ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

1713 — на­ро­див­ся Де­ні Ді­дро, ви­зна­чний фран­цузь кий фі ло соф, пи­сьмен­ник, ви­да­вець («Чер­ни­ця», «Жак-Фа­та­ліст», «Лист про слі­пих на по­вча­н­ня зря­чим»). По­мер 1874 р. 1795 — го­ло­ва Кон­вен­ту Поль Бар­рас за­про­по­ну­вав 26-рі­чно­му бри­га­дно­му ге­не­ра­ло­ві На­по­ле о ну Бо на пар ту, звіль­не­но­му з ар­мії пі­сля по ва лен ня Ро - бесп’єра 1794 р., по­вер­ну­тись на слу­жбу і при­ду­ши­ти пов­ста­н­ня ро­я­лі­стів у Па­ри­жі. Це ста ло по чат ком при­го­лом­шли­вої кар’єри май­бу­тньо­го ім­пе­ра­то­ра. 1936 — на ро див ся Вац лав Га вел, пер ший де - мо кра тич но об ра - ний пре­зи­дент Че­хії ( 1993— 1998), дра - ма тург, пуб лі цист, ди си дент. По мер 2011 р. 1983 — за­снов­ник і ке­рів­ник поль­сько­го проф­спіл­ко во го об’ єд нан ня « Со лі дар ність » Лех Ва­лен­са став ла­у­ре­а­том Но бе лівсь кої пре­мії ми­ру «за ді­яль­ність на під трим ку прав ро­бі­тни­ків». 1991 — на був чин нос ті за - кон Украї ни « Про пра во на ступ ниц т во Укра ї ни » , згід но з яким Укра­ї­на про­го­ло­шу­ва­ла се­бе пра­во­на­сту­пни­цею Укра їнсь кої РСР. 1998 — роз ча ру вав шись у па на рабсь кій і деї ( че рез се па ра тизм лі де рів арабсь ких кра­їн), лі­дер Лі­вії Му­ам­мар Кад­да­фі ого­ло­сив се­бе при­хиль­ни­ком ідеї па­на­фри­кан­ської («Я хо­тів би, щоб Лі­вія ста­ла чор­ною кра­ї­ною») і за­кли­кав лі­вій­ських чо­ло­ві­ків одру­жу­ва­ти­ся ли­ше з чор­ни­ми жін­ка­ми, а жі­нок — виходити за­між ли­ше за чор­них чо­ло­ві­ків. 2000 — від­бу­ла­ся так зва­на буль­до­зер­на ре­во­лю­ція в Юго­сла­вії: кіль­ка­сот ти­сяч мі­тин­гу­валь­ни­ків узя­ли штур­мом місь кий те ле - центр і бу­дів­лю пар­ла­мен­ту на знак про­те­сту про­ти фаль­си­фі­ка­ції пре­зи­дент­ських ви­бо­рів. Пре­зи­дент Мі­ло­ше­вич по­дав у від­став­ку. Це бу­ла пер­ша із се­рії «ко­льо­ро­вих ре­во­лю­цій», які ско­ли­хну­ли світ на по­ча­тку ХХI ст. 2011 — по­мер Сті­вен Джобс, ви дат ний аме ри - кан­ський ін­же­нер, бі­зне­смен, спів­за­снов­ник ком па нії Apple Computer. На­ро­див­ся 1955 р. Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.