Гра на пе­ре­мо­гу

6 жовт ня в Ко­ньї збір на Украї ни зі грає про­ти Ту реч чи ни у рам­ках від­бір­ко­во­го тур­ні ру до ЧС- 2018

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

На­пе­ре­до­дні ви­ле­ту на­шої на- ціо­наль­ної ко­ман­ди до Ту­реч­чи­ни го­лов­ний тре­нер Ан­дрій Шев­чен­ко ого­ло­сив склад. Впер­ше ви­клик отри­мав 18-рі­чний пів­за­хи­сник ки­їв­сько­го «Ди­на­мо» Ві­ктор Ци­ган­ков, який в остан­ніх ма­тчах ре­гу­ляр­но ви­хо­дить на по­ле, а та­кож за­бив гол у во­ро­та «Бе­ши­кта­ша» в Лі­зі чем­піо­нів. Ще один де­бю­тант — во­ро­тар лу­ган­ської «Зо­рі» Оле­ксій Шев­чен­ко, який є основ­ним фут­бо­лі­стом ко­ман­ди Юрі­я­Вер­ни­ду­ба і пропу­стив усьо­го 9 м’ячів в 11 ма­тчах по­то­чно­го се­зо­ну. Однак пі­сля при­бу­т­тя­збір­ної в роз­та­шу­ва­н­ня ста­ло ві­до­мо, що де­бют Ци­ган­ко­ва від­кла­де­но че­рез йо­го стан здо­ров’я. Мо­ло­дий пів­за­хи­сник «Ди­на­мо» не зі­грає за збір­ну Укра­ї­ни у ма­тчах від­бір­ко­во­го тур­ні­ру до чем­піо­на­ту сві­ту 2018 ро­ку про­ти Ту­реч­чи­ни і Ко­со­ва. За сло­ва­ми Ан­дрі­я­Шев­чен­ка, ме­до­гляд у збір­ній Укра­ї­ни по­ка­зав, що у 18-рі­чно­го фут­бо­лі­ста є трав­ма. Шев­чен­ко та­кож на­го­ло­сив, що в ко­ман­ду мо­же ви­кли­ка­ти­ся­ще один гра­вець, щоб за­мі­ни­ти Ци­ган­ко­ва. Мо­жли­во, ним ста­не пів­за­хи­сник лу­ган­ської «Зо­рі» Оле­ксандр Ка­ра­ва­єв. На­га­да­є­мо, Ві­ктор Ци­ган­ков за­бив єди­ний гол «Ди­на­мо» в ма­тчі Лі­ги чем­піо­нів про­ти «Бе­ши­кта- ша». Та­кож він за­би­вав в остан­ніх пе­ре­мо­жних ма­тчах ки­ян про­ти до­не­цько­го «Олім­пі­ка» і кро­пив­ни­цької «Зір­ки» у чем­піо­на­ті Укра­ї­ни.

За­га­лом пе­ред ва­жли­вим ма­тчем з Ту­реч­чи­ною, пе­ре­мо­га над якою мо­же до­зво­ли­ти нам очо­ли­ти гру­пу «І», у якій за­раз рів­но­ва­га очок (пі­сля­пер­шо­го ту­ру Іслан­дія, Укра­ї­на, Ту­реч­чи­на, Ко­со­во, Хор­ва­ті­я­та Фін­лян­ді­я­ма­ють по 1 за­лі­ко­во­му ба­лу), укра­їн­ська ко­ман­да пе­ре­бу­ває в хо­ро­шо­му бо­йо­во­му ду­сі.

«На по­лі Ту­реч­чи­ни нам в пер­шу чер­гу тре­ба по­до­ла­ти бар’єр ту­ре­цької під­трим­ки. У Ту­реч­чи­ні ду- же га­ря­чі вбо­лі­валь­ни­ки, то­му з пер­ших хви­лин нам до­ве­де­ться ви­три­ма­ти ве­ли­кий тиск. Матч з Ту­реч­чи­ною ду­же ва­жли­вий і важ­кий для нас у ба­га­тьох аспе­ктах. Але це не озна­чає, що ми ви­ді­ля­є­мо йо­го між ін­ших. Ми го­ту­є­мо­ся до по­їзд­ки в Ту­реч­чи­ну в зви­чай­но­му ре­жи­мі і роз­ра­хо­ву­є­мо на по­зи­тив­ний ре­зуль­тат», — за­ува­жив на прес-кон­фе­рен­ції пе­ред ма­тчем Ан­дрій Шев­чен­ко.

Та­кож цьо­го ти­жня ста­ло ві­до­мо, де са­ме збір­на Укра­ї­ни зі­грає матч про­ти ко­ман­ди Ко­со­ва. 3 жов­тня Фе­де­ра­ція фут­бо­лу Укра­ї­ни офі­цій­но по­ві­до­ми­ла, що зу­стріч роз­по­чне­ться о 19-й го­ди­ні за Ки­є­вом в поль­сько­му Кра­ко­ві, на ста­діо­ні «Кра­ко­вія». Офі­цій­на гра від­бу­ва­ти­ме­ться на ней­траль­ній те­ри­то­рії, оскіль­ки Укра­ї­на не ви­знає не­за­ле­жність Ко­со­ва і не утри­мує з ці­єю те­ри­то­рі­аль­ною оди­ни­цею жо­дних ди­пло­ма­ти­чних від­но­син. По­ві­дом­ля­є­ться, що по­ля­ки, по­бо­ю­ю­чись су­ти­чок фа­на­тів рі­зних кра­їн, ви­су­ну­ли сер­йо­зне обме­же­н­ня — матч змо­жуть від­ві­да­ти не біль­ше 1000 укра­їн­ських убо­лі­валь­ни­ків. На­га­да­є­мо, матч збір­них Укра­ї­ни і Ко­со­ва має від­бу­ти­ся 9 жов­тня.

Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

ФОТО АН­ДРІЯ КРИМСЬКОГО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.