Азер­бай­джан ку­пить ізра­їль­ську си­сте­му ПРО

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Най­ближ­чим ча­сом в Азер­бай­джан до­став­лять ізра­їль­ську си­сте­му про­ти­ра­ке­тної обо­ро­ни (ПРО) «За­лі­зний ку­пол», — по­ві дом ляє 1news. az із по си лан - ням на де­пу­та­та міл­лі-ме­джлі­су Азер­бай­джа­ну Єв­да Абра­мо­ва. За да ни ми міс це вих ЗМІ, озбро єн ня вже го то ве до по - ста­ча­н­ня в Азер бай д жан. Роз - роб ле на ком па ні­єю Rafael сис - те­ма «За­лі­зний ку­пол» при­зна­че­на для за­хи­сту від не­ке­ро­ва­них та­кти­чних ра­кет даль­ні­стю по­льо­ту 4—70 км і мо­же зби­ва­ти лі­та­ки на ви­со­ті до 10 км, а ко­жна ба­та­рея мо­же за­хи­сти­ти те­ри­то­рію пло­щею 150 кв. км. Крім си­сте­ми ПРО, азер­байд - жан­ська ар­мія та­кож по­пов - нить ся но віт ні ми стра те гіч ни - ми озбро єн ня ми даль ньо го ра - ді­у­са дії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.