«Пік­кар­дій­ська тер­ція» від­зна­чає юві­лей на сце­ні

Но­ва про­гра­ма «Ле­ти...» — в 17-ти мі­стах Укра­ї­ни!

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Во­каль­на фор­ма­ція «Пік­кар­дій­ська тер­ція» ви­ру­шає у ре­кор­дний тур мі­ста­ми схо­ду та пів­дня Укра­ї­ни. Цьо­го­річ «Пік­кар­дій­ська Тер­ція» від­зна­чає 25-річ­чя. Роз­по­чну­ться га­стро­лі 16 жов­тня у Пол­та­ві, а да­лі кон­цер­ти гур­ту від­бу­ду­ться в Су­мах, Кре­мен­чу­ку, Кро­пив­ни­цько­му, Оле­ксан­дрії, Кри­во­му Ро­зі, Ні­ко­по­лі, Кам’ян­сько­му, Дні­прі, За­по­ріж­жі, Ме­лі­то­по­лі, Хер­со­ні, Ми­ко­ла­є­ві, Бер­дян­ську, Сє­ве­ро­до­не­цьку, Кр­ама­тор­ську і за­кін­ча­ться 1 ли­сто­па­да в Ма­рі­у­по­лі. Це бу­де вже че­твер­тий му­зи­чний во­яж «Тер­ції» мі­ста­ми схо­ду та пів­дня Укра­ї­ни за остан­ні два ро­ки.

— Це бу­де аб­со­лю­тно но­ва про­гра­ма під на­звою «Ле­ти...», яку ми за­раз по­чи­на­є­мо пред­став­ля­ти на кон­цер­тах, — від­зна­чив ху­до­жній ке­рів­ник «Пік­кар­дій­ської тер­ції» Во­ло­ди­мир ЯКИМЕЦЬ. — До ре­чі, са­ме ця про­гра­ма не­вдов­зі ста­не осно­вою до на­шо­го но­во­го аль­бо­му, який го­ту­є­мо до 25-річ­чя гур­ту.

На­га­да­є­мо, то­чка від­лі­ку в яскра­во­му са­мо­бу­тньо­му твор­чо­му по­льо­ті «Пік­кар­дій­ської тер­ції» роз­по­ча­ла­ся 24 ве­ре­сня 1992 ро­ку — в день, ко­ли но­во­ство­ре­ний секс­тет де­бю­ту­вав із кон­цер­то­му Львів­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті ім. І. Фран­ка.

По­зи­тив та опти­мізм за­кла­де­ні в са­мій на­зві фор­ма­ції. «Пік­кар­дій­ська тер­ція» — тер­мін ав­тор­ства ві­до­мо­го укра­їн­сько­го ком­по­зи­то­ра Ана­то­лія Кос-Ана­толь­сько­го. Озна­чає ма­жор­ний зво­рот у фі­на­лі му­зи­чно­го тво­ру. Утім, во­каль­ний гурт вніс у цей тер­мін вла­сну ро­дзин­ку — по­дво­їв лі­те­ру «К».

У твор­чій спад­щи­ні секс­те­ту — по­над 300 пі­сень у най­рі­зно­ма­ні­тні­ших му­зи­чних сти­лях: поп, рок, кла­си­ка, фолк, джаз, кан­трі, ду­хов­на му­зи­ка, рок-н-рол, блюз... Ре­пер­ту­ар «Тер­ції» на 95% — укра­ї­но­мов­ний. Хо­ча в пі­сен­но­му акти­ві гур­ту — пі­сні 12 мо­ва­ми сві­ту. Не мен­ше вра­жає й гео­гра­фія га­стро­лей: Поль­ща, Ні­меч­чи­на, Іспа­нія, Іта­лія, Фран­ція, Ка­на­да, США, Бель­гія, Швей­ца­рія, Сін­га­пур...

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.