За рам­ка­ми ком­про­мі­су

«День» роз­би­рав­ся, чо­му Мін­фін і ДФС не під­три­му­ють за­ко­но­про­ект про ви­ве­де­ний ка­пі­тал, про­по­но­ва­ний бі­зне­сом

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ві­та­лій КНЯЖАНСЬКИЙ, «День»

Мі­ністр фі­нан­сів Укра­ї­ни Оле­ксандр Да­ни­люк ми­ну­лої п’ятни­ці за­твер­див клю­чо­ві по­ка­зни­ки ефе­ктив­но­сті ( Кеу performance indicators, KPI) у ре­фор­мі Дер­жав­ної фі­скаль­ної слу­жби (ДФС), роз­ро­бле­ні у пар­тнер­стві з Ін­сти­ту­том­по­да­тко­вих ре­форм, по­ві­дом­ляє веб- сайт Мін­фі­ну. Одни­міз по­ка­зни­ків KPI є ре­гу­ляр­на оцін­ка за­до­во­ле­но­сті пла­тни­ків по­да­тків ро­бо­тою ДФС, на­го­ло­шу­є­ться на сай­ті. «Го­ло­ва ДФС по­ви­нен що­мі­ся­чно зві­ту­ва­ти про ви­ко­на­н­ня цих KPI й опри­лю­дню­ва­ти ці зві­ти на сай­ті ДФС... Це дасть мо­жли­вість аб­со­лю­тно ко­жно­му кон­тро­лю­ва­ти ДФС у про­ве­ден­ні ре­фор­ми » , — за­зна­ча­є­ться у по­ві­дом­лен­ні. У Мін­фі­ні роз­ра­хо­ву­ють, що та­кий крок зна­чно ско­ро­тить ко­ру­пцію в ДФС, по­лі­пшить ке­ро­ва­ність її си­сте­ми, змен­шить рі­вень не­о­б­ґрун­то­ва­них пе­ре­ві­рок і до­на­ра­ху­вань, під­ви­щить ефе­ктив­ність апе­ля­цій­них оскар­жень, зни­зить рі­вень по­да­тко­во­го бор­гу.

■ На­сту­пно­го дня пі­сля по­яви цьо­го по­ві­дом­ле­н­ня за­сту­пник го­ло­ви Мін­фі­ну Єв­ген Ка­пі­нус роз­по­від­ав на зу­стрі­чі в УСПП пред­став­ни­кам­бі­зне­су про ро­бо­чу вер­сію про­е­кту за­ко­ну про вне­се­н­ня змін до По­да­тко­во­го ко­де­ксу під на­звою «Удо­ско­на­ле­н­ня по­да­тко­вої си­сте­ми». Ці­ка­во, що з ін­фо­гра­фі­ки до пре­зен­та­ції за­ко­но­про­е­кту №3357 мо­жна бу­ло зро­зу­мі­ти, що в за­ко­но­про­е­кті вра­хо­ва­но про­по­зи­ції бі­зне­с­асо­ці­а­цій, гро­мад­ських екс­пер­тів, про­філь­но­го ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди і де­пу­тат­сько­го кор­пу­су, про­ве­де­но по­над 20 ро­бо­чих зу­стрі­чей і, го­лов­не — зня­то біль­шість спір­них пи­тань. До то­го ж з ін­фо­гра­фі­ки ви­пли­ває, що до­ся­гну­то ком­про­мі­су всіх за­ці­кав­ле­них сто­рін що­до то­го, що на­слід­ком схва­ле­них змін бу­де про­зо­рість і якість адмі­ні­стру­ва­н­ня по­да­тків, спро­ще­н­ня по­да­тко­вої си­сте­ми, змен­ше­н­ня ко­ру­пції і ти­ску на бі­знес, по­лі­пше­н­ня ін­ве­сти­цій­но­го клі­ма­ту. Зві­сно, ав­то­ри пре­зен­та­ції за­кли­ка­ли ма­кси­маль­но опе­ра­тив­но ухва­ли­ти за­ко­но­про­ект у Вер­хов­ній Ра­ді.

■ «Основ­ний акцент у ньо­му ми зро­би­ли на адмі­ні­стру­ва­н­ня, — за­зна­чив за­сту­пник мі­ні­стра, — ми за­про­по­ну­ва­ли зна­чно роз­ши­ри­ти фун­кції еле­ктрон­но­го ка­бі­не­ту ( пла­тни­ка по­да­тків), за­про­по­ну­ва­ли за­бра­ти у ДФС ре­сур­си, яки­ми злов­жи­ва­ють, і спро­сти­ти адмі­ні­стру­ва­н­ня всіх цих про­це­дур». «На­сту­пне пи­та­н­ня — це по­да­ток на при­бу­ток», — про­дов­жу­вав Ка­пі­нус. Він зго­ден, що про­по­но­ва­ний бі­зне­сом­по­да­ток на ви­ве­зе­ний ка­пі­тал від­кри­ває до­сить ши­ро­ку пер­спе­кти­ву для ле­га­лі­за­ції по­да­тку на при­бу­ток. «У цьо­му на­пря­му у нас бу­ла над­зви­чай­на, дов­го­три-

Pва­ла дис­ку­сія, яка зде­біль­шо­го зво­ди­лась до одно­го пи­та­н­ня: чи слід при­йма­ти кон­це­пцію ви­ве­де­но­го ка­пі­та­лу, — роз­по­від­ає за­сту­пник мі­ні­стра. — До цьо­го ми під­хо­ди­ли, ви­хо­дя­чи з та­ких кри­те­рі­їв, як мо­жли­вість спро­ще­н­ня адмі­ні­стру­ва­н­ня, ско­ро­че­н­ня кон­тро­лю, збіль­ше­н­ня при­бу­тко­вої ча­сти­ни бю­дже­ту і ле­га­лі­за­ції (бі­зне­су)».

■ Що­до адмі­ні­стру­ва­н­ня бу­ло, за йо­го сло­ва­ми, ба­га­то дис­ку­сій. Але, ви­хо­дя­чи з під­хо­ду ДФС, яка без­по­се­ре­дньо кон­тро­лює адмі­ні­стру­ва­н­ня і здій­снює кон­троль­ні фун­кції, сут­тє­во­го змен­ше­н­ня ти­ску на бі­знес (пі­сля вве­де­н­ня по­да­тку на ви­ве­де­ний ка­пі­тал) не бу­де. А най­го­лов­ні­шим­пи­та­н­ням для Мін­фі­ну тут бу­ли мо­жли­ві зна­чні втра­ти над­хо­джень до бю­дже­ту, го­во­рить Ка­пі­нус. «За на­ши­ми роз­ра­хун­ка­ми, якщо бра­ти ба­зу 2015—2016 ро­ків, — за­зна­чає він, — втра­ти бю­дже­ту мо­жуть ся­гну­ти 30—40 мі­льяр­дів гри­вень».

■ То­му на да­но­му ета­пі бу­ло за­про­по­но­ва­но за­ли­ши­ти пи­та­н­ня ви­ве­де­но­го ка­пі­та­лу за рам­ка­ми за­ко­но­про­е­кту, яко­мо­га м’ якше ви­зна­чив суть прийня­то­го у Мін­фі­ні рішення Ка­пі­нус і за­пев­нив, що в мі­ні­стер­стві на­ма­га­ти­му­ться зна­йти ком­про­мі­сний ва­рі­ант, який дасть мо­жли­вість уре­гу­лю­ва­ти це пи­та­н­ня. Що ж на­справ­ді ста­ло­ся? Схо­же, ДФС про­сто не вла­што­вує по­да­ток, який не тре­ба бу­де адмі­ні­стру­ва­ти і який ви­ве­де при­бу­ток укра­їн­сько­го бі­зне­су з офшо­рів та до­зво­лить вкла­да­ти йо­го у роз­ви­ток ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей у на­шій кра­ї­ні. По­да­тків­цям­не тре­ба бу­де і ні про що бу­де «до­мов­ля­ти­ся» з бі­зне­сом? Чи не це най­біль­ше хви­лює ДФС, ко­ли йде­ться про по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал?

■ І тут са­ме час при­га­да­ти про мі­сце і роль впро­ва­джу­ва­них у на­шій ДФС клю­чо­вих по­ка­зни­ків ефе­ктив­но­сті (KPI). Чи не го­лов­ною се­ред них є ре­гу­ляр­на оцін­ка за­до­во­ле­но­сті ро­бо­тою ДФС з бо­ку пла­тни­ків по­да­тків. Тим­ча­сом та­ка оцін­ка за ре­зуль­та­та­ми обго­во­ре­н­ня «Удо­ско­на­ле­н­ня по­да­тко­вої си­сте­ми» бі­зне­сом уже ви­слов­ле­на. На адре­су ре­да­кції кіль­ка днів то­му на­ді­йшов від­по­від­ний до­ку­мент. Це ре­зо­лю­ція гро­мад­ських рад при Дер­жав­ній фі­скаль­ній слу­жбі і Мі­ні­стер­стві фі­нан­сів.

■ Во­ни одно­зна­чно ви­сло­ви­ли­ся на під­трим­ку за­ко­но­про­е­кту про по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал, а от­же, да­ли не­за­до­віль­ну оцін­ку і ДФС, і са­мо­му Мін­фі­ну. У ньо­му, зокре­ма, на­го­ло­шу­є­ться, що по­да­ток на при­бу­ток, що діє в Укра­ї­ні сьо­го­дні, по­га­ний тим, що під­при­єм­ства не по­ка­зу­ють сво­го при­бу­тку, де­мон­стру­ю­чи ли­ше зби­тки, або «до­мов­ля­ю­ться» з по­да­тків­ця­ми в рам­ках так зва­них пла­но­вих збо­рів від 1 до 3% при­бу­тку.

■ Чле­ни гро­мад­ських рад за­зна­ча­ють, що дис­кре­ція (ме­тод ухва­ле­н­ня рі­шень на вла­сний роз­суд, за­ле­жно від ба­че­н­ня еко­но­мі­чних умов та їх оцін­ки), ко­ру­пція і не­пі­дго­тов­ле­ність фа­хів­ців (як у ДФС, так і в бі­зне­сі) не до­зво­ляє пла­ти­ти і зби­ра­ти цей по­да­ток за за­хі­дни­ми стан­дар­та­ми. У зв’яз­ку з цим, на дум­ку гро­мад­ських ді­я­чів, за­мі­на по­да­тку на при­бу­ток по­да­тком­на ви­ве­зе­ний ка­пі­тал ста­ла б ре- аль­ним­рі­ше­н­ня­мі для під­при­єм­ців, і для дер­жа­ви.

■ Як за­явив го­ло­ва гро­мад­ської ра­ди при Мін­фі­ні Во­ло­ди­мир Ко­злен­ко, «пе­ре­бу­ва­ю­чи у гло­баль­но­му се­ре­до­ви­щі, ми кон­ку­ру­є­мо у сві­ті за ка­пі­тал. У ра­зі, якщо на­ша по­да­тко­ва си­сте­ма не бу­де кон­ку­рен­то­зда­тна, то ка­пі­тал, зви­чай­но ж, пі­де в ті кра­ї­ни, на­при­клад, до Гру­зії або Есто­нії, у яких йо­му зру­чні­ше і про­сті­ше адмі­ні­стру­ва­ти податки». Екс­перт упев­не­ний, що по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал до­зво­лить ви­рі­ши­ти ще одну про­бле­му, дов­ко­ла якої без­ліч дис­ку­сій, — це пе­ре­хід із єди­но­го по­да­тку на за­галь­ну си­сте­му опо­да­тку­ва­н­ня. В ре­зуль­та­ті для бі­зне­су, що роз­ви­ва­є­ться, від­па­де не­об­хі­дність дро­би­ти­ся на фі­зи­чних осіб­під­при­єм­ців ли­ше для то­го, щоб обме­жи­ти своє спіл­ку­ва­н­ня з по­да­тків­ця­ми.

■ Пред­став­ник Асо­ці­а­ції по­да­тко­вих кон­суль­тан­тів Дми­тро Ми­хай­лен­ко під­кре­слює, що «по­да­ток на ви­ве­де­ний при­бу­ток до­зво­лить ма­ло­му і се­ре­дньо­му бі­зне­су в но­вих умо­вах, за біль­шо­го фі­скаль­но­го кон­тро­лю, чі­тко, за зро­зумі­ли­ми мо­де­ля­ми і ме­ха­ні­зма­ми, без ко­ру­пції пла­ти­ти до бю­дже­ту». «За­про­по­но­ва­ний за­ко­но­про­ект (про по­да­ток на ви­ве­де­ний ка­пі­тал) під­ні­має став­ку по­да­тку в ра­зи, що дає мо­жли­вість дер­жа­ві отри­му­ва­ти до бю­дже­ту до­да­тко­ві ко­шти», — йде­ться в за­яві двох гро­мад­ських рад. «Ми на­по­ле­гли­во ре­ко­мен­ду­є­мо Мін­фі­ну та уря­ду вклю­чи­ти цей за­ко­но­про­ект до спи­ску ре­форм са­ме 2016 ро­ку», — го­во­рить го­ло­ва гро­мад­ської ра­ди при ДФС Дми­тро Оле­ксі­єн­ко.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День» ФОТО АРТЕМА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.