Ко­лум­бій­ці — про­ти ми­ру з пов­стан­ця­ми

Den (Ukrainian) - - День Планети -

За ре­зуль­та­та­ми ре­фе­рен­ду­му в Ко­лум­бії що­до до­мов­ле­но­стей між вла­дою та пов­стан­ця­ми лі­во­ра­ди­каль­но­го угру­по­ва­н­ня Ре­во­лю­цій­ні зброй­ні си­ли Ко­лум­бії (FARC) з пе­ре­ва­гою в кіль­ка де­ся­тих від­со­тка (про­ти — 50,2% го­ло­сів, за — 49,7%) ко­лум­бій­ці про­го­ло­су­ва­ли про­ти мир­ної уго­ди. «Ми ви­йде­мо з ці­єї си­ту­а­ції силь­ні­ши­ми. Я не здам­ся. Я бу­ду пра­гну­ти ми­ру до остан­ньої хви­ли­ни сво­го пре­зи­дент­сько­го ман­да­та», — за­явив пре­зи­дент кра­ї­ни Ху­ан Ма­ну­ель Сан­тос. Тим ча­сом пред­став­ни­ки FARС ого­ло­си­ли, що пла­ну­ють про­дов­жи­ти пе­ре­тво­ре­н­ня сво­го угру­по­ва­н­ня на по­лі­ти­чну си­лу по­при результати ре­фе­рен­ду­му. «ФАРКпід­твер­джує свій на­мір во­ю­ва­ти ли­ше сло­ва­ми і бу­ду­ва­ти май­бу­тнє», — на­го­ло­сив лі­дер угру­по­ва­н­ня Ро­дрі­го Лон­до­ньо. Уго­да між Ко­лум­бі­єю та FARC бу­ла під­пи­са­на 26 ве­ре­сня пі­сля 52 ро­ків вій­ни та 4 ро­ків пе­ре­го­во­рів, але мо­гла би ста­ти чин­ною, як­би біль­шість ко­лум­бій­ців про­го­ло­су­ва­ли за неї на ре­фе­рен­ду­мі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.