Пор­то­ви­ки «ви­їжджа­ють» на кон­тей­не­рах

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мор­ські пор­ти Укра­ї­ни в сі­чні— ве­ре­сні 2016 ро­ку пе­ре­ва­ли­ли, за опе­ра­тив­ни­ми да­ни­ми ДП «Адмі­ні­стра­ція мор­ських пор­тів Укра­ї­ни» (АМПУ), близь­ко 97 міль­йо­нів тонн ван­та­жів, що на 9,2% ниж­че ана­ло­гі­чних по­ка­зни­ків 2015 ро­ку. Пе­ре­вал­ка екс­порт­них ван­та­жів у мор­ських пор­тах скла­ла 72,8 міль­йо­на тонн (зни­же­н­ня на 3,1% по­рів­ня­но з по­ка­зни­ка­ми 2015 ро­ку), ім­порт­них — май­же 12 міль­йо­нів тонн ( зни­же­н­ня на 10%). Пе­ре­вал­ка тран­зи­тних ван­та­жів скла­ла близь­ко 8,3 міль­йо­на тонн, що на 35,3% мен­ше, ніж за дев’ять мі­ся­ців 2015 ро­ку. У вну­трі­шньо­му спо­лу­чен­ні бу­ло пе­ре­ва­ле­но мен­ше 4 міль­йо­нів тонн. Прав­да, пе­ре­вал­ка кон­тей­не­рів у мор­ських пор­тах за дев’ять мі­ся­ців ви­ро­сла на 28,6% і скла­ла 453,681 ти­ся­чі TEU.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.