По­ле три­во­ги на­шої...

Екс­перт: До­ки не ви­рі­ши­мо основ­них «га­ря­чих» пи­тань, від­кри­ва­ти ри­нок зем­лі не мо­жна

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Не да­мо про­да­ти зем­лю! З та­ким за­кли­ко­му­чо­ра під сті­на­ми Вер­хов­ної Ра­ди Укра­ї­ни зі­бра­ло­ся близь­ко ти­ся­чі агра­рі­їв з рі­зних ку­то­чків Укра­ї­ни.

Уся Пло­ща Кон­сти­ту­ції бу­ла за­пов­не­на на­ціо­наль­ни­ми зна­ме­на­ми, пра­по­ра­ми Аграр­ної пар­тії та... со­ло­мою. Зі сно­пів мі­тин­гу­валь­ни­ки ви­кла­ли но­мер за­ко­но­про­е­кту, який ви­ма­га­ють прийня­ти. Йде­ться про про­ект 3851-1, який про­дов­жить дію спе­цре­жи­му ПДВ для агра­рі­їв до 2018 ро­ку.

Та чи не най­ва­жли­ві­ша ви­мо­га, з якою при­йшли до де­пу­та­тів мі­тин­гу­валь­ни­ки — про­дов­жи­ти мо­ра­то­рій на про­даж сіль­сько­го­спо­дар­ських зе­мель в Укра­ї­ні до 2021 ро­ку — «до то­го ча­су, по­ки не бу­де роз­ро­бле­ний увесь ком­плекс за­ко­но­дав­чих актів, не­об­хі­дних для за­вер­ше­н­ня зе­мель­ної ре­фор­ми».

Пла­ка­ти під ВРУ бу­ли більш ніж кра­сно­мов­ні — «Про­даж зем­лі — шлях до но­во­го го­ло­до­мо­ру», «Се­ло — це хре­бет Укра­ї­ни. Не зла­май­те йо­го!», «Збе­рег­ти се­ло — збе­рег­ти Укра­ї­ну» то­що.

«Зем­ля — чи не єди­ний по­ту­жний ре­сурс, який ще за­ли­шив­ся у вла­сно­сті укра­їн­ців. Звер­таю ва­шу ува­гу на те, що сіль­сько­го­спо­дар­ські зем­лі ста­нов­лять більш як 70% від за­галь­ної пло­щі дер­жа­ви! Не мо­жна йо­го «роз­ба­за­рю­ва­ти», ко­ли еко­но­мі­ка кра­ї­ни «на дні», а біль­шість агра­рі­їв не ма­ють ко­штів, щоб при­дба­ти зем­лю за рин­ко­ви­ми ці­на­ми, — по­яснює один із ор­га­ні­за­то­рів мі­тин­гу, член пре­зи­дії Аграр­ної пар­тії Укра­ї­ни Ан­дрій Гор­дій­чук. — ...До­дай­те до цьо­го не­ре­фор­мо­ва­ну су­до­ву си­сте­му. Це бу­де про­сто ви­бух. Са­ме то­му моя по­зи­ція і по­зи­ція Аграр­ної пар­тії в зе­мель­но­му пи­тан­ні — про­дов­жи­ти дію мо­ра­то­рію мі­ні­мум на 5 ро­ків, а пі­сля цьо­го про­ве­сти все­укра­їн­ський ре­фе­рен­дум. Збе­ре­же­н­ня мо­ра­то­рію та­кож до­зво­лить зу­пи­ни­ти зе­мель­не рей­дер­ство, кіль­кість ви­пад­ків яко­го з ко­жним­днемв АПК Укра­ї­ни збіль­шу­є­ться».

ПЕРЕДІСТОРІЯ

Спо­ло­шив агра­рі­їв офі­цій­но опу­блі­ко­ва­ний МВФ до­ку­мент, в яко­му йде­ться про те, що взяв­ши ми­ну­ло­го ра­зу кре­дит на мі­льярд до­ла­рів США, Укра­ї­на зо­бов’ яза­лась се­ред ін­шо­го (під­ня­т­тя пен­сій­но­го ві­ку, прийня­т­тя ря­ду ан­ти­ко­ру­пцій­них за­ко­нів то­що) ще й до кін­ця вже цьо­го ро­ку зня­ти мо­ра­то­рій на про­даж сіль­сько­го­спо­дар­ських зе­мель. У жов­тні уряд по­ви­нен роз­ро­би­ти та за­ре­є­стру­ва­ти у пар­ла­мен­ті від­по­від­ний за­ко­но­про­ект, а Вер­хов­на Ра­да — до кін­ця ро­ку му­сить йо­го прийня­ти. Якщо це не від­бу­де­ться, на­сту­пно­го — че­твер­то­го — тран­шу, який ми ма­ли отри­ма­ти в гру­дні цьо­го ро­ку в рам­ках про­гра­ми спів­пра­ці від МВФ, нам­не ба­чи­ти. Під цим, на­га­ду­є­мо, під­пи­са­ли­ся Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко, го­ло­ва На­ціо­наль­но­го Бан­ку Ва­ле­рія Гон­та­рє­ва та прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман. До сло­ва, жо­ден з них не по­яснив цих умов укра­їн­цям. Біль­ше то­го, ко­ли в пре­сі з’явив­ся пер­ший ін­сай­дер­ський ма­те­рі­ал за що ми отри­ма­ли мі­льярд від МВФ, лі­де­ри опо­зи­цій­них фра­кцій на по­го­джу­валь­ній на­ра­ді ви­ма­га­ли від вла­ди — зокре­ма від ві­це-прем’єр­мі­ні­стра Сте­па­на Ку­бі­ва — по­ка­за­ти до­ку­мент і зо­бов’яза­н­ня, які ля­га­ють на кра­ї­ну пі­сля під­пи­са­н­ня змін до ме­мо­ран­ду­му про спів­пра­цю з МВФ. На що той від­по­вів, що до­ку­мент ан­глій­ською мо­вою, і як тіль­ки йо­го пе­ре­кла­дуть, опри­лю­днять.

ЧИ ГО­ТО­ВІ ЗА­КО­НИ?

Тим­ча­со­му Вер­хов­ній Ра­ді, зокре­ма в про­філь­но­му аграр­но­му ко­мі­те­ті, за­кру­ти­лась ро­бо­та. «Зе­мель­ні» за­ко­но­про­е­кти по­ча­ли пи­са­тись і при­йма­тись з за­ви­дною ди­сци­плі­но­ва­ні­стю. Так, Вер­хов­на Ра­да, як пи­сав « День», вже на­ре­шті на­ве­ла по­ря­док з від­у­мер­лою спад­щи­ною — так зва­ни­ми ні­чи­ї­ми зем­ля­ми, по­си­ли­ла в пра­вах орен­да­рів пів­ден­них чор­но­зе­мів. На чер­зі, як ста­ло ві­до­мо «Дню» з до­сто­вір­них дже­рел, актив­не про­штов­ху­ва­н­ня за­ко­но­дав­чої ба­зи, яка вре­гу­лює зе­мель­ні пи­та­н­ня «ви­мер­лих» сіл. Одним­сло­вом , пра­цю­ють де­пу­та­ти, щоб ні один кла­птик зем­лі не про­пав, а був облі­ко­ва­ний і, зго­дом, опри­бу­тко­ва­ний ки­мось.

Утім, до від­кри­т­тя пов­но­цін­но­го рин­ку зем­лі Укра­ї­на ще не го­то­ва. На цьо­му ав­то­ри­те­тно на­го­ло­шує го­ло­ва зе­мель­но­го під­ко­мі­те­ту ВРУ Олег Ку­лі­ніч.

За йо­го сло­ва­ми, від­кри­ва­ти ри­нок про­да­жу сіль­сько­го­спо­дар­ських зе­мель без ви­рі­ше­н­ня кіль­кох «га­ря­чих» пи­тань не мо­жна.

«Пер­ше — чи змо­жуть іно­зем­ні ін­ве­сто­ри на­бу­ва­ти пра­во во­ло­ді­н­ня зем­лею, дру­ге — як за­по­біг­ти кон­цен­тра­ції в одних ру­ках, тре­тє — за­по­біг­ти рей­дерст- ву, че­твер­те — що ро­би­ти із зем­ля­ми ко­ле­ктив­ної фор­ми вла­сно­сті. До ре­чі, остан­нє пи­та­н­ня ви­рі­ше­но у рам­ках за­ко­но­про­е­кту №4355. Проблема не стіль­ки у зе­мель­но­му за­ко­но­дав­стві (що­до мо­ра­то­рію і рин­ку зем­лі). Ма­лий фер­мер має ма­ти до­ста­тню ма­те­рі­аль­но-те­хні­чну ба­зу та ко­шти, аби ви­жи­ти в цих умо­вах», — го­во­рить він.

Укра­ї­ні ство­ре­ні іде­аль­ні умо­ви для ску­пки зе­мель: со­ці­аль­ні стан­дар­ти дер­жа­ва за­мо­ро­зи­ла, а ін­фля­ція, за оцін­ка­ми НБУ, до кін­ця ро­ку ста­но­ви­ти­ме 30%.

Вар­тість зем­лі в Укра­ї­ні ни­ні ка­та­стро­фі­чно низь­ка. У ра­зі пов­но­го за­пу­ску рин­ку ці­на на зем­лю бу­де стар­ту­ва­ти в ме­жах $1000 за ге­ктар, вва­жає ге­не­раль­ний ди­ре­ктор асо­ці­а­ції «Укра­їн­ський клуб аграр­но­го бі­зне­су» Та­рас Ви­со­цький. «Тут тре­ба від­штов­ху­ва­ти­ся не від вар­то­сті орен­ди. Є нор­ма­тив­но-гро­шо­ва оцін­ка зе­мель, і за ста­ном на сьо­го­дні во­на в се­ре­дньо­му по Укра­ї­ні ко­ли­ва­є­ться по ре­гіо­нах від 20 до 30 ти­сяч гри­вень за ге­ктар. Це офі­цій­ний рі­вень нор­ма­тив­но­гро­шо­вої оцін­ки, на ба­зі яко­го чи­сли­ться, в то­му чи­слі, орен­да дер­жав­них зе­мель» — за­ува­жує екс­перт.

ЗАМІСТЬ ПІСЛЯСЛОВА

«Зем­ля у нас — тяж­ке ді­ло, кров’ю па­хне», — пи­сав Ми­хай­ло Ста­ри­цький в ро­ма­ні «Кров люд­ська — не во­ди­ця». Для укра­їн­ців це не про­сто ре­сурс, який ви­ко­нує як го­спо­дар­ську так і по­де­ку­ди основ­ну со­ці­аль­ну фун­кцію для гро­ма­ди — це ще й пи­та­н­ня гли­бо­ко мен­таль­не: укра­їн­ці не раз ста­ва­ли на смерть за зем­лю.

З ін­шо­го бо­ку, зем­ля — це все ж та­ки ре­сурс, об’єкт вла­сно­сті, і лю­ди­на, яка ним во­ло­діє, має ма­ти за­кон­ну мо­жли­вість ско­ри­ста­тись пра­вом­на свій роз­суд: зда­ти в орен­ду, по­да­ру­ва­ти (сьо­го­дні це мо­жна зро­би­ти) або ж за­ста­ви­ти в банк під кре­дит чи про­да­ти.

При­га­дую як в ку­лу­а­рах бю­дже­тно­го ко­мі­те­ту, не під ди­кто­фон обго­во­рю­ва­ли з одни­міз на­ро­дних де­пу­та­тів ви­мо­ги МВФ. То був ще не офі­цій­ний до­ку­мент, рад­ше — жур­на­лі­ський « ін­сайт». Так-от ко­ли ді­йшли до від­кри­т­тя рин­ку зем­лі до кін­ця 2016-го, він одно­зна­чно за­явив: я — за ри­нок сіль­сько­го­спо­дар­ської зем­лі. «Моя по­кій­на ма­ма мо­гла б за­раз бу­ти жи­ва, як­би мо­гла про­да­ти зем­лю, що їй на­ле­жа­ла, щоб опла­ти­ти до­ро­го­вар­ті­сне лі­ку­ва­н­ня», — ска­зав він.

За да­ни­ми офі­цій­ної ста­ти­сти­ки «зе­мель­ний» мо­ра­то­рій обме­жує пра­ва вла­сни­ків зе­мель­них ді­ля­нок, за­крі­пле­них ча­сти­ною пер­шою стат­ті 90 Зе­мель­но­го ко­де­ксу Укра­ї­ни та стат­тею 41 Кон­сти­ту­ції Укра­ї­ни, у вла­сно­сті яких на сьо­го­дні зна­хо­ди­ться 30,7 млн га сіль­сько­го­спо­дар­ських угідь (74% від пло­щі цих угідь по Укра­ї­ні), зокре­ма 27,2 млн га ріл­лі (83,5% від пло­щі ріл­лі по Укра­ї­ні).

Але одне, ко­ли ми від­кри­ва­є­мо ри­нок зем­лі, бо до цьо­го го­то­ве суспільство, за­ко­но­дав­ча ба­за, і зов­сі­мін­ше — ко­ли ро­би­мо це на ви­мо­гу, щоб отри­ма­ти кре­дит на один мі­льярд до­ла­рів.

Як вже пи­сав «День» в ма­те­рі­а­лі «Про­ект бю­дже­ту на 2017 рік мо­жуть по­вер­ну­ти в Ка­бмін» від 19 ве­ре­сня 2016 ро­ку, лі­де­ри трьох пар­ла­мент­ських фра­кцій — Ра­ди­каль­ної пар­тії Оле­га Ля­шка, «Ба­тьків­щи­ни», «Са­мо­по­мо­чі» та «Опо­зи­цій­но­го бло­ку» — ра­ні­ше за­яв­ля­ли, що не да­дуть го­ло­сів за зня­т­тя мо­ра­то­рію на про­даж сіль­сько­го­спо­дар­ських зе­мель у цьо­му ро­ці, якщо та­кий за­кон на днях зай­де в се­сій­ний зал. Що ж, схо­же, що ця про­гра­ма спів­пра­ці з МВФ за­кін­чи­ться на тре­тьо­му тран­ші.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Ки­їв. 4 жов­тня 2016 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.