Міль­йон «з хво­сти­ком»

Дер­жав­на слу­жба з над­зви­чай­них си­ту­а­цій опри­лю­дни­ла но­ві да­ні що­до кіль­ко­сті вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб

Den (Ukrainian) - - День України -

Так від по­ча­тку про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції ре­гіо­наль­ні шта­би ДСНС за­ре­є­стру­ва­ли по­над 1 міль­йон 51 ти­ся­чу ВПО, по­ві­дом­ля­ють на сай­ті слу­жби. Біль­шість лю­дей, 1 028 971 осо­ба, — з До­не­цької і Лу­ган­ської обла­стей, 22 610 осіб — з Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Кри­мі мі­ста Се­ва­сто­поль.

«Ря­ту­валь­ни­ки зу­стрі­ча­ють гро­ма­дян, які пе­ре­мі­щу­ю­ться з ра­йо­нів про­ве­де­н­ня ан­ти­те­ро­ри­сти­чної опе­ра­ції, на вок­за­лах і ко­ор­ди­ну­ють дії що­до їх роз­се­ле­н­ня. Ра­зом з тим, мі­сце­ві ор­га­ни вла­ди здій­сню­ють по­шук при­мі­щень, в яких мо­жли­во роз­мі­сти­ти вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб. На цей час ви­зна­че­но 589 об’єктів рі­зної фор­ми вла­сно­сті, в яких мо­жли­ве роз­мі­ще­н­ня 9 262 пе­ре­се­лен­ців», — йде­ться на сай­ті ДСНС. Для ви­рі­ше­н­ня пи­тань со­ці­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня пе­ре­се­лен­ців та отри­ма­н­ня ін- фор­ма­ції що­до віль­них для про­жи­ва­н­ня місць в ко­жно­му ре­гіо­ні не­об­хі­дно звер­ну­ти­ся до ре­гіо­наль­них шта­бів ДСНС. Від­по­від­на і нфор­ма­ція роз­мі­ще­на на сай­ті Дер­жав­ної слу­жби Укра­ї­ни з над­зви­чай­них си­ту­а­цій dsns.gov.ua та спе­ці­аль­но ство­ре­но­му ре­сур­сі для вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб vpo.gov.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.