По­трі­бний нам бе­рег ту­ре­цький

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ту­ри­сти­чний по­тік з Укра­ї­ни до Ту­реч­чи­ни за сі­чень—сер­пень 2016 ро­ку ви­ріс на 55% у по­рів­нян­ні з ана­ло­гі­чним­пе­рі­о­дом2015 ро­ку — до 760,495 ти­ся­чі осіб. Кіль­кість укра­їн­ських ту­ри­стів у Ту­реч­чи­ні в сер­пні зро­сла на 65% — до 171,716 ти­ся­чі осіб, по­ві­дом­ляє офіс з пи­тань куль­ту­ри й ін­фор­ма­ції по­соль­ства Ту­реч­чи­ни в Укра­ї­ні з по­си­ла­н­ням­на да­ні мі­ні­стер­ства куль­ту­ри і ту­ри­зму ці­єї кра­ї­ни. Най­по­пу­ляр­ні­ши­ми се­ред укра­їн­ців на­прям­ка­ми за­ли­ша­ю­ться Ан­та­лія, Стам­бул і Му­гла. Так, у сі­чні—сер­пні Ан­та­лію від­ві­да­ло 431 ти­сяч укра­їн­ців (при­ріст на 88% у по­рів­нян­ні з ана­ло­гі­чним­пе­рі­о­дом2015 ро­ку), Стам­бул — 194 ти­ся­чі (при­ріст на 10%), Му­глу — 79 ти­сяч (удві­чі біль­ше, ніж ро­ком­ра­ні­ше).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.