«Вій­сько­во­слу­жбов­ці-ре­зер­ві­сти під­го­тов­ле­ні до­бре»

На по­лі­го­ні три­ва­ють на­вча­н­ня ВДВ із ши­ро­ким спе­ктром ви­про­бу­вань в умо­вах на­бли­же­них до бо­йо­вих

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ва­лен­тин ТОРБА, «День»

На Дні­про­пе­тров­щи­ні три­ва­ють на­вча­н­ня опе­ра­тив­но­го ре­зер­ву 25 окре­мої по­ві­тря­но­де­сан­тної бри­га­ди ВДВ ЗС Укра­ї­ни, по­ві­дом­ляє сайт Мі­н­обо­ро­ни Укра­ї­ни. В хо­ді на­вча­н­ня, де­сан­тни­ки-ар­ти­ле­ри­сти від­пра­цьо­ву­ють впра­ви стріль­би зі шта­тно­го озбро­є­н­ня. Зокре­ма, ар­ти­ле­ри­сти ви­ко­ну­ють во­гне­ві зав­да­н­ня з бо­йо­вою стріль­бою по на­зем­ним­та по­ві­тря­ним­ці­лям , здій­сню­ють осві­тлю­ва­н­ня мі­сце­во­сті у ні­чний час.

«Вій­сько­во­слу­жбов­ці з ре­зер­ву під­го­тов­ле­ні до­бре, — роз­по­від­ає ко­ман­дир ба­та­реї. — По бо­йо­вій під­го­тов­ці від­ра­зу ви­дно, хто слу­жив у ВДВ. Всі ма­ють ба­жа­н­ня на­вча­ти­ся, ба­га­то з них пла­нує про­дов­жу­ва­ти пі­сля збо­рів вій­сько­ву слу­жбу в де­сан­ті»

В свою чер­гу, «кри­ла­ті пі­хо­тин­ці» зве­де­но­го штур­мо­во­го за­го­ну за­хо­плю­ва­ли міст, за­без­пе­чу­ю­чи подаль­ше пе­ре­су­ва­н­ня ін­шим­пі­дроз­ді­лам­бри­га­ди во­дним та на­зем­ним шля­хом.

Де­сан­ту­ва­н­ня вій­сько­во­слу­жбов­ці здій­сню­ва­ли без­па­ра­шу­тним­сп­осо­бом­на си­сте­мі « АДАПТОР 1- М » із вер­то­льо­ту Мі-8

Окрім­то­го, про­тя­гом­двох днів на за­галь­но­вій­сько­во­му по­лі­го­ні Ви­со­ко­мо­біль­них де­сан­тних військ Зброй­них сил Укра­ї­ни вій­сько­во­слу­жбов­ці опе­ра­тив­но­го ре­зер­ву 95 окре­мої де­сан­тно-штур­мо­вої бри­га­ди ВДВ здій­сню­ва­ли озна­йом­чий стри­бок з па­ра­шу­то­міз вер­то­льо­та Мі-8.

Слід на­го­ло­си­ти, що пе­ред стриб­ка­ми вій­сько­во­слу­жбов­ці про­йшли те­о­ре­ти­чно-пра­кти­чну про­гра­му під­го­тов­ки. Де­сан­тни­ки-ре­зер­ві­сти ви­вча­ли ма­те­рі­аль­ну ча­сти­ну па­ра­шу­та та па­ра­шу­тних при­ла­дів, здій­сню­ва­ли уклад­ку основ­но­го та за­па­сно­го па­ра­шу­тів. А з ме­тою на­бу­т­тя пра­кти­чних на­ви­чок від­пра­цьо­ву­ва­ли еле­мен­ти стриб­ка з па­ра­шу­том­на по­ві­тря­но­де­сан­тно­му ком­пле­ксі.

Під час за­нять по­руч із ни­ми по­стій­но бу­ли до­свід­чен­ні офі­це­ри та ква­лі­фі­ко­ва­ні ін­стру­кто­ри по­ві­тря­но­де­сан­тної слу­жби, які кон­тро­лю­ва­ли ко­жний етап уклад­ки та на­да­ва­ли про­фе­сій­ну до­по­мо­гу вій­сько­во­слу­жбов­цям­ре­зер­ві­стам.

ФОТО НАДАНО МІ­Н­ОБО­РО­НИ УКРА­Ї­НИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.