Япо­нія ви­ма­га­ти­ме по­вер­не­н­ня Ку­риль­ських остро­вів

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Япо­нія про­дов­жить ви­ма­га­ти від Ро­сії по­вер­не­н­ня всіх «пів­ні­чних те­ри­то­рій» — чо­ти­рьох остро­вів Ку­риль­ської гря­ди, — на­го­ло­сив прем’ єр­мі­ністр Япо­нії Сін­дзо Абе. Він ска­зав, що по­зи­ція Япо­нії не змі­ни­ла­ся і на­звав Ку­риль­ські остро­ви « спо­кон­ві­чни­ми япон­ськи­ми те­ри­то­рі­я­ми » . Ра­ні­ше по­ві­дом­ля­ло­ся, що япон­ська сто­ро­на го­то­ва бу­ла роз­гля­ну­ти пи­та­н­ня про укла­де­н­ня мир­но­го до­го­во­ру з Ро­сі­єю за умо­ви по­вер­не­н­ня Мо­сквою двох з чо­ти­рьох остро­вів — Ши­ко­та­ну і Ха­бо­маю. Чо­ти­ри спір­ні остро­ви бу­ли за­хо­пле­ні Ра­дян­ським Со­ю­зом у 1945 ро­ці. Че­рез су­пе­ре­чку що­до те­ри­то­рій Япо­нія та Ро­сія до­сі не під­пи­са­ли мир­ний до­го­вір пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.