Як зи­му­ва­ти­ме Ге­ні­чеськ?

Про­бле­ми га­зо­по­ста­ча­н­ня при­кор­дон­но­го з Кри­мом мі­ста до­сі не ви­рі­ше­но

Den (Ukrainian) - - Економіка - Іван АНТИПЕНКО, «День» Хер­сон

Усі­чні ми­ну­ло­го ро­ку в укра­їн­сько­му ін­форм­про­сто­рі на­бу­ла ре­зо­нан­су но­ви­на з не­ве­ли­ко­го ку­рор­тно­го мі­ста на Хер­сон­щи­ні. Де­ся­тки мі­сце­вих і все­укра­їн­ських ви­дань по­ши­ри­ли ін­фор­ма­цію про те, що мер Ге­ні­че­ська Оле­ксандр Ту­лу­пов ні­би­то звер­нув­ся до пре­зи­ден­та РФ Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на з про­ха­н­ням по­да­ти газ з під­зем­них га­зо­вих схо­вищ Кри­му, адже мі­сто за­мер­зає че­рез різ­ке зни­же­н­ня тем­пе­ра­ту­ри.

Річ у тім, що з по­ча­тку оку­па­ції АР Крим Ро­сі­єю Ге­ні­чеськ за­без­пе­чу­є­ться га­зом ви­клю­чно з ро­до­ви­ща Стріл­ко­ве, що роз­та­шо­ва­не у Хер­сон­ській обла­сті. По­ста­ча­н­ня га­зу для по­треб на­се­ле­н­ня мі­ста в лі­тній пе­рі­од здій­сню­є­ться за ра­ху­нок по­то­чно­го ви­до­бу­тку на Стріл­ко­во­му ро­до­ви­щі. На­дли­шок ви­до­бу­то­го влі­тку га­зу пе­ре­да­вав­ся для тим­ча­со­во­го збе­рі­га­н­ня в ПХГ Глі­бов­ське, що роз­та­шо­ва­не на те­ри­то­рії пів­остро­ва. Взим­ку укра­їн­ський газ від­би­рав­ся з ПХГ і на­прав­ляв­ся в Ге­ні­чеськ для по­кри­т­тя пі­ко­вих рів­нів спо­жи­ва­н­ня.

З 1 сі­чня 2016 ро­ку оку­па­цій­на вла­да АР Крим про­тя­гом чо­ти­рьох діб бло­ку­ва­ла по­да­чу укра­їн­сько­го га­зу, що збе­рі­гав­ся у під­зем­но­му схо­ви­щі Глі­бов­сько­му на те­ри­то­рії Кри­му. Зви­чай­но, ні­хто Пу­ті­ну то­ді не дзво­нив, а від­клю­че­н­ня Ге­ні­че­ська від га­зо­по­ста­ча­н­ня, яке вла­шту­ва­ла оку­па­цій­на вла­да Кри­му, вда­ло ро­зі­гра­ла ро­сій­ська про­па­ган­да. Мов­ляв, мер Ге­ні­че­ська по­про­сив обі­грі­ти лю­дей, а до­брий Пу­тін зми­лу­вав­ся і «від­крив кран». Уся ця ситуація по­ро­ди­ла чи­ма­ло жар­тів у со­цме­ре­жах, але по­ста­ви­ла сер­йо­зні за­пи­та­н­ня укра­їн­ській вла­ді. Як по­ві­дом­ля­ли в ДСНС, то­ді без опа­ле­н­ня на кіль­ка днів за­ли­ши­лись близь­ко чо­ти­рьо­хсот при­ва­тних бу­дин­ків.

ДОСТУПУ ДО ГАЗОСХОВИЩ НЕ­МАЄ

Про­тя­гом ро­ку в Хер­сон­ській обла­сті не­о­дно­ра­зо­во обго­во­рю­ва­ли про­бле­му обі­грі­ву Ге­ні­че­ська взим­ку. Мі­сто не під­клю­че­не до єди­ної га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми ма­те­ри­ко­вої Укра­ї­ни. Най­кра­ще для Ге­ні­че­ська — про­тя­гну­ти га­зо­ву гіл­ку з ін­ших ра­йо­нів обла­сті або з су­сі­дніх обла­стей. Втім, та­кий мас­шта­бний про­ект сьо­го­дні є ма­ло­ймо­вір­ним че­рез ви­со­ку вар­тість, го­во­рять в Хер­сон­ській ОДА. У пре­сі на­зи­ва­ли ци­фри в кіль­ка­сот міль­йо­нів гри­вень. За­ле­жність від газосховищ на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії Кри­му зму­си­ла вла­ду ду­ма­ти над аль­тер­на­тив­ни­ми ва­рі­ан­та­ми. В адмі­ні­стра­ції ви­рі­ши­ли пі­ти най­про­сті­шим шля­хом — до­по­ма­га­ти со­ці­аль­ним уста­но­вам Ге­ні­че­ська і вла­сни­кам при­ва­тних бу­дин­ків уста­нов­лю­ва­ти опа­лю­валь­ні ко­тли на твер­до­му па­ли­ві. Для цьо­го роз­ро­би­ли про­гра­му піль­го­вих при­дбань ко­тлів зі зниж­кою. В ОДА нам по­ясни­ли, що та­кож є роз­ро­бле­ний план від­клю­чень при­ва­тно­го се­кто­ру, який мо­же опа­лю­ва­ти­ся твер­дим па­ли­вом, для то­го, щоб утри­ма­ти те­пло в со­ці­аль­них об’єктах. А доступу до га­зо­схо­ви­ща Ге­ні­чеськ не має. Фа­кти­чно га­ран­ту­ва­ти, що ці­єї зи­ми у Ге­ні­че­ська зно­ву не по­чну­ться про­бле­ми, ні­хто не мо­же. Не­що­дав­но це під­твер­див і очіль­ник « Хер­сон­га­зу » Аль­берт Зан­гі­єв, який за­явив, що у спаль­них ра­йо­нах мі­ста мо­жли­ві по­об’єктні від­клю­че­н­ня у ра­зі, якщо тем­пе­ра­ту­ра по­ві­тря ся­гне 12—15 гра­ду­сів ниж­че ну­ля.

СПОДІВАННЯ НА ТЕПЛУ ЗИМУ

Ре­да­ктор ге­ні­че­сько­го ін­фор­ма­цій­но­го пор­та­лу «Новий ві­зит» Ген­на­дій Осьмак го­во­рить, що ми­ну­ло­рі­чні про­бле­ми з га­зо­по­ста­ча­н­ням зму­си­ли лю­дей са­мим по­дба­ти про те­пло в осе­лях, не че­ка­ю­чи до­по­мо­ги від вла­ди. «За ве­ли­ким ра­хун­ком, проблема не ви­рі­ше­на. Усе за­ле­жа­ти­ме від по­го­ди. Якщо зи­ма бу­де те­плою, га­зу ви­ста­чить, якщо хо­ло­дною — по­чну­ться пе­ре­бої, — ка­же Ген­на­дій Осьмак. — У шко­лах, ди­тсад­ках, лі­кар­нях, ін­ших за­кла­дах, які спо­жи­ва­ють най­біль­ше га­зу, вста­нов­лю­ють ко­тли під ву­гі­л­ля. Їх бу­де за­ді­є­но, ко­ли спо­жи­ва­н­ня га­зу бу­де на­дмір­ним. На це ви­ді­ле­но ко­шти з дер­жав­но­го, обла­сно­го і ра­йон­но­го бю­дже­тів. Але пов­ні­стю це про­бле­ми не ви­рі­шує. Сто­сов­но вла­сни­ків при­ва­тних бу­дин­ків, то лю­ди не че­ка­ють до­по­мо­ги, а теж ма­со­во вста­нов­лю­ють твер­до­па­лив­ні ко­тли, ку­пу­ють еле­ктро­обі­грі­ва­чі, вста­нов­лю­ють дво­та­ри­фні лі­чиль­ни­ки, щоб обі­грі­ва­ти­ся вно­чі за мен­ши­ми та­ри­фа­ми. На твер­до­па­лив­ні ко­тли за­раз у мі­сті справ­жній ажі­о­таж. Лю­ди, які ви­го­тов­ля­ють їх на до­му, ма­ють за­мов­ле­н­ня на па­ру мі­ся­ців упе­ред. Я сам зі­штов­хнув­ся з ці­єю про­бле­мою. Ме­ні по­обі­ця­ли зро­би­ти ко­тел аж на­при­кін­ці ли­сто­па­да. Ну і ці­ни на них зна­чно зро­сли, один ко­штує близь­ко 6 ти­сяч гри­вень. Але лю­ди все одно бе­руть, на піль­го­ву про­гра­му, яка ком­пен­сує 10% від вар­то­сті, не спо­ді­ва­ю­ться. Осо­би­сто я не знаю ні­ко­го, хто б нею ско­ри­став­ся, адже зниж­ка не­ве­ли­ка, а оформ­ле­н­ня до­ку­мен­тів за­ймає ба­га­то ча­су».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.