Зу­стрі­чі бі­ля до­не­цької ха­ти

Пе­ре­се­лен­ці дру­гий рік опі­ку­ю­ться бу­дин­ком з се­ла Оль­хов­чик, екс­по­на­том му­зею у Пи­ро­го­ві

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Ко­жна лю­ди­на більш чи менш охо­че дбає про своє по­ме­шка­н­ня, обла­што­вує за­ти­шне для се­бе се­ре­до­ви­ще. Че­рез ане­ксію Кри­му та вій­ну на Дон­ба­сі по­над міль­йон укра­їн­ців та­кої мо­жли­во­сті по­збав­ле­ні. Свій сим­во­лі­чний дім, яким мо­жна опі­ку­ва­ти­ся, пе­ре­се­лен­ці зна­йшли у На­ціо­наль­но­му му­зеї на­ро­дної ар­хі­те­кту­ри та по­бу­ту Укра­ї­ни, що по­ряд з істо­ри­чним се­ли­щем Пи­ро­гів на око­ли­ці Ки­є­ва. Тим па­че, ви­яви­ло­ся, що до­не­цька ха­та по­тре­бує ува­ги.

То­рік акти­ві­сти До­не­цької обла­сної ор­га­ні­за­ції ВГО «Ко­мі­тет ви­бор­ців Укра­ї­ни» взя­ли шеф­ство над бу­дин­ком, який по­тра­пив до му­зею з се­ла Оль­хов­чик. Ха­та є ча­сти­ною екс­по­зи­ції «Со­ці­а­лі­сти­чне се­ло», де пред­став­ле­ні бу­дин­ки XX сто­лі­т­тя з усіх обла­стей Укра­ї­ни. До ре­чі, са­ме се­ло Оль­хов­чик зго­дом уві­йшло до скла­ду мі­ста Ша­хтарськ на схо­ді До­не­цької обла­сті, яке з кві­тня 2014 ро­ку оку­по­ва­не бо­йо­ви­ка­ми «ДНР».

« Хтось із на шої ко ман ди якось по­бу­вав у му­зеї, по­ба­чив стан ці­єї ха­ти, і ви­ни­кла ідея на­ве­сти лад. До­мо­ви­ли­ся з ке­рів­ни­цтвом му­зею, що мо­же­мо при­йти ту­ди на су­бо­тник, і ми­ну­ло­го лі­та про­ве­ли пер­шу акцію, — зга­дує Ка­те­ри­на Жем­чу­жни­ко­ва, пред­став­ни­ця до­не­цько­го осе ред ку « Ко мі те ту ви бор ців Укра­ї­ни». — Ке­рів­ни­цтво му­зею по­ста­ви­ло­ся до на­шої іні­ці­а­ти­ви ду­же схваль­но. Спра­ва в тім, що є тра­ди­ція: ко­жною ха­тою з ці­єї екс­по­зи­ції опі­ку­є­ться зем­ля­цтво від­по­від­но­го ре­гіо­ну. Кіль­ка зем­ляцтв у Ки­є­ві не­актив­ні, то­му де­які ха­ти за­ли­ши­лись без та­кої опі­ки, і до­не­цька бу­ла одною з них».

Те­пер бу­ди­нок з До­неч­чи­ни сто­їть при­че­пу­ре­ний: чи­сто ви­бі­ле­ні сті­ни і сві­жа бла­ки­тна фар­ба на ві­кнах, замість бур’янів — кві­ти і мо­ло­ді де­ре­ва. Але цьо­го лі­та, ко­ли акти­ві­сти впер­ше за рік при­їха­ли до ха­ти, шту­ка­тур­ка бу­ла по­трі­ска­на, десь вза­га­лі від­ва­ли­ла­ся. Про­сто по­фар­бу­ва­ти ві­кна бу­ло за­ма­ло, то­му ого­ло­си­ли збір ко­штів на по­ря­ту­нок бу­дин­ку. Так отри­ма­ли тро­хи біль­ше во­сьми ти­сяч гри­вень. В основ­но­му, до збо­ру до­лу­ча­лись чле­ни до­не­цько­го осе­ред­ку «Ко­мі­те- ту ви­бор­ців Укра­ї­ни» та акти­ві­сти гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції « Дон­бас SOS». На ви­ру­че­ні гро­ші найня­ли ро­бі­тни­ків, які пов­ні­стю від­но­ви­ли фа­сад бу­дів­лі.

До­не­цькі акти­ві­сти ви­би­ра­ю­ться­до ха­тки кіль­ка ра­зів на рік, як пра­ви­ло, влі­тку. Цьо­го ро­ку вла­шту­ва­ли там дру­жні по­си­день­ки з ви­сад­кою де­рев ще й у ве­ре­сні. Ка­те­ри­на Жем­чу­жни­ко­ва ка­же: «І на­да­лі бу­де­мо пе­рі­о­ди­чно на­ві­ду­ва­ти­ся­до му­зею, ди­ви­ти­ся, в яко­му ста­ні ха­та. Ко­ли зна­до­би­ться­о­сві­жи­ти фар­бу на ві­кнах-две­рях — зро­би­мо. Слід­ку­ва­ти­ме­мо, щоб при­жи­ли­ся­де­ре­ва. Бу­де­мо роз­ви­ва­ти цю іні­ці­а­ти­ву».

Втра­та кон­тро­лю над ча­сти­ною До­не­цької обла­сті при­зво­дить до за­не­па­ду ці­єї те­ри­то­рії, на­га­ду­ють у «Ко­мі­те­ті ви­бор­ців Укра­ї­ни», і з цим важ­ко спе­ре­ча­ти­ся. Дба­ю­чи про ха­ту з Оль­хов­чи­ка, акти­ві­сти мрі­ють про від­бу­до­ву До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей — і їх ві­ра у свою спра­ву та лю­бов до рі­дно­го до­му все­ля­ють на­дію у хо­ро­ше.

ФОТО КАТЕРИНИ ЖЕМЧУЖНИКОВОЇ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.