ФОТОШТРИХ

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

В істо­ри­ко-куль­тур­но­му ком­плекс За­мок-му­зей Ра­до­мисль від­мі­ти­ли 5-річ­чя Му­зею укра­їн­ської до­ма­шньої іко­ни та ста­ро­жи­тно­стей, який ство­ре­ний зна­ним ме­ди­ком і гро­мад­ським ді­я­чем Оль­гою Бо­го­мо­лець. Уні­каль­ною пам’яткою му­зею є кам’яна іко­на свя­то­го Ми ко ли Чу дот вор ця XІI ст., яка збе­рі­гає на со­бі від­би­тки та енер­ге­ти­ку ти­сяч люд­ських рук. Ма­буть, са­ме то­му во­на ні­ко­ли, на­віть узим­ку, не бу­ває хо­ло­дною! До ре­чі, всі екс­по­на­ти му­зею — це іко­ни-си­ро­ти, ко­лись ви­ки­ну­ті з до­мі вок і ди вом вря то ва ні в ча си во­йов­ни­чо­го ате­ї­зму від зни­ще­н­ня. У екс­по­зи­ції мо­жна по­ба­чи­ти ба- га­то­ме­тро­ві до­ма­шні іко­но­ста­си, кри хіт ні по до рож ні об ра зи, ко - заць кі ков че ги та гу цуль сь кі скла­дні, іко­ни, пи­са­ні на по­ло­тні, ви­ли­ті з ме­та­лу та ви­рі­зьбле­ні з де­ре ва, ста ро вин ні де рев’ яні та кам’яні скуль­пту­ри.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.