Де­цен­тра­лі­за­ція на Хер­сон­щи­ні

Об’єд­на­ти­ся го­то­ві ші­стнад­цять гро­мад, але ви­бо­ри при­зна­че­но ли­ше в чо­ти­рьох

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Про це го­во­ри­ли під час кру­гло­го сто­лу « Що галь­мує ре­фор­му де­цен­тра­лі­за­ції на Хер­сон­щи­ні?», який дня­ми від­був­ся у Хер­со­ні. Ко­ор­ди­на­тор Офі­су ре­форм та ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку у Хер­сон­ській обла­сті Окса­на Сі­лю­ко­ва роз­по­ві­ла, що про­тя­гом остан­ніх мі­ся­ців ре­фор­ма де­цен­тра­лі­за­ції має по­зи­тив­ну ди­на­мі­ку. Про­тя­гом трав­ня— ве­ре­сня 2016 ро­ку го­ло­ва ОДА Ан­дрій Гор­дє­єв під­пи­сав 16 роз­по­ря­джень, які ре­гла­мен­ту­ють утво­ре­н­ня 16 об’ єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад, до скла­ду яких уві­йшла 51 мі­сце­ва ра­да. Крім то­го, обл­держ­адмі­ні­стра­ція на­пра­ви­ла звер­не­н­ня до ЦВК­про при­зна­че­н­ня пер­ших ви­бо­рів де­пу­та­тів мі­сце­вої ра­ди та від­по­від­но­го мі­сце­во­го го­ло­ви по 12- ти об’ єд­на­ним гро­ма­дам. Однак у цен­тр­ви­бор­чко­мі при­зна­чи­ли ви­бо­ри ли­ше в чо­ти­рьох: Му­зи­ків­ській, Хре­стів­ській, Аска­ні­я­Нов­ській та Ка­лан­ча­цькій.

Окса­на Сі­лю­ко­ва за­зна­чи­ла, що на Хер­сон­щи­ні є низ­ка про­блем, які галь­му­ють ре­фор­му. Пе­ре­д­усім — ін­фор­ма­цій­на. За сло­ва­ми Сі­лю­ко­вої, в де­яких ра­йо­нах (Бі­ло­зер­ський, Вер­хньо­ро­га­чи­цький, Гор­но с та­ївсь кий, Но­во во­рон цо в с ь кий та ін.) май­же не про­во­дять роз’ ясню­валь­ну ро­бо­ту на мі­сцях. У се­лах да­ле­ко не всі ро­зу­мі­ють, у чо­му суть ре­фор­ми, які плю­си во­на дає, що і як для цьо­го тре­ба зро­би­ти, з ким об’єд­ну­ва­ти­ся то­що.

Пов­ні­стю від­су­тня ді­яль­ність у на­прям­ку ре­фор­ми де­цен­тра­лі­за­ції в мі­стах обла­сно­го та ра­йон­но­го зна­че­н­ня. На­віть ко­ли ефе­ктив­но пра­цю­ють спе­ці­а­лі­сти ра­йон­них дер­жав­них адмі­ні­стра­цій, ре­фор­ма са­бо­ту­є­ться са­ме на рів­ні міст. Спо­сте­рі­га­є­ться не­с­прийня­т­тя ре- форм на рів­ні біль­шо­сті ра­йон­них рад, які на­ла­што­ву­ють про­ти про­це­су ре­фор­му­ва­н­ня мі­сце­ві сіль­ські ра­ди ( ке­рів­ни­цтво та де­пу­тат­ські кор­пу­си). На мі­сце­во­му рів­ні від­чу­ва­є­ться сер­йо­зний вплив з бо­ку ке­рів­ни­ків сіль­сько­го­спо­дар­ських під­при­ємств та бі­знес- еліт на про­цес де­цен­тра­лі­за­ції в обла­сті, за­зна­чає Окса­на Сі­лю­ко­ва.

Щоб на­ла­го­ди­ти про­цес де­цен­тра­лі­за­ції, зро­би­ти йо­го зро­зумі­лим для всіх гро­мад, уча­сни­ки кру­гло­го сто­лу ( пред­став­ни­ки кіль­кох мі­сце­вих ГО, екс­пер­ти ХОО КВУ, Офі­су ре­форм) під­пи­са­ли ме­мо­ран­дум про спів­пра­цю, в рам­ках якої бу­дуть про­ве­де­ні за­хо­ди, спря­мо­ва­ні на ви­вче­н­ня хо­ду ре­фор­ми де­цен­тра­лі­за­ції, на­да­н­ня юри­ди­чних кон­суль­та­цій в гро­ма­дах, за­га­лом про­ве­де­н­ня ін­фор­ма­цій­ної кам­па­нії про ре­фор­му і її пе­ре­ва­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.