У Ко­лум­бії від­нов­лю­ють діа­лог що­до мир­ної уго­ди з FARC

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Ко­лум­бії Ху­ан Ма­ну­ель Сан­тос анон­су­вав по­ча­ток но­во­го на­ціо­наль­но­го діа­ло­гу що­до мир­ної уго­ди з лі­во­ра­ди­каль­ним­пов­стан­ським угру­по­ва­н­ня­мРе­во­лю­цій­ні зброй­ні си­ли Ко­лум­бії ( FARC) пі­сля то­го, як біль­шість гро­ма­дян Ко­лум­бії про­го­ло­су­ва­ли про­ти мир­ної уго­ди з пов­стан­ця­ми. У те­ле­звер­нен­ні Сан­тос за­явив, що по­про­сив го­лов­но­го пе­ре­мов­ни­ка від уря­ду Ум­бер­то де ла Кал­ле «по­ча­ти обго­во­ре­н­ня що­до ви­рі­ше­н­ня всіх не­об­хі­дних пи­тань яко­мо­га швид­ше, щоб отри­ма­ти уго­ду і ре­а­лі­зу­ва­ти мрію ко­жно­го ко­лум­бій­ця по­кла­сти край вій­ні з FARC». У свою чер­гу лі­дер пов­стан­ців Ро­дрі­го Лон­до­ньо на­го­ло­сив на від­да­но­сті мир­но­му про­це­су і за­зна­чив, що уго­да за­ли­ша­є­ться чин­ною, не зва­жа­ю­чи на го­ло­су­ва­н­ня ко­лум­бій­ців. До­мов­ле­ність про мир між FARC і уря­дом­бу­ла під­пи­са­на ми­ну­ло­го ти­жня пі­сля 52 ро­ків вій­ни та 4 ро­ків пе­ре­го­во­рів.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.