Кни­ги «Дня» – юна­цтву!

Ви­да­н­ня «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род» і «Се­стра моя, Со­фія...» ста­ли ча­сти­ною куль­тур­но-осві­тньо­го про­е­кту по­пу­ля­ри­за­ції спад­щи­ни ЮНЕСКО

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

ВУкра­ї­ні стар­ту­вав куль­тур­но-осві­тній про­ект «Все­сві­тня спад­щи­на в ру­ках мо­ло­ді», ор­га­ні­за­то­ра­ми та уча­сни­ка­ми яко­го є На­ціо­наль­на ко­мі­сія Укра­ї­ни у спра­вах ЮНЕСКО, Дер­жав­на бі­бліо­те­ка Укра­ї­ни для юна­цтва, Мі­жна­ро­дний Фонд куль­тур­но­го спів­ро­бі­тни­цтва та ряд мі­ні­стерств. Йо­го основ­на ме­та — по­пу­ля­ри­за­ція се­ред мо­ло­ді пам’яток куль­тур­ної спад­щи­ни люд­ства. Га­зе­та «День» є ін­фор­ма­цій­ним пар­тне­ром про­е­кту. Не­що­дав­но го­ло­ва Між­на­ро­дно­го Фон­ду куль­тур­но­го спів­ро­бі­тни­цтва Вла­да Ли­тов­чен­ко, під час ле­кції для сту­ден­тів у Дер­жав­ній бі­бліо­те­ці Укра­ї­ни для юна­цтва, вру­чи­ла ди­ре­кто­ру за­кла­ду дві на­ші книж­ки — «Се­стра моя, Со­фія...» та «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род». У рам­ках про­е­кту «Все­сві­тня спад­щи­на в ру­ках мо­ло­ді» Мі­жна­ро­дний Фонд куль­тур­но­го спів­ро­бі­тни­цтва пла­нує при­дба­ти ці кни­ги для ра­йон­них бі­бліо­тек.

Вла­да ЛИ­ТОВ­ЧЕН­КО, ке­рів­ник Все­укра­їн­сько­го па­трі­о­ти­чно­го куль­тур­но-осві­тньо­го про­е­кту «Все­сві­тня спад­щи­на в ру­ках мо­ло­ді», го­ло­ва Між­на­ро­дно­го Фон­ду куль­тур­но­го спів­ро­бі­тни­цтва:

— Ко­жен на­род є спад­ко­єм­цемм альов­ни­чої та ба­га­то­гран­ної куль­тур­ної спад­щи­ни, яка фор­му­ва­лась про­тя­гом ба­га­тьох сто­літь під впли­вом­рі­зних фа­кто­рів. Укра­їн­ця­мє чим пи­ша­ти­ся. Са­ме то­му осо­бли­во ва­жли­во зро­би­ти по­пу­ляр­ною та за­галь­но­до­сту­пною ін­фор­ма­цію сто­сов­но на­ціо­наль­ної та все­сві­тньої куль­тур­ної і при­ро­дної спад­щи­ни, ви­кли­ка­ти у мо­ло­до­го по­ко­лі­н­ня за­ці­кав­ле­ність у ви­вчен­ні її істо­рії, до­лу­чи­ти до за­хи­сту та збе­ре­же­н­ня да­них об’єктів, ви­хо­ва­ти у мо­ло­ді по­чу­т­тя па­трі- оти­зму. Са­ме на це і спря­мо­ва­ний Все­укра­їн­ський па­трі­о­ти­чний куль­тур­но- осві­тній про­ект « Все­сві­тня спад­щи­на ЮНЕСКО в ру­ках мо­ло­ді » , який три­ва­ти­ме по всій Укра­ї­ні про­тя­гом­жов­тня 2016 ро­ку — трав­ня 2017 ро­ку за під­трим­ки Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри, Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки, Мі­ні­стер­ства ін­фор­ма­цій­ної політики, Мі­ні­стер­ства мо­ло­ді та спор­ту, Дер­жав­ної бі­бліо­те­ки Укра­ї­ни для юна­цтва, На­ціо­наль­но­го за­по­від­ни­ка « Со­фія Ки­їв­ська » та Між­на­ро­дно­го Фон­ду куль­тур­но­го спів­ро­бі­тни­цтва.

Ду­же ва­жли­во, що га­зе­та «День» до­лу­чи­ла­ся до про­е­кту від са­мо­го по­ча­тку. Осо­бли­вою ува­гою хо­чу від­зна­чи­ти спів­зву­чний на­шо­му за­хо­до­ві істо­ри­ко- про­сві­тни­цький ви­дав­ни­чий про­ект га­зе­ти «День», у рам­ках яко­го ви­йшли у світ чу­до­ві книж­ки «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род» та «Се­стра моя, Со­фія... » . Ці істо­ри­чні ви­да­н­ня ми пре­зен­ту­є­мо під час ле­кцій­них зу­стрі­чей з учня­ми стар­ших кла­сів асо­ці­йо­ва­них шкіл ЮНЕСКО, мо­ло­ди­ми на­у­ков­ця­ми, сту­ден­та­ми гу­ма­ні­тар­них від­ді­лень ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів, до­слі­дни­ка­ми істо­ри­ко-куль­тур­ної, при­ро­дної, не­ма­те­рі­аль­ної та до­ку­мен­таль­ної спад­щи­ни люд­ства. Я від іме­ні Між­на­ро­дно­го Фон­ду куль­тур­но­го спів­ро­бі­тни­цтва із за­до­во­ле­н­ням­пре­зен­ту­ва­ла два при­мір­ни­ки ви­дань Дер­жав­ній бі­бліо­те­ці Укра­ї­ни для юна­цтва під час пер­шої те­ма­ти­чної ле­кції 29 ве­ре­сня.

При­єм­но, що на­тхнен­ні на­шим­про­е­кто­мі­деї ви­вче­н­ня та збе­ре­же­н­ня на­ціо­наль­ної і все­сві­тньої куль­тур­ної та при­ро­дної спад­щи­ни зна­хо­дять щи­ро­сер­дну під­трим­ку в укра­їн­ської мо­ло­ді. А та­кі ін­те­ле­кту­аль­ні іні­ці­а­ти­ви, як ви­дав­ни­чий про­ект «Дня», за­слу­го­ву­ють на усе­бі­чну ува­гу та ши­ро­ке по­ши­ре­н­ня се­ред су­спіль­ства.

ФОТО НАДАНО МІЖНАРОДНИМ ФОНДОМ КУЛЬ­ТУР­НО­ГО СПІВ­РО­БІ­ТНИ­ЦТВА

Вла­да Ли­тов­чен­ко вру­чає ди­ре­кто­ро­ві Дер­жав­ної бі­бліо­те­ки Укра­ї­ни для юна­цтва Ге­ор­гію Са­при­кі­ну кни­ги « Се­стра моя, Со­фія... » та « По­вер­не­н­ня в Цар­го­род » . « Та­кі ін­те­ле­кту­аль­ні іні­ці­а­ти­ви, як ви­дав­ни­чий про­ект «Дня», за­слу­го­ву­ють на все­бі­чну ува­гу су­спіль­ства», — пе­ре­ко­на­на Вла­да Ли­тов­чен­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.