Від­чу­т­тя Ки­є­ва – «на від­мін­но»!

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Сер­гія П’яте­ри­ко­ва мо­жна на­зва­ти фо­то­лі­то­пи­сцем Ки­є­ва: кіль­ка де­ся­ти­літь він зні­має мі­сто, знає і від­чу­ває ко­жен йо­го за­ка­ма­рок. На­ші чи­та­чі ба­чать нові та ар­хів­ні ро­бо­ти Сер­гія у ру­бри­ці «Пі­кан­тні за­двір­ки», де дру­ку­ю­ться атмо­сфер­ні ре­пор­та­жі, які він ро­бить з Лю­дми­лою За­сє­дою. Вже кіль­ка мі­ся­ців цей ду­ет у твор­чій від­пус­тці. То­му ді­ли­мо­ся хо­ро­шою звіс­ткою — не­за­ба­ром на вас че­кає но­ва опо­від­ка про по­до­рож «пі­кан­тни­ми за­двір­ка­ми» сто­ли­ці. Ді­зна­ли­ся про це, спіл­ку­ю­чись з Сер­гі­єм П’яте­ри­ко­вим на­пе­ре­до­дні йо­го дня на­ро­дже­н­ня, ко­тре при­па­дає на 4 жов­тня. Та­кож при­на­гі­дно ми роз­пи­та­ли в іме­нин­ни­ка, які по­зи­тив­ні зру­ше­н­ня по­трі­бні мі­сту.

— Хо­ті­ло­ся б цю са­му кни­гу ви­пу­сти­ти онов­ле­ною. Ко­ли ми з Пав­лом ро­би­ли її, кра­ї­на бу­ла ін­шою. Вже ми­ну­ло ба­га­то ча­су, вла­да дав­но змі­ни­ла­ся, зна­чна ча­сти­на назв ву­лиць теж. У Facebook у ме­не є аль­бом «Ки­їв. 25 ро­ків по то­му » , де ви­кла­де­ні роз­во­ро­ти книж­ки «По­гляд че­рез сто­лі­т­тя» і сві­тли­ни цих місць у на­ші дні. Кіль­ка ра­зів на­ма­гав­ся та­ке ви­да­н­ня зро­би­ти, але щось не ви­йшло, вже ма­хнув ру­кою — не­має сил цим зайня­ти­ся.

Книж­ку «Ки­їв. По­гляд че­рез 150-річ­чя» я зро­бив би із за­до­во­ле­н­ням! Тим більше, є ма­те­рі­ал.

— У ве­ре­сні ого­ло­си­ли результати кон­кур­су на по­са­ду го­лов­но­го ар­хі­те­кто­ра Ки­є­ва — пе­ре­міг Оле­ксандр Сви­сту­нов. Що лю­ди­ні, яка обі­ймає цей пост, тре­ба зро­би­ти на­сам­пе­ред?

— Ко­ли ми то­рік роз­мов­ля­ли у ре­да­кції «Дня» (ма­те­рі­ал «Про ста­рий Ки­їв і... су­ча­сний ре­пор­таж» у №48 за 2015 рік), ка­зав, що в остан­ні ро­ки бу­ла пра­кти­чно зни­ще­на ки­їв­ська ау­ра, ки­їв­ська ста­ро­ви­на. Тож на­сам­пе­ред тре­ба збе­рег­ти те, що за­ли­ши­ло­ся. Ста­рий ки­їв­ський ди­ти­нець, мі­сто Яро­сла­ва, що про­стя­га­є­ться від Зо­ло­тих во­ріт до Ан­дрі­ївсь- ко­го узво­зу, є охо­рон­ною зоною об’єкта Все­сві­тньої спад­щи­ни ЮНЕСКО «Со­фії Ки­їв­ської». У цій зо­ні не мо­жна ні­чо­го бу­ду­ва­ти, не мо­жна на­віть ко­па­ти. А бі­ля Со­фії ви­ко­па­ли під­зем­ні га­ра­жі. Там пі­сля ко­жно­го ру­ху ло­па­тою тре­ба з пен­зли­ком пе­ре­би­ра­ти все, бо що не ко­пни — якась ар­хе­о­ло­гі­чна зна­хід­ка. А скіль­ки там, у за­по­від­ній зо­ні, на­бу­до­ва­но хма­ро­чо­сів! А ву­ли­ці Пу­шкін­ська, Жи­лян­ська, Са­кса­ган­ська, Пе­черськ...

Не­що­дав­но ми з Лю­дми­лою За­сє­дою бу­ли у мі­сце­во­сті Со­ба­чка — це істо­ри­чна на­зва Кло­ву. Там та­ко­го на­бу­ду­ва­ли! На ву­ли­ці Ле­о­ні­да Пер­во­май­сько­го — стра­шні з то­чки зо­ру ар­хі­те­кту­ри спо­ру­ди. Не уяв­ляю, як мо­жна да­ва­ти до­зво­ли на та­кі бу­дів­ни­цтва?

Сум­ні­ва­юсь, що при­йде ар­хі­те­ктор, яко­му бо­лі­ти­ме за ки­їв­ську ста­ро­ви­ну, бо сьо­го­дні гро­ші ви­рі­шу­ють все. Та й цьо­го се­ре­до­ви­ща вже не­має. Ще у 1970х ро­ках Ки­їв вва­жав­ся мі­стом­са­дом. За­раз від зе­ле­них оаз у сто­ли­ці май­же ні­чо­го не за­ли­ши­лось. Є ста­рий і новий бо­та­ні­чні са­ди, парк іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, а ма­лень­кі скве­ри, які на­да­ва­ли Ки­є­ву не­по­втор­но­го ко­ло­ри­ту, ви­ру­ба­ні, за­бу­до­ва­ні. На Львів­ській пло­щі, де був сквер і фон­тан, збу­ду­ва­ли не­о­ко­вир­ну ко­роб­ку, су­пер­мар­кет. І так на ко­жно­му кро­ці.

— Ви зга­ду­ва­ли про про­гу­лян­ку Со­ба­чкою. Які ва­ші з Лю­дми­лою пла­ни що­до ру­бри­ки «Пі­кан­тні за­двір­ки»?

— Про­дов­жу­ва­ти ру­бри­ку бу­де­мо, бо це ці­ка­во і нам, і чи­та­чам — ба­чу, що на­ші ма­те­рі­а­ли ко­ри­сту­ю­ться ува­гою. Але ко­ли по­чи­на­ли «Пі­кан­тні за­двір­ки», ду­ма­ли ро­би­ти щось ко­жно­го ти­жня, а те­пер, пев­но, раз на мі­сяць.

Я не одне де­ся­ти­річ­чя за­йма­ю­ся істо­рі­єю Ки­є­ва — і книж­ка ви­йшла, і у га­зе­тах, де пра­цю­вав, на­ма­гав­ся за­про­ва­джу­ва­ти те­ма­ти­чні ру­бри­ки. Але фор­ма, яку ми з Лю­дми­лою зна­йшли і яку да­ли вті­ли­ти у «Дні», уні­каль­на, та­ко­го ще ні­хто не ро­бив. Цьо­го ро­ку у нас бу­ла твор­ча па­у­за, ми тро­хи від­по­чи­ли, а ми­ну­ло­го ти­жня ви­бра­ли­ся в по­хід Ки­є­вом — тож че­кай­те на новий ма­те­рі­ал.

Фо­то­жур­на­ліст Сер­гій П’яте­ри­ков — про мі­сто, яке хо­че­ться від­ро­ди­ти

ФОТО СЕР­ГІЯ П’ЯТЕ­РИ­КО­ВА

Осінь на ки­їв­ських па­гор­бах. На сві­тли­ні — Во­ло­ди­мир­ська гір­ка, одне з улю­бле­них місць Сер­гія П’яте­ри­ко­ва у сто­ли­ці

ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.