«Кра­щий» транс­порт бу­де не ли­ше у сто­ли­ці

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Єв­ро­пей­ський ін­ве­сти­цій­ний банк від­криє кре­ди­тну лі­нію на 200 міль­йо­нів єв­ро для фі­нан­су­ва­н­ня ін­ве­сти­цій у мі­ський гро­мад­ський транс­порт для 20 му­ні­ци­па­лі­те­тів в Укра­ї­ні. Від­по­від­не рішення ра­да ди­ре­кто­рів бан­ку ухва­ли­ла 23 ве­ре­сня. Як за­зна­ча­ють у ЄІБ, про­ект на­прав­ле­ний на під­ви­ще­н­ня ча­сто­ти та ре­гу­ляр­но­сті ро­бо­ти гро­мад­сько­го транс­пор­ту в се­ре­дніх мі­стах Укра­ї­ни. Пе­ре­дба­ча­є­ться та­кож, що кре­ди­тна лі­нія до­зво­лить зни­зи­ти шкі­дли­ві ви­ки­ди за ра­ху­нок пе­ре­хо­ду до еле­ктро­транс­пор­ту та за­без­пе­чить по­зи­тив­ний ефект мі­сце­вій еко­но­мі­ці. За­галь­на вар­тість про­е­кту оці­ню­є­ться в 400 міль­йо­нів єв­ро.

Бе­ре участь у роз­ви­тку гро­мад­сько­го транс­пор­ту міст Укра­ї­ни і Єв­ро­пей­ський банк ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку. У жов­тні ми­ну­ло­го ро­ку він ви­ді­лив під га­ран­тії му­ні­ци­па­лі­те­тів 100 міль­йо­нів єв­ро під­при­єм­ствам­гром ад­сько­го транс­пор­ту Оде­си, Чер­ні­го­ва, Чер­нів­ців і де­кіль­кох ін­ших міст. Ме­та цьо­го кре­ди­ту — по­кра­ще­н­ня ін­фра­стру­кту­ри гро­мад­сько­го транс­пор­ту з фо­ку­су­ва­н­ням­на ре­но­ва­ції та під­ви­ще­н­ня йо­го ефе­ктив­но­сті. Зокре­ма, «Оде­са­мі­ськ­еле­ктро­транс» отри­має ві­сім міль­йо­нів на по­ку­пку 45 но­вих тро­лей­бу­сів. Чер­нів­ці роз­ра­хо­ву­ють за до­по­мо­гою ЄБРР при­дба­ти 40 тро­лей­бу­сів, Чер­ні­гів — 10.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.