«Пам’ять про па­лац по­трі­бно уві­ко­ві­чни­ти»

У Рів­но­му хо­чуть ство­ри­ти му­зей-ме­мо­рі­ал істо­рії пе­рі­о­ду ли­тов­сько-поль­ської до­би

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ІЛЬНИЦЬКА, Рів­не

УРів­но­му на мі­сці роз­ко­пок па­ла­цу Лю­бо­мир­ських хо­чуть обла­шту­ва­ти му­зей про­сто не­ба. Про­ект бу­де ін­но­ва­цій­ним. Зокре­ма, від­ві­ду­ва­чі змо­жуть по­ба­чи­ти кон­ту­ри па­ла­цо­вих кім­нат, ста­ро­жи­тно­сті, які ви­яви­ли тут ар­хе­о­ло­ги. Крім­то­го, пла­ну­ють ство­рю­ва­ти го­ло­грам­ні зо­бра­же­н­ня та філь­ми про істо­рію Рів­но­го. На­ра­зі ав­то­ри ідеї го­ту­ють від­по­від­ний про­ект, а ко­шти на йо­го вті­ле­н­ня ма­ють на­мір за­лу­чи­ти з-за кор­до­ну.

Тим­ча­со­му­же за­раз фа­хів­ці за­йма­ю­ться кон­сер­ва­ці­єю об’єкта, який ви­яви­ли під час роз­ко­пок. Цьо­го­річ ар­хе­о­ло­гі­чні роз­ко­пки впер­ше про­во­ди­ли на мі­сці, де сто­яв па­лац остан­ніх во­ло­да­рів Рів­но­го — кня­зів Лю­бо­мир­ських. А ще ра­ні­ше там­був се­ре­дньо­ві­чний за­мок. У сво­їй ре­зи­ден­ції Лю­бо­мир­ські ве­ли роз­кі­шне жи­т­тя, про яке хо­ди­ли ле­ген­ди. Па­лац, збу­до­ва­ний у XVIII сто­літ­ті, пе­ре­жив за­не­пад, вій­ну і по­же­жу. На­то­мість йо­го бу­ло зни­ще­но за ра­дян­ської вла­ди. Ко­ли­шню кня­жу ре­зи­ден­цію пі­дір­ва­ли. По­чи­на­ю­чи роз­ко­пки, на­у­ков­ці бо­я­ли­ся ро­би­ти про­гно­зи. Адже впев­не­но­сті, що пі­сля та­кої руй­на­ції від па­ла­цу щось за­ли­ши­ло­ся, не бу­ло. Однак ре­зуль­та­ти до­слі­джень ви­яви­ли­ся обна­дій­ли­ви­ми. Ар­хе­о­ло­гам­вда­ло­ся зна­йти чи­ма­ло ар­те- фа­ктів, а на мі­сці роз­ко­пок по­ча­ли про­во­ди­ти екс­кур­сії.

«Одни­міз об’єктів, які вда­ло­ся ви­яви­ти, є під’їзд-па­горб, що вів до па­ла­цу. Ця гір­ка бу­ла ви­му­ру­ва­на з це­гли. По ній до кня­жої ре­зи­ден­ції під’їжджа­ли ка­ре­ти, слу­ги зу­стрі­ча­ли го­стей. Оче­ви­дно, се­ред них був і зна­ме­ни­тий Та­де­уш Ко­стю­шко. Адже є ві­до­мо­сті про те, що він при­їжджав у па­лац Лю­бо­мир­ських. Тим­ча­сом­кня­жу ре­зи­ден­цію пов­ні­стю зруй­ну­ва­ли. Ра­дян­ська вла­да на­віть зрі­за­ла фун­да­мент. На­ві­що так зро­би­ли — цьо­му не­має ра­ціо­наль­но­го по­ясне­н­ня. Ра­зо­міз тим­зав­дя­ки ін­же­нер­ній гео­ло­гії вда­ло­ся вста­но­ви­ти, що па­лац був ото­че­ний до­во­лі ве­ли­ким­ро­вом , який ся­гав 20 — 25 ме­трів, — роз­по­від­ає на­чаль­ник управ­лі­н­ня куль­ту­ри і ту­ри­зму Рів­нен­сько­го мі­ськви­кон­ко­му Та­рас Ма­кси­мен­ко. — На­ра­зі три­ває кон­сер­ва­ція об’єкта. На­то­мість пам’ять про па­лац по­трі­бно уві­ко­ві­чни­ти. Са­ме то­му хо­че­мо ство­ри­ти му­зей-ме­мо­рі­ал істо­рії Рів­но­го пе­рі­о­ду ли­тов­сько-поль­ської до­би. Тим­па­че, що під час роз­ко­пок вда­ло­ся ви­яви­ти чи­ма­ло ста­ро­жи­тно­стей. Цей му­зей­ний про­стір має бу­ти ін­те­р­актив­ним. Це мо­жна бу­де зро­би­ти, зокре­ма, за ра­ху­нок го­ло­грам­них зо­бра­жень, а ще філь­мів про Рів­не».

Тим­ча­сом­на­сту­пно­го ро­ку роз­ко­пки пла­ну­ють про­дов­жу­ва­ти уже в ін­шо­му мі­сці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.