Вій­на про­ти Укра­ї­ни

Дру­гий фронт: гу­ма­ні­тар­ний

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Сер­гій БОРЩЕВСЬКИЙ, пи­сьмен­ник і ди­пло­мат, пер­ший ві­це-пре­зи­дент Асо­ці­а­ції укра­їн­ських пи­сьмен­ни­ків, екс­перт Цен­тру до­слі­дже­н­ня Ро­сії

На рі­зних сай­тах що­дня мо­жна по­ба­чи­ти ма­пу «га­ря­чих то­чок» Укра­ї­ни. Як пра­ви­ло, їх по­зна­ча­ють на лі­нії про­ти­сто­я­н­ня в До­не­цькій та Лу­ган­ській обла­стях. На­справ­ді ж фронт про­хо­дить сьо­го­дні не ли­ше там, а й у Ки­є­ві, Дні­про­пе­тров­ську, За­по­ріж­жі, Кри­во­му Ро­зі, Ми­ко­ла­є­ві, Оде­сі, Рів­но­му, Хар­ко­ві, ба на­віть мі­сті Ізю­мХар­ків­ської обла­сті. Ге­о­гра­фі­чні на­зви обра­ні тут не нав­ма­н­ня, але про це тро­хи зго­дом.

А тим­ча­со­му го­ло­ві кру­ти­ться не­зру­чне за­пи­та­н­ня: чи ві­да­ють Пре­зи­дент, Вер­хов­на Ра­да, уряд Укра­ї­ни, РНБОУ, що жи­т­тя на­шої кра­ї­ни на двад­цять шо­сто­му ро­ці не­за­ле­жно­сті ре­гла­мен­ту­ють не ли­ше їхні ука­зи та по­ста­но­ви, ай — як за ли­хих ча­сів СРСР — вка­зів­ки з Мо­скви?

Чи зна­ють, при­мі­ром, на­ші до­стой­ни­ки про існу­ва­н­ня «Фе­де­раль­ної ці­льо­вої про­гра­ми «Рус­ский язык » на 2016 — 2020 ро­ки » , за­твер­дже­ної по­ста­но­вою уря­ду РФ від 20 трав­ня 2015 ро­ку № 481? За за­ду­мом роз­ро­бни­ків про­гра­ми фор­ми, ме­то­ди ви­вче­н­ня та ви­кла­да­н­ня ро­сій­ської мо­ви ма­ють від­по­від­а­ти «стра­те­гі­чним­прі­о­ри­те­та­мРо­сій­ської Фе­де­ра­ції » . .. змі­цнен­ню « по­зи­цій ро­сій­ської мо­ви в на­ціо­наль­них си­сте­мах осві­ти кра­їн- уча­сниць СНД » . Про­гра­мою, зокре­ма, пе­ред­ба­че­но, що «роз­ши­ре­н­ня гео­гра­фії та сфер вжи­ва­н­ня ро­сій­ської мо­ви у сві­ті спри­я­ти- ме змі­цнен­ню ро­сій­сько­го впли­ву, фор­му­ван­ню по­зи­тив­но­го обра­зу кра­ї­ни за кор­до­ном, під­не­сен­ню її між­на­ро­дно­го ав­то­ри­те­ту і в кін­це­во­му під­сум­ку — за­хи­сту гео­по­лі­ти­чних ін­те­ре­сів Ро­сії».

Ота­кий, ба­чте, пе­ре­хід від фі­ло­ло­гії до гео­по­лі­ти­ки. Ав­тор цих ряд­ків уже за­зна­чав ко­лись, що Ро­сія за­зви­чай ве­де на­ступ дво­ма еше­ло­на­ми: в пер­шо­му — тан­ки, в дру­го­му — ба­лет Боль­шо­го те­а­тру, або нав­па­ки — за­ле­жно від си­ту­а­ції.

То як дов­го та ще й в умо­вах зброй­ної агре­сії Ро­сії про­ти Укра­ї­ни ми бу­де­мо ви­ко­ну­ва­ти пла­ни крем­лів­ських мрій­ни­ків, які пе­ред­ба­ча­ють, зокре­ма, по­ста­ча­н­ня під­ру­чни­ків... до кра­їн СНД, а та­кож (ува­га!) до ре­спу­блік Пів­ден­на Осе­тія та Аб­ха­зія?

Тим­па­че, що крім­про­гра­ми, під­пи­са­ної Д. Ме­две­дє­вим, існує та­кож «Кон­це­пція дер­жав­ної під­трим­ки та про­су­ва­н­ня ро­сій­ської мо­ви за кор­до­ном » , за­твер­дже­на ( № Пр-2283) 3 ли­сто­па­да 2015 ро­ку пре­зи­ден­то­мРФ В. Пу­ті­ним. І тут ро­сій­ська мо­ва роз­гля­да­є­ться як та­кий со­бі та­ран. з яки­мРо­сія зби­ра­є­ться ата­ку­ва­ти ці­лий світ, а пе­ред­усім­су­сі­дів по пла­не­ті. Се­ред окре­сле­них кон­це­пці­єю ці­лей: «Змі­цне­н­ня між­на­ро­дних по­зи­цій РФ та про­су­ва­н­ня її зов­ні­шньо­по­лі­ти­чних ін­те­ре­сів». При цьо­му за­зна­че­но, що « одни­міз най­ва­жли­ві­ших ін­стру­мен­тів... за­без­пе­че­н­ня осві­тньо­го, на­у­ко­во­го, куль­тур­но­го та ін­фор­ма­цій­но­го впли­ву (са­ме так, впли­ву, а не спів­ро­бі­тни­цтва) РФ у сві­ті є під­трим­ка та про­су­ва­н­ня ро­сій­ської мо­ви за кор­до­ном».

І зно­ву ста­рі ман­три про « збе­ре­же­н­ня ро­сій­ської мо­ви в кра­ї­нах, істо­ри­чно пов’ яза­них з Ро­сі­єю», «За­без­пе­че­н­ня за­сто­су­ва­н­ня ро­сій­ської мо­ви в га­лу­зі ін­те­гра­цій­них про­це­сів на про­сто­рі СНД», «фор­му­ва­н­ня єди­но­го ро­сій­сько­мов­но­го про­сто­ру за кор­до­ном» то­що.

Сво­го ча­су ра­зо­міз ко­ле­гою- ди­пло­ма­том Оле­ксан­дром Да­ниль­чен­ко­мя на­дру­ку­вав ста­т­тю «Укра­ї­на і СНД: по­сі­бник для « чай­ни­ків » , у якій на­го­ло­шу­ва­ло­ся на не­об­хі­дно­сті ви­хо­ду на­шої дер­жа­ви з цьо­го ква­зі­утво­ре­н­ня. Ось ще один ар­гу­мент на ко­ристь ви­хо­ду: Ро­сія роз­гля­дає пост­ра­дян­ський про­стір як сфе­ру сво­їх ін­те­ре­сів і до­ма­га­є­ться між­на­ро­дно­го ви­зна­н­ня за со­бою прі­о­ри­те­тно­го пра­ва на цей про­стір. Зво­лі­ка­н­ня з ви­хо­до­міз СНД мо­же при­зве­сти до то­го, що в на­сту­пно­му п’яти­рі­чно­му пла­ні Крем­ля по­ряд із ре­спу­блі­ка­ми Пів­ден­на Осе­тія та Аб­ха­зія ми по­ба­чи­мо ще й « ДНР » — «ЛНР».

Окре­мий пункт пу­тін­ської кон­це­пції при­свя­че­ний ді­яль­но­сті утво­ре­но­го ука­зом­пре­зи­ден­та РФ від 21 черв­ня 2007 ро­ку № 796 фон­ду «Рус­ский мир» (зна­йо­ма на­зва, чи не так?). Так-от, на сай­ті цьо­го фон­ду по­зна­че­ні осе­ред­ки в 45 кра­ї­нах сві­ту, в то­му чи­слі в пе­ре­лі­че­них на по­ча­тку ці­єї стат­ті мі­стах Укра­ї­ни. Ді­ють ці ро­сій­ські цен­три чи цен­три ро­сій­ської куль­ту­ри при бі­бліо­те­ках, уні­вер­си­те­тах, у те­а­трах, а в мі­сті Ізюм — це ка­бі­нет при... управ­лін­ні куль­ту­ри мі­ськра­ди (!). Є на сай­ті фон­ду «Рус­ский мир» ще три адре­си — в Лу­ган­ську, До­не­цьку та Гор­лів­ці, але там свою мі­сію аде­пти «рус­ско­го ми- ра » , ли­бонь, ви­ко­на­ли, пе­ре­дав­ши пов­но­ва­же­н­ня бо­йо­ви­кам.

А є ще ж за­твер­дже­на роз­по­ря­дже­н­ня­м­уря­ду РФ від 19 ли­сто­па­да 2014 ро­ку за №2321-р «Про­гра­ма ро­бо­ти зі спів­ві­тчи­зни­ка­ми, які про­жи­ва­ють за кор­до­ном, на 2015 — 2017 ро­ки», що пе­ред­ба­чає про­ве­де­н­ня рі­зно­ма­ні­тних за­хо­дів на кшталт що­рі­чної між­на­ро­дної акції «Ге­ор­гі­їв­ська стрі­чка», фе­сти­ва­лів «Ви­ват, Рос­сия!», «С Рос­си­ей в серд­це» то­що.

Ре­а­лі­за­ція екс­пан­сіо­ніст­ських псев­до­гу­ма­ні­тар­них пла­нів за кор­до­ном­фі­нан­су­є­ться з дер­жав­но­го бю­дже­ту, а та­кож ко­штом­рі­зних одіо­зних фон­дів, як уже зга­да­ний « Рус­ский мир » та Мі­ждер­жав­ний фонд гу­ма­ні­тар­но­го спів­ро­бі­тни­цтва СНД. Ко­ор­ди­ну­ють цю ді­яль­ність ди­пло­ма­ти­чні уста­но­ви РФ за кор­до­но­мі Фе­де­раль­не агент­ство у спра­вах СНД, спів­ві­тчи­зни­ків, які про­жи­ва­ють за кор­до­ном, та з між­на­ро­дно­го гу­ма­ні­тар­но­го спів­ро­бі­тни­цтва ( « Рос­со­тру­дни­че­ство»).

Не знаю, чи ві­до­мо на­шим до­стой­ни­кам­бо­дай що- не­будь про ро­бо­ту пред­став­ни­цтва «Рос­со­тру­дни­че­ства » в Укра­ї­ні з рі­зни­ми ка­те­го­рі­я­ми та ві­ко­ви­ми гру­па­ми на­ших гро­ма­дян. Чи зна­ють во­ни що- не­будь, при­мі­ром, про кон­курс «Моя Ро­ди­на — СНГ » , який за­раз за пла­на­ми із Мо­скви про­во­ди­ться се­ред учнів шкіл Укра­ї­ни з ро­сій­ською мо­вою на­вча­н­ня? Це ж укра­їн­ські ді­ти, які на­ро­ди­ли­ся вже в ро­ки не­за­ле­жно­сті. То як, мов­чки по­го­ди­мо­ся з тим, що їхня Ба­тьків­щи­на — СНД? Від­да­мо на­ших ді­тей «Рос­со­тру­дни­че­ству »?

І звід­си ще одне не­зру­чне за­пи­та­н­ня до Пре­зи­ден­та, Вер­хов­ної Ра­ди, уря­ду Укра­ї­ни та РНБОУ: ко­ли на­ре­шті укра­їн­ська вла­да в умо­вах зброй­ної агре­сії РФ про­ти на­шої дер­жа­ви при­пи­нить на сво­їй те­ри­то­рії ді­яль­ність цьо­го фор­по­сту « рус­ско­го ми­ра»?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.