Ко­му ви­гі­дний арешт жур­на­лі­ста?

«Ро­ман Су­щен­ко став по­лі­ти­чним за­ру­чни­ком ро­сій­ської вла­ди», — МЗС

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Ра­нок по­не­діл­ка при­го­лом­шив но­ви­ною про за­три­ма­н­ня в Ро­сії укра­їн­сько­го жур­на­лі­ста, вла­сно­го ко­ре­спон­ден­та «Укр­ін­фор­му» у Фран­ції Ро­ма­на Су­щен­ка. Са­ме за­три­ма­н­ня ста­ло­ся ще у п’ятни­цю, 30 ве­ре­сня, з по­ру­ше­н­ням всіх між­на­ро­дних пра­вил. Однак, про своє рі­ше­н­ня ро­сій­ська сто­ро­на не по­ві­до­ми­ла ні­ко­му — ні дру­жи­ні, ні в ди­пло­ма­ти­чні уста­но­ви, ні за мі­сцем ро­бо­ти. Ли­ше зав­дя­ки ро­сій­ським ЗМІ, які на­пи­са­ли, що в Мо­скві ні­би­то за­три­ма­ли «укра­їн­сько­го шпи­гу­на», ста­ло ві­до­мо — Су­щен­ко зна­хо­ди­ться у СІЗО «Ле­фор­то­во».

«Ми аб­со­лю­тно ви­пад­ко­во зу­стрі­ли в ка­ме­рі ка­ран­тин­но­го від­ді­ле­н­ня Ле­фор­тів­ської в’язни­ці 47-рі­чно­го гро­ма­дя­ни­на Укра­ї­ни Ро­ма­на Су­щен­ка. Він роз­ка­зав, що він жур­на­ліст, ко­тро­го зви­ну­ва­чу­ють у шпи­гун­стві. По­дро­биць сво­го за­три­ма­н­ня і зви­ну­ва­чень, що йо­му за­ки­да­ють, Су­щен­ко не зміг нам по­ві­до­ми­ти, — роз­ка­за­ла сай­ту «Открытая Рос­сия» член Гро­мад­ської спо­сте­ре­жної ко­мі­сії (ОНК) Мо­скви Зоя Свє­то­ва. — Спів­ро­бі­тни­ки «Лє­фор­то­во» за­бо­ро­ни­ли нам йо­го пи­та­ти про кри­мі­наль­ну спра­ву». За ін­фор­ма­ці­єю сай­ту, Су­щен­ко по­ві­до­мив, що під час за­три­ма­н­ня на ньо­го здій­сню­ва­ли силь­ний пси­хо­ло­гі­чний тиск. Су­щен­ко по­про­сив пра­во­за­хи­сни­ків зв’яза­ти­ся з кон­су­лом Укра­ї­ни в Мо­скві.

Вже упро­довж дня ста­ло ві­до­мо, що укра­їн­сько­го жур­на­лі­ста рі­ше­н­ням Ле­фор­тів­сько­го су­ду Мо­скви за­три­ма­но за зви­ну­ва­че­н­ням у «шпи­гун­стві» (ста­т­тя 276 КК РФ).

Укра­їн­ська вла­да актив­но від­ре­а­гу­ва­ла на арешт сво­го спів­ві­тчи­зни­ка, що дає на­дію на швид­ке ви­рі­ше­н­ня спра­ви ди­пло­ма­ти­чним шля­хом. Вже зран­ку в по­не­ді­лок на офі­цій­но­му сай­ті МЗС з’яви­ла­ся за­ява, у якійукра­їн­ські ди­пло­ма­ти пря­мо на­зи­ва­ють Ро­ма­на Су­щен­ка «по­лі­ти­чним за­ру­чни­ком ро­сій­ської вла­ди». «Ми гли­бо­ко обу­ре­ні тим, що укра­їн­сько­го жур­на­лі­ста, який­при­був на те­ри­то­рію Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції з ме­тою від­ві­да­ти близь­ких ро­ди­чів, ро­сій­ська вла­да за­три­ма­ла за на­ду­ма­ним зви­ну­ва­че­н­ням у «шпи­гун­стві». Ро­з­гля­да­є­мо це як чер­го­вий­крок у ці­ле­спря­мо­ва­ній по­лі­ти­ці Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції ви­ко­ри­ста­н­ня укра­їн­ців, які опи­ня­ю­ться в ру­ках її ор­га­нів вла­ди, як по­лі­ти­чних за­ру­чни­ків у сво­їй гі­бри­дній агре­сії про­ти на­шої дер­жа­ви», — йде­ться у до­ку­мен­ті. Укра­ї­на ого­ло­си­ла про ви­мо­гу не­гай­но звіль­ни­ти ме­дій­ни­ка. Арешт Су­щен­ка пу­блі­чно за­су­ди­ли прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман та го­ло­ва ВРУ Ан­дрійПа­ру­бій . На за­хист жур­на­лі­ста ви­сту­пи­ли та­кож де­ся­тки гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, зокре­ма «Ре­пор­те­ри без кор­до­нів», На­ціо­наль­на спіл­ка жур­на­лі­стів Укра­ї­ни та ко­ле­ктив «Укр­ін­фор­му», де пра­цює Ро­ман Су­щен­ко.

«За­раз «Укр­ін­форм» ро­бить усе мо­жли­ве для то­го, щоб зв’яза­ти­ся з Ро­ма­ном. По­ки що без­ре­зуль­та­тно, — роз­по­ві­ла у ко­мен­та­рі «Дню» го­лов­ний ре­да­ктор сай­ту «Укр­ін­форм» Лю­бов Жа­ло­ва­га. — А те, що Ро­ман ні­би­то «ка­дро­ви­йо­фі­цер» — пов­на ні­се­ні­тни­ця. «Укр­ін­форм» звер­та­є­ться із за­кли­ком до жур­на­ліст­ської спіль­но­ти ста­ти на за­хист на­шо­го ко­ле­ги, а та­кож за до­по­мо­гою до між­на­ро­дних пра­во­за­хи­сних ор­га­ні­за­цій, ди­пло­ма­ти­чних уста­нов Укра­ї­ни та іно­зем­них дер­жав — спри­я­ти звіль­нен­ню Ро­ма­на».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.