Ду­ша «Во­лин­сько­го брат­ства»

Den (Ukrainian) - - День України -

Пі­шов з жи­т­тя ви­зна­чний пра­во­зна­вець Укра­ї­ни Да­ни­ло Кур­дель­чук

На 73-му ро­ці жи­т­тя пе­ре­ста­ло би­ти­ся сер­це ви­зна­чно­го пра­во­знав­ця Укра­ї­ни, за­снов­ни­ка і ба­га­то­рі­чно­го пре­зи­ден­та Укра­їн­ської іно­зем­ної юри­ди­чної ко­ле­гії, По­че­сно­го кон­су­ла Ре­спу­блі­ки Па­на­ма в Укра­ї­ні, го­ло­ви Мі­жна­ро­дно­го гро­мад­сько­го об’єд­на­н­ня «Во­лин­ське брат­ство».

На­ро­див­ся Д. М. Кур­дель­чук 2 сі­чня 1944 ро­ку в се­лі Ку­ли­ко­ви­чі Ма­не­ви­цько­го ра­йо­ну Во­лин­ської обла­сті. У 1967 р. за­кін­чив від­ді­ле­н­ня мі­жна­ро­дно­го пра­ва юри­ди­чно­го фа­куль­те­ту Ки­їв­сько­го дер­жав­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка і був за­ра­хо­ва­ний­на по­са­ду кон­суль­тан­та пред­став­ни­цтва Інюр­ко­ле­гії в Укра­їн­ськійРСР і Мол- дав­ськійРСР. З про­го­ло­ше­н­ням не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни, на­при­кін­ці 1991 ро­ку, ко­ли со­ю­зна Інюр­ко­ле­гія ого­ло­си­ла про за­кри­т­тя сво­го пред­став­ни­цтва в Ки­є­ві, бу­ла ство­ре­на Укра­їн­ська іно­зем­на юри­ди­чна ко­ле­гія, пре­зи­ден­том якої від­то­ді­йдо­о­стан­ньо­го­дня­сво­го­жи­т­тя­бу­вДа­ни­ло­Кур­дель­чук.ВУкрі­нюр­ко­ле­гі­ї­він­згур­ту­вав­ко­ле­ктив­ви­со­ко­про­фе­сій­ни­хфа­хів­ці в-пра­во­знав­ців, па­трі­о­тів Укра­ї­ни.

Ве­ли­ка за­слу­га Д.М. Кур­дель­чу­ка у за­хи­сті прав укра­їн­ців-остар­бай­те­рів. Д. Кур­дель­чук здо­був ви­со­кий­ав­то­ри­тет ди­пло­ма­та. Як ви­со­ко­ша­но­ва­ну лю­ди­ну йму­дро­го, ав­то­ри­те­тно­го пра­во­знав­ця йо­го вва­жа­ли за честь за­про­си­ти до сво­го скла­ду ба­га­то гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій.

З осо­бли­во го­стрим бо­лем від­гу­кну­ла­ся звіс­тка про від­хід у ві­чність Да­ни­ла Кур­дель­чу­ка у сер­цях во­ли­нян, зокре­ма, чле­нів Мі­жна­ро­дно­го гро­мад­сько­го об’єд­на­н­ня «Во­лин­ське брат­ство». З пер­ших днів йо­го ство­ре­н­ня він очо­лив Ра­ду об’єд­на­н­ня і став не про­сто йо­го ке­рів­ни­ком, а й ду­шею. До ньо­го йшли за до­по­мо­гою, по­ра­да­ми з най­рі­зно­ма­ні­тні­ших жит­тє­вих пи­тань і ні­ко­ли не чу­ли від ньо­го сло­ва від­мо­вив під­трим­ці.

Від­хід у ві­чність Да­ни­ла Мар­ко­ви­ча Кур­дель­чу­ка — не­по­прав­на втрата для на­шої дер­жа­ви, су­спіль­ства, для ко­жно­го, хто йо­го знав. Гли­бо­ко су­му­є­мо і схи­ля­є­мо го­ло­ви пе­ред йо­го сві­тлою пам’ят­тю.

Мі­жна­ро­дне гро­мад­ське об’єд­на­н­ня « Во­лин­ське брат­ство » , Укра­їн­ська іно­зем­на юри­ди­чна ко­ле­гія, дру­зі й ко­ле­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.