebook по­ві­до­ми­ла ра­дник мі­ні­стра ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Укра­ї­ни Те­тя­на По­по­ва. Цьо­го ж дня в Ма­рі­у­по­лі роз­по­ча­то те­сто­ве мов­ле­н­ня «Гро­мад­сько­го ра­діо» на ча­сто­ті 89,1 МГц.

На сьо­го­дні ра­діо­стан­ція «Го­лос Дон­ба­су» вже мо­вить у Мар’їн­ці, Вол­но­ва­сі, Ма­рі­у­по­лі, Ав­ді­їв­ці на До­неч­чи­ні, а та­кож у Ща­сті на Лу­ган­щи­ні.

«Го­лос Дон­ба­су» — це ін­фор­ма­цій­на ра­діо­стан­ція, то­му основ­на ча­сти­на про­грам — ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чні. Пе­ре­д­усім це про­гра­ми про Дон­бас та до­неч­чан, які бу­дуть їм ко­ри­сні, які до­по­мо­жуть їм у пов­сяк­ден­но­му жит­ті, а та­кож які по­ясню­ють про­це­си, що від­бу­ва­ю­ться за­раз в Укра­ї­ні. Яким чи­ном До­не­цька область мо­же бу­ти за­ді­я­на у цих про­це­сах, як во­ни впли­ва­ють на жи­т­тя до­неч­чан, — по­яснив ра­ні­ше «Дню» го­лов­ний ре­да­кто ра­діо­стан­ції Юрій ТАБАЧЕНКО. — Крім то­го, це про­гра­ми по­лі­ти­чно­го, еко­но- мі­чно­го, со­ці­аль­но­го ха­ра­кте­ру, є та­кож пе­ре­да­чі більш лег­ко­го жан­ру, які да­ють мо­жли­вість від­во­лі­кти­ся від сер­йо­зних тем, за­ми­сли­ти­ся про свій вну­трі­шній світ, мо­жли­во, на­віть отри­ма­ти якусь під­трим­ку. До уча­сті в ефі­рі ми на­сам­пе­ред за­про­шу­є­мо лю­дей, так чи іна­кше пов’яза­них із Дон­ба­сом».

За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка «Го­ло­су Дон­ба­су», одні­єю з про­блем за­ли­ша­є­ться бо­роть­ба з ро­сій­ською про­па­ган­дою, в по­ло­ні якої пе­ре­бу­ва­ють ме­шкан­ці при­фрон­то­вої зо­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.