ФОТОФАКТ

Den (Ukrainian) - - День Планети -

4 жов­тня 2016 ро­ку. Страс­бург. На фото злі­ва на­пра­во: пре­зи­дент Єв­ро­ко­мі­сії Жан-Клод Юн­кер, мі­ністр дов­кі­л­ля Фран­ції та пре­зи­дент СОР-21 Се­го­лен Ру­а­яль, ген­сек ООН Пан Гі Мун та пре­зи­дент єв­ро­пар­ла­мен­ту Мар­тін Шульц пі­сля ра­ти­фі­ка­ції в Єв­ро­пар­ла­мен­ті під­пи­са­ної ми­ну­ло­го ро­ку Па­ризь­кої уго­ди з бо­роть­би зі змі­ною клі­ма­ту. Та­ким чи­ном ця уго­да на­бу­ває чин­но­сті до кін­ця цьо­го ро­ку і пе­ред­ба­чає зо­бов'яза­н­ня ско­ро­ти­ти ви­ки­ди ву­гле­ки­сло­го га­зу в атмо­сфе­ру, а та­кож не допу­сти­ти гло­баль­но­го по­те­плі­н­ня до 2100 ро­ку на по­над два гра­ду­си за Цель­сі­єм

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.