«Мі­ни» для про­укра­їн­ських емі­тен­тів та ін­ве­сто­рів

Уча­сни­ки рин­ку став­лять пи­та­н­ня про за­ко­но­дав­ство, яке за­хи­ща­ти­ме пра­ва вла­сни­ків цін­них па­пе­рів пі­сля ви­зво­ле­н­ня оку­по­ва­них те­ри­то­рій

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

«Вна­слі­док агре­сив­них дій на­шо­го пів­ні­чно­го су­сі­да на укра­їн­сько­му фон­до­во­му рин­ку ста­ли­ся сут­тє­ві ускла­дне­н­ня для акціо­нер­них то­ва­риств, роз­та­шо­ва­них на те­ри­то­рі­ях про­ве­де­н­ня АТО та в Кри­му, — від­зна­чає пре­зи­дент Про­фе­сій­ної асо­ці­а­ції уча­сни­ків рин­ку ка­пі­та­лу та де­ри­ва­ти­вів (ПАРД) Оле­ксій КИЙ, — а та­кож у ді­яль­но­сті про­фе­сій­них уча­сни­ків рин­ку цін­них па­пе­рів». Як вва­жає пре­зи­дент ПАРД, за остан­ні два ро­ки з’яви­ло­ся ба­га­то лю­дей, які по­тер­па­ють від ці­єї си­ту­а­ції. Адже укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство не пе­ред­ба­ча­ло мо­жли­во­сті вій­ни та втри­ти кон­тро­лю і над те­ри­то­рі­єю, і над ча­сти­ною го­спо­да­рю­ю­чих суб’єктів. Тож вла­сни­ки цін­них па­пе­рів, які облі­ко­ву­ва­ли­ся на те­ри­то­рі­ях АТО, пов­ні­стю або час­тко­во втра­ти­ли пра­во роз­по­ря­джа­ти­ся сво­ї­ми акці­я­ми та час­тка­ми у ста­ту­тних фон­дах під­при­ємств.

Кий кон­ста­тує: «Єди­не, що міг у цих умо­вах зро­би­ти в ме­жах сво­їх пов­но­ва­жень ре­гу­ля­тор (НКЦПФР) — ухва­ли­ти рі­ше­н­ня №1511, на ви­ко­на­н­ня яко­го про­фе­сій­ні уча­сни­ки рин­ку ма­ли здій­сни­ти пев­ні ви­мо­ги». Про те, як во­но бу­ло ви­ко­на­но, роз­по­від­ає ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту ре­гу­лю­ва­н­ня де­по­зи­тар­ної та клі­рин­го­вої ді­яль­но­сті На­цко­мі­сії Іри­на КУРОЧКІНА.

За її сло­ва­ми, у зо­ні АТО пра­цю­ва­ли 23 де­по­зи­тар­ні уста­но­ви. Згі­дно з ви­мо­га­ми ре­гу­ля­то­ра, во­ни ма­ли змі­ни­ти мі­сце сво­го зна­хо­дже­н­ня, а в ін­шо­му ра­зі пе­ре­да­ти всі свої ба­зи да­них Цен­траль­но­му де­по­зи­та­рію Укра­ї­ни. Та­кі умо­ви у ви­зна­че­ні стро­ки не ви­ко­на­ли ві­сім та­ких уста­нов (чо­ти­ри бан­ки і стіль­ки ж не­бан­ків­ських стру­ктур). Ба­зи да­них у строк пе­ре­да­ли ли­ше три уста­но­ви, але про­тя­гом 2015 ро­ку за­ли­ши­ло­ся ли­ше дві, які їх не пе­ре­да­ли. Де­по­зи­тар­ні уста­но­ви на те­ри­то­рії АТО та Кри­му облі­ко­ву­ва­ли більше 10,6 ти­ся­чі вла­сни­ків цін­них па­пе­рів та 16,1 ти­ся­чі вла­сни­ків, чиї цін­ні па­пе­ри об­слу­го­ву­ва­ли­ся за уго­дою з емі­тен­том.

У зо­ні АТО є та­кож 69 емі­тен­тів цін­них па­пе­рів, вла­сни­ки яких не- ві­до­мі, при­чо­му 34 емі­тен­ти не пе­ре­да­ли свої ба­зи да­них до Цен­траль­но­го де­по­зи­та­рію, роз­по­від­ає ди­ре­ктор де­пар­та­мен­ту. Крім то­го, є сім емі­тен­тів, у яких від­су­тній кво­рум для про­ве­де­н­ня за­галь­них збо­рів. 148 емі­тен­тів від­обра­же­ні у пе­ре­да­них ба­зах да­них, що до­зво­ляє їм звер­ну­ти­ся до ко­мі­сії, яка мо­же ухва­ли­ти ін­ди­ві­ду­аль­не рі­ше­н­ня, що­до пе­ре­ве­де­н­ня па­пе­рів з ра­хун­ку да­ної де­по­зи­тар­ної уста­но­ви на ра­ху­нок ті­єї, яку обе­ре вла­сник па­пе­рів. Та про­тя­гом 2015— 2016 ро­ку бу­ло ухва­ле­но ли­ше сім та­ких рі­шень. При цьо­му Курочкіна за­ува­жує, що ко­ли­шні вла­сни­ки па­пе­рів, які облі­ко­ву­ва­лись у тих двох уста­но­вах, які не пе­ре­да­ли свої ба­зи да­них, по­збу­ли­ся мо­жли­во­сті від­но­ви­ти своє пра­во вла­сно­сті.

Однак Кий на­го­ло­шує, що ли­ше дві уста­но­ви, які не пе­ре­да­ли баз да­них, ство­ри­ли все-та­ки до­сить ве­ли­ку про­бле­му, оскіль­ки та­ким чи­ном по­ру­ши­ли пра­во вла­сно­сті де­по­нен­тів. На­віть звер­не­н­ня до су­ду сьо­го­дні на­вряд чи за­ра­дить спра­ві, за­ува­жує пре­зи­дент ПАРД, і роз­по­від­ає, що з від­по­від­ним про­ха­н­ням до асо­ці­а­ції звер­та­є­ться дуже ба­га­то лю­дей. Кий не спо­ді­ва­є­ться на швид­ке рі­ше­н­ня ці­єї про­бле­ми, але вва­жає, що йо­го мо­жна стру­кту­ру­ва­ти. Най­важ­че, на йо­го дум­ку, бу­де розв’яза­ти ву­зол, який ви­ник че­рез те, що де­по­зи­тар­ні уста­но­ви не ви­їха­ли з зо­ни АТО і не пе­ре­да­ли до цен­траль­но­го де­по­зи­та­рію ба­зи да­них. «У ме­жах ді­ю­чо­го за­ко­но­дав­ства це — па­то­ва ситуація», — від­зна­чає Кий і звер­тає ува­гу на неї на­ро­дних обран­ців, які роз­ро­би­ли за­ко­но­про­ект 3593д (про оку­по­ва­ну те­ри­то­рію Укра­ї­ни). Фа­хі­вець вва­жає, що цей до­ку­мент мо­же бу­ти до­о­пра­цьо­ва­ний в ін­те­ре­сах вла­сни­ків акцій і облі­га­цій.

Ін­ша спра­ва з ти­ми де­по­зи­тар­ни­ми уста­но­ва­ми, які ви­ко­на­ли ви­мо­гу про пе­ре­да­чу баз да­них, і ін­фор­ма­ція про вла­сни­ків зна­хо­ди­ться у Цен­траль­но­му де­по­зи­та­рії. Ви­рі­ше­н­ня тут, як роз­по­від­а­ла Курочкіна, мо­жли­ве. Тре­тя ситуація сто­су­є­ться акціо­нер­них то­ва­риств, які зна­хо­дя­ться на те­ри­то­рії АТО. Про від­по­від­ні про­бле­ми та очі­ку­ва­н­ня го­во­рить пред­став­ник ком­па­нії з Лу­ган­ська Оле­ксій ПАСІКА. «Ми пе­ре­ре­є­стру- ва­ли своє під­при­єм­ство на те­ри­то­рії Укра­ї­ни. Але на­ша де­по­зи­тар­на уста­но­ва, яка не пе­ре­їха­ла в Укра­ї­ну, і не пе­ре­да­ла ба­зи да­них, нас бру­таль­но «по­сла­ла». Ми дов­го пра­цю­ва­ли і з НКЦПФР, і з Цен­траль­ним де­по­зи­та­рі­єм. На­ре­шті був ви­пи­са­ний пев­ний ме­ха­нізм. І на цьо­му ти­жні ми на­віть по­ча­ли йо­го че­рез суд ре­а­лі­зу­ва­ти. Та чим це за­кін­чи­ться, ми не зна­є­мо. Бо я, че­сно ка­жу­чи, не впев­не­ний у ком­пе­тен­тно­сті суд­ді, який роз­гля­дає цю спра­ву».

Ко­ле­га Па­сі­ки Дми­тро Тро­є­ку­ров до­дає: «На­ші акціо­не­ри є вла­сни­ка­ми ли­ше 64% ста­ту­тно­го фон­ду. І фа­кти­чно ми не мо­же­мо че­рез це про­ве­сти за­галь­ні збо­ри, не мо­же­мо роз­ви­ва­ти свою ком­па­нію. Проблема в на­шій де­по­зи­тар­ній уста­но­ві, яка не спів­пра­цю­ва­ла з ре­гу­ля­то­ром, не зві­ту­ва­ла пе­ред ним. Але ж не ми ви­да­ва­ли їй лі­цен­зію, а са­ме він. Чо­му ж це ми те­пер ма­є­мо ви­рі­шу­ва­ти це пи­та­н­ня в су­ді? У чо­му по­ля­гає роль На­цко­мі­сії? Су­ду зро­зумі­ло, що від­по­від­ач — де­по­зи­тар­на уста­но­ва — не тіль­ки не з’яви­ться на су­до­ве за­сі­да­н­ня, а й не на­дасть жо­дно­го до­ку­мен­ту». Тро­є­ку­ров не над­то по­кла­да­є­ться і на за­про­по­но­ва­ний на­ро­дни­ми де­пу­та­та­ми за­ко­но­про­ект. «Я йо­го про­чи­тав, — го­во­рить він, — і не зро­зу­мів, як цей до­ку­мент по­лі­пшить жи­т­тя і ро­бо­ту емі­тен­тів акцій».

Го­ло­ва по­стій­но ді­ю­чо­го Тре­тей­сько­го су­ду ПАРД Во­ло­ди­мир ПОСПОЛІТАК, вра­хо­ву­ю­чи дум­ки про­укра­їн­ських емі­тен­тів з Лу­ган­щи­ни, вва­жає, що за ни­ні­шніх об­ста­вин мо­жна хо­ча б час­тко­во ви­пра­ви­ти за­ко­но­дав­ство та­ким чи­ном, щоб до­по­мог­ти вла­сни­кам, які пе­ре­ре­є­стру­ва­ли­ся в Укра­ї­ні, але за­ли­ша­ю­ться в оку­по­ва­них ра­йо­нах, від­но­ви­ти пра­во вла­сно­сті на свої цін­ні па­пе­ри. При цьо­му ПАРД го­тує та­кож свої про­по­зи­ції до за­ко­но­про­е­ту про тим­ча­со­во оку­по­ва­ну те­ри­то­рію Укра­ї­ни, де йти­ме­ться, зокре­ма, про від­по­від­аль­ність за про­дов­же­н­ня де­по­зи­тар­ної ді­яль­но­сті в оку­по­ва­них ра­йо­нах. Втім, він роз­мір­ко­вує і про той мо­мент, ко­ли Укра­ї­на по­вер­не­ться на свої зем­лі, й на­го­ло­шує, що вже ни­ні тре­ба пра­цю­ва­ти над за­ко­но­дав­ством для то­го ча­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.