Джа­стін ТРЮДО,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - прем’єр-мі­ністр Ка­на­ди: (ukrainian.voanews.com)

Сьо­го­дні ми ра­зом з укра­їн­ця­ми за­су­джу­є­мо жа­хли­ві зло­чи­ни, ско­є­ні про­ти них упро­довж істо­рії, та під­три­му­є­мо їхнє пра­во на са­мо­ви­зна­че­н­ня, сво­бо­ду і де­мо­кра­тію. Са­ме то­му уряд Ка­на­ди ви­сту­пає ка­те­го­ри­чно про­ти вій­сько­вої агре­сії Ро­сії в Укра­ї­ні. Ми вва­жа­є­мо, що ра­зом з між­на­ро­дним спів­то­ва­ри­ством Ка­на­да мо­же ві­ді­гра­ти ва­жли­ву роль у за­вер­шен­ні цьо­го кон­флі­кту. Як кра­ї­на, ми йна­да­лі бу­де­мо до­по­ма­га­ти Укра­ї­ні бу­ду­ва­ти де­мо­кра­ти­чні, еко­но­мі­чні та без­пе­ко­ві ін­сти­ту­ти, які до­по­мо­жуть їй­до­ся­гну­ти про­цві­та­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.