Тер­но­піль пе­ре­тво­рив­ся на «Мі­сто сон­ця»

У мі­сті від­був­ся IV На­ціо­наль­ний фе­сти­валь фло­ри­сти­чних об’єктів

Den (Ukrainian) - - День України - Ла­ри­са ОСАДЧУК, Тер­но­піль

За­хід по­пу­ля­ри­зує лен­дарт — один із еко­ло­гі­чних на­прям­ків у ланд­ша­фтно­му ди­зай­ні. Упер­ше фе­сти­валь про­ве­ли в Ки­є­ві, і від­то­ді він ман­друє мі­ста­ми Укра­ї­ни, зби­ра­ю­чи ди­зай­не­рів, ху­до­жни­ків, фло­ри­стів і всіх, хто за­хо­плю­є­ться ми­сте­цтвом ство­ре­н­ня ви­ро­бів з при­ро­дних ма­те­рі­а­лів. Сам за­хід — спро­ба прив­не­сти твор­чі­стю не­стан­дар­тне обра­зне і смі­ли­ве ба­че­н­ня в сфе­ру ланд­ша­фтно­го ди­зай­ну.

Не­зви­чай­ні фі­гу­ри, аб­стра­кції з гі­лок, ли­стя, мо­ху, ко­ри, сі­на, пло­дів і кві­тів, зро­бле­ні ру­ка­ми та­ла­но­ви­тих лю­дей май­же з усіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни, роз­мі­сти­ли вздовж алей і на га­зо­нах у пар­ку іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка. Але най­ці­ка­ві­шою на IV На­ціо­наль­но­му фе­сти­ва­лі фло­ри­сти­чних об’єктів «Мі­сто сон­ця» бу­ла ве­ле­тен­ська роз­гор­ну­та книж­ка з хри­зан­тем, ко­трі один із тер­но­піль­ських кві­тко­вих са­ло­нів-спон­со­рів спе­ці­аль­но до­ста­вив з Гол­лан­дії. На бі­лих сто­рін­ках на­пис: «Ві­та­є­мо, лю­бі вчи­те­лі». Ось та­кий по­да­ру­нок зро­би­ли пе­да­го­гам до про­фе­сій­но­го свя­та тер­но­по­ля­ни, ко­трий став одним із ре­кор­дів Укра­ї­ни. Ви­го­то­ви­ли не­зви­чай­ну кві­тко­ву книж­ку учні Тер­но­піль­сько­го ви­що­го про­фе­сій­но­го учи­ли­ща сфе­ри по­слуг і ту­ри­зму. Як роз­по­ві­ла ке­рів­ник На­ціо­наль­но­го ре­є­стру ре­кор­дів Укра­ї­ни Ла­на Вє­тро­ва, для цьо­го ви­ко­ри­ста­ли сім з по­ло­ви­ною ти­сяч хри­зан­тем.

Про­тя­гом двох днів у рам­ках фе­сти­ва­лю від­бу­ва­ли­ся без­ко­штов­ні май­стер- кла­си з ви­го­тов­ле­н­ня свя­тко­вих сві­чок, ли­сті­вок, ігра­шок з ку­ку­ру­дзя­но­го ли­стя. Ор­га­ні­зу­ва­ли буль­ба­шко­ву фе­є­рію і кар­вінг.

ФОТО МИХАЙЛА УРБАНСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.