По­дро­би­ці

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

«Ко­рі­н­ня в ме­не укра­їн­ське: ба­тько і ма­ти з Укра­ї­ни, всі рі­дні тут. Але на­ро­див­ся я в Сє­ве­ро­мор­ську Мур­ман­ської обла­сті, — роз­по­від­ає під час зу­стрі­чі зі сту­ден­та­ми Лі­тньої шко­ли жур­на­лі­сти­ки «Дня»-2015 Ігор Кабаненко. — Там слу­жив мій ба­тько в мор­ській авіа­ції пі­сля за­кін­че­н­ня авіа­цій­но­го учи­ли­ща. Це бу­ла даль­ня мор­ська авіа­ція — лі­та­ки Ту-16, які лі­та­ли аждо бе­ре­гів Аме­ри­ки, бо то­ді був сер­йо­зний етап хо­ло­дної вій­ни. Жи­т­тя бу­ло не­про­сте. Чо­му ви­бір при­пав на вій­сько­ву слу­жбу? У нас ро­ди­на вій­сько­ва: ба­га­то по­ко­лінь бу­ли вій­сько­ви­ми мо­ря­ка­ми. Пра­дід був вій­сько­вим мо­ря­ком, втра­тив си­на — мо­го ді­да — на вій­ні й не хо­тів по­ми­ра­ти, до­ки не по­ба­чить, що хтось із ро­ди­ни став вій­сько­вим мо­ря­ком. А ко­ли ді­знав­ся, що я обрав цю про­фе­сію, ска­зав, що свою мі­сію на цьо­му сві­ті ви­ко- нав. Зго­дом ба­тько по­вер­нув­ся в Укра­ї­ну, пе­ре­вів­ся на ін­ше мі­сце слу­жби, я всту­пив на на­вча­н­ня до Ки­їв­сько­го су­во­рів­сько­го вій­сько­во­го учи­ли­ща. А да­лі вже во­ля і до­ля ви­бу­до­ву­ва­ли — став вій­сько­вим мо­ря­ком».

При­кро, але вла­да — як ми­ну­ла, так і ни­ні­шня — бо­ї­ться лю­дей з по­зи­ці­єю, про­фе­сіо­на­лів і па­трі­о­тів. У гру­дні 2013-го ука­зом то­ді­шньо­го пре­зи­ден­та Ві­кто­ра Яну­ко­ви­ча Ка­ба­нен­ка бу­ло звіль­не­но з вій­сько­вої слу­жби — обі­ймав по­са­ду пер­шо­го за­сту­пни­ка на­чаль­ни­ка Ген­шта­бу ЗСУ. Пі­сля по­дій Єв­ро­май­да­ну у кві­тні 2014-го йо­го при­зна­чи­ли за­сту­пни­ком мі­ні­стра обо­ро­ни, але вже у жов­тні то­го ж ро­ку, ко­ли Пре­зи­ден­том уже був Пе­тро По­ро­шен­ко, Ка­ба­нен­ка звіль­ни­ли з по­са­ди у зв’яз­ку з так зва­ною лю­стра­ці­єю. Як по­ка­за­ла пра­кти­ка, за­кон «Про очи­ще­н­ня вла­ди » фа­кти­чно став ін­стру­мен­том для від­сто­ро­не­н­ня не­уго­дних, а не ре­аль­ним очи­ще­н­ням вла­дно­го ме­ха­ні­зму. Сьо­го­дні Ігор Кабаненко за­йма­є­ться роз­ви­тком ком­па­нії, яка го­тує ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чні рі­ше­н­ня для се­кто­ру без­пе­ки та обо­ро­ни.

4 жов­тня у Іго­ря КА­БА­НЕН­КА День на­ро­дже­н­ня, ми за­те­ле­фо­ну­ва­ли, щоб при­віт­ти йо­го і по­спіл­ку­ва­ти­ся на акту­аль­ні те­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.