Лі­те­ра­ту­ра... мер­твих мух

Den (Ukrainian) - - Українці – Читайте! - Під­го­ту­вав Ро­ман Гри­він­ський «День»

Ла­у­ре­а­том іґно­бе­лів­ської (від англ. ignoble — не­гі­дний) або, як її ще на­зи­ва­ють, «ан­ти­но­бе­лів­ської» чи «шно­бе­лів­ської» пре­мії з лі­те­ра­ту­ри цьо­го ро­ку став швед­ський ен­то­мо­лог Фре­дрік Сйо­берг — за «свою три­том­ну біо­гра­фі­чну пра­цю, що опи­сує за­до­во­ле­н­ня від ко­ле­кціо­ну­ва­н­ня мер­твих і ще жи­вих мух». 26-та це­ре­мо­нія на­го­ро­дже­н­ня від­бу­ла­ся в Гар- вард­сько­му уні­вер­си­те­ті. По­при пев­ний де­що па­ро­дій­ний та кри­ти­чний аспект іґно­бе­лів­ської пре­мії, її при­су­джу­ють за справ­жні до­ся­гне­н­ня. так ла­у­ре­ат 2000 ро­ку фі­зик Ан­дрій Гейм у 2010 ро­ці одер­жав справ­жню но­бе­лів­ську пре­мію.

ФО­ТО З САЙТА ILGIORNALE

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.