У Мо­скві по­ча­ли роз­гляд спра­ви про вбив­ство Бо­ри­са Нєм­цо­ва

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Учо­ра в Мо­сков­сько­му окру­жно­му вій­сько­во­му су­ді по­ча­ли­ся слу­ха­н­ня по су­ті спра­ви про вбив­ство ро­сій­сько­го опо­зи­цій­но­го по­лі­ти­ка Бо­ри­са Нєм­цо­ва. Спра­ву роз­гля­дав суд при­ся­жних, ко­ле­гію яких вда­ло­ся зі­бра­ти ли­ше з дру­гої спро­би на­при­кін­ці ве­ре­сня, пі­сля то­го, як де­ся­тки кан­ди­да­тів взя­ли са­мо­від­від че­рез осо­би­сті при­чи­ни. П’ятьох під­су­дних зви­ну­ва­чу­ють у ско­єн­ні на­йма­но­го вбив­ства у скла­ді ор­га­ні­зо- ва­ної гру­пи та не­за­кон­но­му при­дбан­ні, но­сін­ні, пе­ре­ве­зен­ні та збе­рі­ган­ні во­гне­паль­ної зброї. Усі во­ни зви­ну­ва­че­н­ня від­ки­да­ють. Пе­ред за­лом су­ду про­йшли по­оди­но­кі пі­ке­ти з ви­мо­гою від­пра­ви­ти спра­ву на до­роз­слі­ду­ва­н­ня та до­пи­та­ти пре­зи­ден­та Че­чні Рам­за­на Ка­ди­ро­ва. На­га­да­є­мо, ко­ли­шній ві­це-прем’єр Ро­сії, кри­тик Крем­ля Бо­рис Нєм­цов був уби­тий у цен­трі Мо­скви 27 лю­то­го 2015 ро­ку.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.