У Ту­реч­чи­ні звіль­ни­ли май­же 13 тис. по­лі­цей­ських

Den (Ukrainian) - - День Планети -

У Ту реч чи ні від сто ро ни ли від ро бо ти май же 13 тис. по лі - цейсь ких, яких пі до зрю ють у зв’ яз ках з ру хом Фет хул ла ха Гюл ле на, яко го вла да вва жає від­по­від­аль­ним за ор­га­ні­за­цію спро­би за­ко­ло­ту в кра­ї­ні. Пі­сля лип не вої спро би війсь ко во го пе­ре­во­ро­ту Ту­реч­чи­ною про­ко­ти ла ся хви ля ареш тів і звіль - нень пі до зрю ва них у при чет - нос ті до за ко ло ту. За га лом по - са ди втра ти ли по над 100 тис. дер ж с луж бов ців, в то му чис лі вчи те лі, суд ді, про ку ро ри. Крім то­го, в кра­ї­ні за­кри­ли де­кіль ка ти сяч ор га ні за цій, зок - ре­ма шкіл, бла­го­дій­них фон­дів і проф спі­лок, які, за вер сі­єю вла ди, пов’ яза ні з Фет хул ла - хом Гю­ле­ном. По­за­вчо­ра вла­да Ту­реч­чи­ни про­дов­жи­ла ре­жим над зви чай но го ста ну в кра ї ні ще на три мі­ся­ці, що да­ло си­ло­ви кам мож ли вість на да лі про - во­ди­ти аре­шти у зв’яз­ку з пе­ре­во­ро­том.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.