«Па­трі­о­ти­чний пла­кат»

Під та­кою на­звою про­тя­гом се­зо­ну у те­а­трі «Зо­ло­ті во­ро­та» мо­жна по­ба­чи­ти ро­бо­ти Ми­ки­ти Ті­то­ва, на­ві­я­ні Май­да­ном і вій­ною на схо­ді

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Від­кри­т­тя ви­став­ки, на якій пред­став­ле­но 16 ро­біт ху­до­жни­ка, об’єд­на­ли з по­ка­зом ре­зо­нан­сної по­ста­нов­ки «Сла­ва ге­ро­ям». Це спіль­ний твор­чий про­ект трьох укра­їн­ських те­а­трів здій­снив ре­жи­сер Стас Жир­ков (ху­до­жній ке­рів­ник «Зо­ло­тих во­ріт»), по­ста­вив­ши одно­ймен­ну п’єсу по­пу­ляр­но­го су­ча­сно­го дра­ма­тур­га Пав­ла Ар’є. В осно­ві сю­же­ту істо­рія про ве­те­ра­нів УПА та ра­дян­ської ар­мії, які лі­ку­ю­ться у го­спі­та­лі, і опи­ни­ли­ся в одній па­ла­ті, а та­кож про те, як по­сту­по­во не­при­ми­ри­мі во­ро­ги по ін­шо­му по­чи­на­ють ди­ви­ти­ся один на одно­го та на по­дії Дру­гої сві­то­вої вій­ни... Го­лов­ні ро­лі ви­ко­ну­ють акто­ри — Оле­ксій Гна­тков­ський (Іва­но-Фран­ків­ський те­атр ім. І. Фран­ка) і Дми­тро Ри­ба­лев­ський (На­ціо­наль­ний те­атр ім. І. Фран­ка). Цей про­ект ні­ко­го не за­ли­шає бай­ду­жим, бо пі­ді­ймає ва­жли­ві пи­та­н­ня у час, ко­ли укра­їн­ці на­ма­га­ю­ться по­до­ла­ти ми­ну­ле й при­ми­ри­ти сьо­го­де­н­ня...

За сло­ва­ми Ми­ки­ти Ті­то­ва, свої пер­ші пла­ка­ти, які ста­ли осно­вою вер­ні­са­жу, він ство­рив у 2013 ро­ці, на по­ча­тку Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті, ко­ли пер­шою ви­йшла мо­лодь на ки­їв­ський Май­дан. По­тім від­бу­ла­ся оку­па­ція Кри­му, кри­ва­ві по­дії на схо­ді, по­дви­ги бій­ців АТО — все це й ста­ло по­штов­хом до се­рії пла­ка­тів (бо у не­про­стий для на­шої кра­ї­ни час ва­жли­вою мі­сі­єю ми­сте­цтва є ре­а­кція на го­стрі су­спіль­ні про­бле­ми).

Ми ки та Ті тов за кін чив ху­до­жньо-гра фі­чний фа - куль тет Хар ківсь ко го дер - жав но го пе да го гіч но го уні - вер си те ту. Дов гий час зай - мав ся жи во пи сом, був чле - ном мо­ло­ді­жно­го від­ді­ле­н­ня На­ціо­наль­ної спіл­ки ху­до­жни ків Укра їни. Близь ко 12 ро­ків він про­пра­цю­вав у ре­кла­мі. У 2015 р. один із пла­ка­тів Ми ки ти Ті то ва увій шов до ка та ло гу та ви став ки най­кра­щих пат рі о тич них пла­ка­тів «Укра­їн­ський па­трі­о­ти­чний пла­кат-2015». За­раз май­стер пра­цює як ди - зай­нер і книж­ко­вий ілю­стра­тор, а ро­бо­ти ху­до­жни­ка зна­хо­дя­ться в при­ва­тних ко­ле­кці­ях Укра­ї­ни, Есто­нії, Іта­лії, США та Ні­меч­чи­ни.

ІЛЮСТРАЦІЮ НА­ДА­НО ЛІТЧАСТИНОЮ ТЕ­А­ТРУ «ЗО­ЛО­ТІ ВО­РО­ТА»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.