Не­ле­гі­тим­на «пе­ре­мо­га» Ор­ба­на

Den (Ukrainian) - - День Планети - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Чо­му Угор­щи­на не хо­че де­мон­стру­ва­ти справ­жню со­лі­дар­ність що­до ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми бі­жен­ців?

Не­діль­ний ре­фе­рен­дум в Угор­щи­ні що­до обов’яз­ко­вих квот ЄС на прийня­т­тя мі­гран­тів ви­зна­но не­дій­сним че­рез низь­ку яв­ку. Угор­ські гро­ма­дя­ни ма­ли від­по­ві­сти на за­пи­та­н­ня «Чи хо­че­те ви, щоб ЄС мав пра­во зо­бов’яза­ти Угор­щи­ну до обов’яз­ко­во­го роз­се­ле­н­ня не­гро­ма­дян Угор­щи­ни на­віть без зго­ди на це угор­сько­го пар­ла­мен­ту?». По­при те, що у во­ле­ви­яв­лен­ні взя­ли участь 40,41% угор­ців за умо­ви не­об­хі­дно­го мі­ні­му­му у 50%, прем’єр-мі­ністр Ві­ктор Ор­бан за­явив, що Єв­ро­со­юз не мо­же ігно­ру­ва­ти во­лю гро­ма­дян.

По­ка­зо­вим у цьо­му ре­фе­рен­ду­мі бу­ло те, що 98,33% ви­бор­ців про­го­ло­су­ва­ли про­ти квот на бі­жен­ців і 1,67% про­го­ло­су­ва­ли за. І Ор­бан одра­зу про­ін­тер­пре­ту­вав та­кий ре­зуль­тат як пе­ре­мо­гу. За йо­го сло­ва­ми, ви­бор­ці ви­рі­ши­ли, що пра­во ухва­лю­ва­ти та­ке рі­ше­н­ня що­до бі­жен­ців на­ле­жить ви­клю­чно Бу­да­пе­шту. Угор­ський прем’єр по­обі­цяв зро­би­ти все мо­жли­ве, аби не допу­сти­ти «ди­кта­ту» Брюс­се­ля, і на­віть змі­ни­ти кон­сти­ту­цію Угор­щи­ни, аби ви­зна­ти рі­ше­н­ня ре­фе­рен­ду­му та­ким, що має чин­ність.

Ана­лі­ти­ки від­зна­ча­ють, що Ор­бан бу­де ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти ар­гу­мент, що на ре­фе­рен­ду­мі про член­ство в ЄС ще мен­ше лю­дей про­го­ло­су­ва­ло, але ні­хто не ста­вив під сум­нів йо­го ле­гі­тим­ність.

На­га­да­є­мо, що план ЄС пе­ред­ба­чає роз­се­ле­н­ня 160 тис. мі­гран­тів се­ред усіх кра­їн-чле­нів, се­ред яких на Угор­щи­ну при­па­дає 1294 шу­ка­чів при­тул­ку. По­чи­на­ю­чи з 2015 ро­ку бу­ло по­да­но 203 898 за­яв на отри­ма­н­ня при­тул­ку в Угор­щи­ні і ли­ше 880 про­ха­чам бу­ло на­да­но між­на­ро­дний за­хист. І за цей час Угор­щи­на про­да­ла 10 тис. до­зво­лів на про­жи­ва­н­ня гро­ма­дя­нам з кра­ї­на по­за ме­жа­ми ЄС.

У ба­га­тьох ви­ни­кає пи­та­н­ня, чо­му угор­ська вла­да не хо­че де­мон­стру­ва­ти со­лі­дар­ність, один з го­лов­них за­са­дни­чих прин­ци­пів ЄС, не хо­че не­сти тя­гар з роз­се­ле­н­ня бі­жен­ців. І зов­сім див­ною є за­ява Бу­да­пе­шта про те, що Угор­щи­на про­яв­ляє со­лі­дар­ність тим, що охо­ро­няє зов­ні­шній кор­дон ЄС.

І тут, ма­буть, по­трі­бно ко­ри­сту­ва­тись та­ким під­хо­дом, як це сфор­му­лю­вав екс-прем’єр-мі­ністр Бель­гії Гі Верз­хоф­стадт. «Ви­рі­ше­н­ням кри­зи бі­жен­ців не мо­же бу­ти не­на­висть чи страх, ми по­тре­бу­є­мо гу­ма­ні­сти­чної, спіль­ної єв­ро­пей­ської від­по­віді», на­пи­сав він у Twitter. Жаль, що де­які єв­ро­пей­ські лі­де­ри, як і зокре­ма Ор­бан ви­ко­ри­сто­ву­ють не­на­висть і страх для кон­со­лі­да­ції вла­ди.

«В УГОР­ЩИ­НІ ДУЖЕ СИЛЬНІ КСЕНОФОБСЬКІ ПОЧУТТЯ, ЗОКРЕ­МА ПРО­ТИ РОМІВ, МІ­ГРАН­ТІВ ТА ІНОЗЕМЦІВ» Бу­лшу ХУНЯДI, cтар­ший ана­лі­тик iн­сти­ту­ту «По­лі­ти­чний ка­пі­тал», Бу­да­пешт:

— За­га­лом існу­ва­ло два чин­ни­ки для про­ве­де­н­ня цьо­го ре­фе­рен­ду­му. Вну­трі­шній чин­ник по­ля­гав у то­му, що остан­ні два ро­ки проблема бі­жен­ців є го­лов­ною для уря­ду. І зав­дя­ки цій про­бле­мі уряд мо­же при­вер­ну­ти і мо­бі­лі­зу­ва­ти біль­шість ви­бор­ців, вклю­ча­ю­чи при­хиль­ни­ків край­нє пра­вої пар­тії «Йо­бік», а та­кож ін­ших опо­зи­цій­них пар­тій. Ця те­ма хви­лю­ва­ла біль­шість ви­бор­ців за ме­жа­ми прав­ля­чої пар­тії «Фі­дес».

Між­на­ро­дний чин­ник по­ля­гав у то­му, що Ор­бан хо­тів по­ка­за­ти силь­ний си­гнал ЄС і єв­ро­пей­ським лі­де­рам, що у ньо­го дуже силь­на під­трим­ка в Угор­щи­ні і з та­кою на­ро­дною під­трим­кою він де­мон­струє сер­йо­зний спро­тив си­сте­мі квот бі­жен­ців і за­га­лом мі­гра­цій­ній по­лі­ти­ці ЄС.

Ві­ктор Ор­бан ба­га­то ра­зів за­яв­ляв, що го­лов­ною йо­го ме­тою у ви­рі­шен­ні про­бле­ми бі­жен­ців є за­кри­т­тя зов­ні­шніх кор­до­нів ЄС, щоб та­ким чи­ном за­по­біг­ти на­пли­ву мі­гран­тів у Єв­ро­пу. І ли­ше пі­сля цьо­го, на­го­ло­сив він, мо­же від­бу­ти­ся дис­ку­сія що­до то­го, як роз­по­ді­ля­ти чи роз­се­ля­ти бі­жен­ців все­ре­ди­ні Єв­ро­со­ю­зу.

І йо­му по­трі­бно роз­по­від­а­ти цю істо­рію для угор­сько­го су­спіль­ства, то­му йо­му по­трі­бен по­стій­ний кон­флікт з Брюс­се­лем, щоб ця те­ма весь час бу­ла при­су­тньою на вну­трі­шньо­му по­ряд­ку ден­но­му.

І те, що Угор­щи­на отри­мує ве­ли­кі ко­шти від ЄС, не впли­ває на си­ту­а­цію. На­при­клад, на цю кам­па­нію з про­ве­де­н­ня ре­фе­рен­ду­му бу­ло ви­тра­че­но 48 млн єв­ро. Це ве­ли­че­зна су­ма гро­шей, які мо­жна бу­ло ви­ко­ри­ста­ти і на ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми бі­жен­ців. Але ме­та уря­ду по­ля­гає в то­му, щоб весь час піджив­лю­ва­ти цю те­му.

І справ­ді тут див­но те, що Угор­щи­на бу­ла тран­зи­тною кра­ї­ною для мі­гран­тів, які не пра­гну­ли за­ли­ша­ти­ся тут. З ін­шо­го бо­ку, по­над сто ти­сяч угор­ців пра­цю­ють за кор­до­ном, то­му мо­жна го­во­ри­ти про мі­гра­цію угор­ців в ін­ші кра­ї­ни.

Угор­ське су­спіль­ство тра­ди­цій­но зо­се­ре­дже­но на вну­трі­шніх пи­та­н­нях, не чи­тає між­на­ро­дних но­вин. Ба­га­то опи­ту­вань по­ка­зу­ють, що в Угор­щи­ні дуже сильні ксенофобські почуття, зокре­ма про­ти ромів, мі­гран­тів та іноземців. Слід до­да­ти, що уряд про­ва­дить кам­па­нію про­ти мі­гран­тів з по­ча­тку ми­ну­ло­го ро­ку. І ця кам­па­нія має ве­ли­че­зний вплив на угор­ське су­спіль­ство. Ба­га­то лю­дей по­вто­рю- ють ті ме­се­джі, які ви­ко­ри­сто­вує дер­жав­на про­па­ган­да.

Про­бле­мою є те, що в по­лі­ти­чно­му ланд­ша­фті кра­ї­ни дуже слаб­ка опо­зи­ція, яка є дуже фра­гмен­то­ва­ною. Від­су­тність ре­аль­ної опо­зи­ції, яка за­слу­го­вує до­ві­ри, та по­лі­ти­чних лі­де­рів, де­мон­струє, що в кра­ї­ні не­має аль­тер­на­ти­ви прав­ля­чій пар­тії «Фі­дес» що­до бі­жен­ців і зокре­ма то­го, що Угор­щи­на має де­мон­стру­ва­ти со­лі­дар­ність у ви­рі­шен­ні про­бле­ми бі­жен­ців. Зре­штою, це є про­бле­мою для всіх, вклю­ча­ю­чи прав­ля­чу пар­тію.

«ОПОЗИЦІЙНІ ПАР­ТІЇ ОХАРАКТЕРИЗУВАЛИ РЕЗУЛЬТАТИ РЕ­ФЕ­РЕН­ДУ­МУ ЯК ПРОВАЛ ПОЛІТИКИ УРЯ­ДУ» Лю­бов НЕПОП, по­сол Укра­ї­ни в Угор­щи­ні, Бу­да­пешт:

— Го­лов­на при­чи­на ре­фе­рен­ду­му бу­ла в не­зго­ді Бу­да­пе­шта з ни­ні­шньою мі­гра­цій­ної по­лі­ти­кою ЄС за­га­лом та з кво­тним прин­ци­пом роз­по­ді­лу бі­жен­ців зокре­ма. При цьо­му в Бу­да­пе­шті окре­мо на­го­ло­шу­ють, що та­ке во­ле­ви­яв­ле­н­ня бу­ло не­об­хі­дне для по­си­ле­н­ня по­зи­цій уря­ду в пе­ре­го­во­рах що­до подаль­ших дій.

Бу­да­пешт ви­сту­пає за по­си­ле­н­ня при­кор­дон­но­го кон­тро­лю як одно­го з клю­чо­вих еле­мен­тів збе­ре­же­н­ня фун­кціо­ну­ва­н­ня Шен­ген­ської зо­ни. На дум­ку Угор­щи­ни, ко­жна кра­ї­на має ро­би­ти свій вне­сок у розв’яза­н­ня мі­гра­цій­ної кри­зи на до­бро­віль­ній осно­ві — одні шля­хом охо­ро­ни кор­до­нів, ін­ші шля­хом при­йо­му бі­жен­ців або ж ви­ді­ле­н­ня ко­штів для їх роз­та­шу­ва­н­ня в тре­тіх кра­ї­нах.

Прем’єр-мі­ністр Угор­щи­ни 2 жов­тня ц.р. за­явив, що на­віть у ра­зі, якщо яв­ка не пе­ре­ви­щить 50%, результати ре­фе­рен­ду­му бу­дуть роз­гля­да­ти­ся Уря­дом як зо­бов’язу­ю­чі і ма­ти­муть пра­во­ві на­слід­ки. Він та­кож за­де­кла­ру­вав свій на­мір вже най­ближ­чим ча­сом про­ве­сти від­по­від­ні пе­ре­го­во­ри з Єв­ро­ко­мі­сі­єю що подаль­ших дій у кон­текс­ті про­ти­дії мі­гра­ції. Го­лов­ним пи­та­н­ням ре­фе­рен­ду­му, як на­го­ло­сив Ор­бан, бу­ла не стіль­ки яв­ка, скіль­ки спів­від­но­ше­н­ня го­ло­сів за і про­ти. Вра­хо­ву­ю­чи, що під­трим­ка по­зи­ції уря­ду се­ред тих, хто про­го­ло­су­вав, за остан­ні­ми да­ни­ми пе­ре­ви­щи­ла 98%, офі­цій­ний Бу­да­пешт вва­жає це сво­єю пе­ре­мо­гою.

Опозиційні пар­тії, у свою чер­гу, охарактеризували результати ре­фе­рен­ду­му як провал політики Уря­ду, роз­кри­ти­ку­ва­ли за­яви що­до пра­во­вих на­слід­ків ре­фе­рен­ду­ма, який згі­дно з за­ко­но­дав­ством кра­ї­ни та­ких на­слід­ків ма­ти не мо­же з-за на­не­до­ста­тньої яв­ки ви­бор­ців, за­кли­ка­ли прем’єра пі­ти у від­став­ку.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.