«Ми при­їха­ли до Ки­є­ва про­сто з ва­лі­за­ми»

Ре­ктор Тав­рій­сько­го уні­вер­си­те­ту, про­фе­сор Во­ло­ди­мир Ка­за­рін — про роз­ви­ток ви­шу

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, фото Миколи ТИМЧЕНКА, «День»

ЗВо­ло­ди­ми­ром Па­вло­ви­чем ми зу­стрі­ча­є­мо­ся в держ­під­при­єм­стві «Крим­ський дім». Там Тав­рій­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ту на­да­ли при­мі­ще­н­ня для про­ве­де­н­ня всту­пної кам­па­нії. По­ки ми роз­мов­ля­є­мо (від­бу­ва­є­ться це 30 ве­ре­сня), чу­ти роз­мо­ви сту­ден­тів, що оформ­ля­ють до­ку­мен­ти для всту­пу до ви­шу. За ре­зуль­та­та­ми всту­пної кам­па­нії, що три­ва­ла до 20 ве­ре­сня, до уні­вер­си­те­ту за­ра­ху­ва­ли 247 пер­шо­кур­сни­ків. Близь­ко 300 осіб пе­ре­ве­ли­ся на стар­ші кур­си. Але Во­ло­ди­мир Ка­за­рін про­гно­зує, що до кін­ця на­вчаль­но­го ро­ку ця кіль­кість мо­же зро­сти і до двох ти­сяч — Мі­ні­стер­ство осві­ти і на­у­ки до­зво­ли­ло крим­ча­нам пе­ре­во­ди­ти­ся на на­вча­н­ня до уні­вер­си­те­ту-пе­ре­се­лен­ця упро­довж всьо­го ро­ку.

26 ве­ре­сня в бу­дів­лі МОН уро­чи­сто від­кри­ли на­вчаль­ний рік в уні­вер­си­те­ті. Ре­ктор ТНУ ім. В. Вер­над­сько­го емо­цій­но роз­по­від­ає про пла­ни що­до роз­ви­тку ви­шу і крим­ські про­бле­ми, які ігно­рує укра­їн­ська вла­да. А роз­мо­ву з Во­ло­ди­ми­ром Ка­за­рі­ним ми роз­по­ча­ли з то­го, як ве­ли­че­зно­му уні­вер­си­те­ту вда­ло­ся від­но­ви­ти сво­ю­ро­бо­ту в сто­ли­ці всьо­го за де­сять мі­ся­ців.

«МИ ПРИ­ЇХА­ЛИ ДО КИ­Є­ВА ПРО­СТО З ВА­ЛІ­ЗА­МИ»

— Ми весь час від­чу­ва­ли під­трим­ку Укра­ї­ни. 1 сі­чня 2015 ро­ку Ро­сія за­кри­ла всі укра­їн­ські ви­ші в Кри­му. 2014 рік во­на, що за­хо­пи­ла Крим, ого­ло­си­ла пе­ре­хі­дним, і ми до кін­ця 2014-го ще ді­я­ли як укра­їн­ські на­вчаль­ні за­кла­ди. А з 1 сі­чня всі укра­їн­ські ви­ші лі­кві­ду­ва­ли і на їхній ба­зі ство­ри­ли так зва­ний Крим­ський фе­де­раль­ний уні­вер­си­тет, ку­ди зли­ли ТНУ, аграр­ний, ме­ди­чний, еко­но­мі­чний уні­вер­си­те­ти, на­у­ко­во-ака­де­мі­чні цен­три — всев­се. Про­сто зло­дій­ство.

Ми спо­ча­тку не бу­ли з цим зго­дні, по­ру­ши­ли пи­та­н­ня про від­нов­ле­н­ня Тав­рій­сько­го уні­вер­си­те­ту в Укра­ї­ні. Усе йшло аби­як, по­ки не на­пи­са­ли ли­ста на­ро­дним де­пу­та­там, а во­ни звер­ну­ли­ся до Пре­зи­ден­та. Пе­тро По­ро­шен­ко у ве­ре­сні 2015 ро­ку на­клав ре­зо­лю­цію, щоб Ка­бі­нет Мі­ні­стрів ви­рі­шив пи­та­н­ня про пе­ре­ве­де­н­ня Тав­рій­сько­го уні­вер­си­те­ту до Ки­є­ва по­зи­тив­но і в най­сти­слі­ші тер­мі­ни. У ве­ре­сні ми­ну­ло­го ро­ку да­ли по­ту­жний по­штовх про­це­сам що­до від­нов­ле­н­ня уні­вер­си­те­ту. Спра­цю­ва­ло і те, що Тав­рій­ський уні­вер­си­тет від­кри­вав­ся 1918 ро­ку в Сім­фе­ро­по­лі як фі­лія Ки­їв­сько­го уні­вер­си­те­ту свя­то­го Во­ло­ди­ми­ра.

У ли­сто­па­ді уні­вер­си­тет по­чав існу­ва­ти юри­ди­чно, від­бу­ли­ся пер­ші ка­дро­ві при­зна­че­н­ня, у гру­дні отри­ма­ли на­каз то­ді­шньо­го мі­ні­стра осві­ти Сер­гія Кві­та, що зо­бов’язав нас від­но­ви­ти фор­мат усьо­го ви­шу. За­га­лом, Сер­гій Ми­ро­но­вич Квіт нам ду­же до­по­ма­гав. Адже ми сю­ди при­їха­ли про­сто з ва­лі­за­ми. І тре­ба пе­ре­ре­є­стру­ва­ти­ся, по­трі­бна юри­ди­чна адре­са. То­ді Сер­гій Квіт за­про­по­ну­вав да­ти уні­вер­си­те­ту адре­су мі­ні­стер­ства. І у нас в ста­ту­ті за­раз юри­ди­чна адре­са — про­спект Пе­ре­мо­ги, 10.

Ве­ли­кий вне­сок у роз­ви­ток ви­шу зро­би­ла і ни­ні­шній мі­ністр осві­ти Лі­лія Гри­не­вич, ще ко­ли очо­лю­ва­ла пар­ла­мент­ський ко­мі­тет з пи­тань на­у­ки та осві­ти. То­ді во­на пер­шо­ю­по­го­ди­ла­ся з на­ми, що пра­ви­ла всту­пних іспи­тів для крим­чан і ме­шкан­ців оку­по­ва­них те­ри­то­рій Дон­ба­су тре­ба до­ко­рін­но змі­ни­ти. А став­ши мі­ні­стром, Лі­лія Ми­хай­лів­на на­по­ля­гла на цьо­му. Не має зна­че­н­ня, який у ди­ти­ни па­спорт, ате­стат — ми все одно її бе­ре­мо, ство­рю­є­мо осві­тню де­кла­ра­цію то­що. Бу­ло за­про­ва­дже­но си­сте­му, ко­ли хло­пці на ба­зі при­крі­пле­ної до нас шко­ли зда­ють укра­їн­ську мо­ву та істо­рі­ю­Укра­ї­ни в ме­жах шкіль­ної про­гра­ми, а в нас — про­філь­ний пре­дмет, не­об­хі­дний для фа­куль­те­ту, ку­ди во­ни всту­па­ють. І на осно­ві трьох цих іспи­тів ста­ють сту­ден­та­ми.

За де­сять мі­ся­ців виш від­був­ся. Се­ред сту­ден­тів, на­пев­но, 94% — крим­ча­ни. Є ча­сти­на з Дон­ба­су і де­ся­тка пів­то­ра — з ін­ших ре­гіо­нів Укра­ї­ни. Фор­му­є­мо під­го­тов­че від­ді­ле­н­ня для іно­зем­ців. Усе це ство­рює здо­ро­ву атмо­сфе­ру для роз­ви­тку уні­вер­си­те­ту.

«ХО­ЧЕ­МО СТВОРИТИ ЦЕНТР ВІЗАНТИНІСТИКИ, ЯКО­ГО НІ­КО­ЛИ НЕ БУ­ЛО В УКРА­Ї­НІ»

— На­скіль­ки виш уком­пле­кто­ва­ний ви­кла­да­ча­ми?

— У на­ших спи­сках по­над 300 ви­кла­да­чів, які хо­чуть і го­то­ві пра­цю­ва­ти. Але за­ра­ху­ва­н­ня бу­де по­ета­пним. За­раз за­ра­хо­ву­є­мо ви­кла­да­чів за ни­ні­шнім шта­тним роз­кла­дом, там 67 шта­тних оди­ниць. По­тім пі­де дру­ге за­ра­ху­ва­н­ня. Май­же 60% на­ших ви­кла­да­чів — з Кри­му, є лю­ди з ін­ших ви­шів Укра­ї­ни, на­ші ко­ле­ги з Дон­ба­су.

Ми на­віть го­ту­є­мо­ся за­ра­ху­ва­ти кіль­ка іно­зем­них фа­хів­ців. Хо­че­мо створити центр візантиністики, чо­го ні­ко­ли не бу­ло в Укра­ї­ні. Див­но, то­му що са­ме Укра­ї­на — спад­ко­є­ми­ця ві­зан­тій­ських тра­ди­цій, не ви­вча­ти Ві­зан­ті­ю­не мо­жна — це ча­сти­на на­шо­го істо­ри­чно­го і мен­таль­но­го про­сто­ру. Так-от, у цьо­му цен­трі візантиністики ви­сло­ви­ли ба­жа­н­ня пра­цю­ва­ти троє вче­них з Па­ри­жа, двоє з них — укра­їн­ці, які ко­лись ви­їха­ли до Фран­ції і зро­би­ли там кар’єру.

— Що з ма­те­рі­аль­ною ба­зою ТНУ? Ві­до­мо, що для ви­рі­ше­н­ня цьо­го пи­та­н­ня до уні­вер­си­те­ту ма­ють при­єд­на­ти Ака­де­мію му­ні­ци­паль­но­го управ­лі­н­ня.

— Спа­си­бі Мі­ні­стер­ству осві­ти і на­у­ки, справ­ді бу­ло іні­ці­йо­ва­но ре­ор­га­ні­за­ці­ю­Ака­де­мії му­ні­ци­паль­но­го управ­лі­н­ня шля­хом при­єд­на­н­ня її до Тав­рій­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту. Згі­дно з роз­по­ря­дже­н­ням, прийня­тим Ка­бмі­ном 27 ве­ре­сня, ака­де­мія стає на­шим стру­ктур­ним під­роз­ді­лом, Ін­сти­ту­том му­ні­ци­паль­но­го управ­лі­н­ня. Ра­зом ми змо­же­мо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти одну ма­те­рі­аль­ну ба­зу. На­при­клад, ми роз­вер­та­є­мо на­вча­н­ня в кор­пу­сі ака­де­мії на ву­ли­ці Ки­ри­лів­ській, 164, який кіль­ка ро­ків сто­яв за­кри­тим че­рез ско­ро­че­н­ня кіль­ко­сті сту­ден­тів. Мі­сця ви­ста­чить усім.

Па­ра­лель­но ми са­мі зна­йшли два май­но­ві ком­пле­кси, на які офор­ми­ли дер­жав­ну орен­ду. По­пер­ше, спа­си­бі Зу­ра­бу Ала­са­нії (ген­ди­ре­ктор На­ціо­наль­ної те­ле­ком­па­нії Укра­ї­ни. — Авт.), який на­дав нам пло­щу в так зва­но­му «олів­ці», бу­дів­лі те­ле­цен­тру на Мель­ни­ко­ва, 42. Нам пе­ре­да­ють в орен­ду 2000 ква­дра­тних ме­трів, там на­ші жур­на­лі­сти, фі­ло­ло­ги на­вча­ти­му­ться і ста­жу­ва­ти­му­ться. А на Ле­нін­град­ській пло­щі ми орен­ду­ва­ли бу­дів­лю­Ін­сти­ту­ту хі­мії, який ві­сім ро­ків не пра­цює. Там пло­ща при­мі­ще­н­ня — 4000 ква­дра­тних ме­трів.

Най­го­стрі­ша про­бле­ма — гур­то­жи­тки. Біль­шість на­ших сту­ден­тів з Кри­му, 95% з них по­тре­бу­ють гур­то­жи­тку. За на­ши­ми пла­на­ми, пі­сля Но­во­го ро­ку кіль­кість тих, хто на­вча­ти­ме­ться в ТНУ, мо­же ста­но­ви­ти близь­ко 1500 осіб — от­же, по­трі­бно 1200—1300 місць у гур­то­жи­тках. А до ве­сни, га­даю, кіль­кість сту­ден­тів пе­ре­ви­щить 2000 осіб — і зно­ву по­трі­бні гур­то­жи­тки. Є по­тре­ба і у ви­кла­да­цько­му го­те­лі, то­му що ба­га­то ви­кла­да­чів пе­ре­їха­ли з Кри­му.

Га­даю, кіль­ка гур­то­жит­ських ком­пле­ксів ма­ють нам пе­ре­да­ти або ми ві­зьме­мо їх в орен­ду — ми над цим пра­цю­є­мо.

«ЯКЩО МИ ПОЗБАВИМО ЛІЦЕНЗІЙ УКРА­ЇН­СЬКІ ВИ­ШІ В КРИ­МУ — ВЧИНИМО ДРУ­ГИЙ АКТ ЇХ ВБИВ­СТВА»

— Ви за­яв­ля­ли про пла­ни створити на ба­зі Тав­рій­сько­го уні­вер­си­те­ту центр кри­мо­знав­ства. Що від­бу­ва­є­ться в цьо­му на­пря­мі?

— У пев­но­му сен­сі цен­тром кри­мо­знав­ства є весь Тав­рій­ський уні­вер­си­тет. Тут крим­ські ви­кла­да­чі, сту­ден­ти, про­бле­ма­ти­ка, яка нас ці­ка­вить пе­ред­усім. Але одно­ча­сно по­трі­бен та­кий спе­ці­аль­ний центр. З ці­є­ю­і­ні­ціа- ти­во­ю­ко­лись ви­сту­пав уряд, зокре­ма Сте­пан Ку­бів (пер­ший ві­це­прем’єр-мі­ністр — мі­ністр еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку Укра­ї­ни. — Авт.). Ми не про­су­ну­ли­ся у ви­рі­шен­ні цьо­го пи­та­н­ня. За­раз ми зно­ву на­пи­са­ли ли­ста на ім’я ві­це-прем’єра В’яче­сла­ва Ки­ри­лен­ка, де ве­де­мо мо­ву про це. І якщо Ка­бі­нет Мі­ні­стрів за­ці­кав­ле­ний і го­то­вий на­да­ти під­трим­ку, ми мо­гли б створити ква­лі­фі­ко­ва­ний центр кри­мо­знав­ства з усі­єї су­ку­пно­сті про­блем: по­чи­на­ю­чи від гу­ма­ні­тар­них аспе­ктів і за­кін­чу­ю­чи по­лі­то­ло­гі­єю, ана­лі­ти­кою, зокре­ма вій­сько­вою. То­му що де­я­кі рі­ше­н­ня, пов’яза­ні з Кри­мом, у нас при­йма­ю­ться спон­тан­но, без гли­бо­ко­го ро­зу­мі­н­ня си­ту­а­ції на пів­остро­ві.

— Яких знань про си­ту­а­цію в Кри­му бра­ку­є­Укра­ї­ні?

— На­при­клад, за­раз по­ру­ше­но пи­та­н­ня про по­збав­ле­н­ня ліцензій ви­шів, що за­ли­ши­ли­ся на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях. Пи­та­н­ня іні­ці­йо­ва­не ви­ша­ми Дон­ба­су, для яких ця про­бле­ма акту­аль­на. Річ у тім, що був на­каз мі­ні­стер­ства про пе­ре­їзд ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів з оку­по­ва­них те­ри­то­рій на кон­тро­льо­ва­ні укра­їн­ською вла­дою. Низ­ка ви­шів за­ли­ши­ли­ся на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях і про­дов­жу­ють ді­я­ти, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи укра­їн­ські лі­цен­зії, про­гра­ми, пред­став­ля­ю­чись укра­їн­ськи­ми ви­ша­ми. Це не від­по­від­ає дій­сно­сті, адже ре­аль­но ча­сти­ни До­не­цької і Лу­ган­ської обла­стей, де во­ни пра­цю­ють, під­ко­ря­ю­ться сво­їм крем­лів­ським го­спо­да­рям. Ва­жли­ва по­дро­би­ця: Ро­сія не ого­ло­си­ла ці ре­гіо­ни ро­сій­ськи­ми. І в цьо­му ра­зі дій­сно до­ціль­но по­збав­ля­ти ви­ші на не­під­кон­троль­них Укра­ї­ні те­ри­то­рі­ях укра­їн­ських ліцензій.

Ін­ша си­ту­а­ція в Кри­му. Там укра­їн­ських на­вчаль­них за­кла­дів не існує. Крим ого­ло­ше­но те­ри­то­рі­є­ю­Ро­сії, про­ве­де­но так зва­ний ре­фе­рен­дум, на­бу­ли чин­но­сті ро­сій­ські за­ко­ни, і укра­їн­ські ви­ші там про­сто вби­то. Крим­ський фе­де­раль­ний уні­вер­си­тет та ін­ші за­кла­ди, що ді­ють там, пра­цю­ють на осно­ві ро­сій­ських ліцензій і за­ко­нів. Укра­їн­ські ви­ші там — у спля­чо­му ре­жи­мі. Якщо ми позбавимо ліцензій укра­їн­ські уні­вер­си­те­ти, що пра­цю­ва­ли в Кри­му, ми вчинимо

дру­гий акт їх вбив­ства. Цьо­го не мо­жна ро­би­ти, ми ма­є­мо збе­рег­ти за ни­ми пра­во від­ро­ди­ти­ся в Укра­ї­ні. Вже при­їха­ли з Кри­му на ма­те­рик про­фе­со­ри-ме­ди­ки, які ка­жуть, що від­ро­джу­ва­ти­муть ме­ди­чний уні­вер­си­тет. При­їха­ли про­фе­со­ри-агра­рії і ка­жуть, що хо­чуть від­ро­джу­ва­ти аграр­ний виш. Так са­мо й ін­ші на­вчаль­ні за­кла­ди.

«РА­ЗОМ МИ ПРО­ВЕ­ЛИ ВЕ­ЛИ­КУ ТРАНСФОРМАЦІЮ КРИ­МУ»

— Ви в 2001-2005 ро­ках бу­ли за­сту­пни­ком го­ло­ви Ра­ди мі­ні­стрів Ав­то­ном­ної Ре­спу­блі­ки Крим, в 2006 — 2010 ро­ках — пер­шим за­сту­пни­ком го­ло­ви Се­ва­сто­поль­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції. На ваш по­гляд, яка від­по­від­аль­ність крим­ської по­лі­ти­чної і на­у­ко­вої еліт за те, що ни­ні від­бу­ва­є­ться на пів­остро­ві?

— Елі­ти не­суть го­лов­ну від­по­від­аль­ність за си­ту­а­цію в ре­гіо­ні, де во­ни існу­ють. Крим­ські елі­ти бу­ли рі­зни­ми, і та ча­сти­на ке­рів­но­го про­шар­ку, до яко­го я мо­жу се­бе за­ра­хо­ву­ва­ти, про­ве­ла на пів­остро­ві ве­ли­че­зну ро­бо­ту. Ра­зом ми здій­сни­ли ве­ли­ку трансформацію Кри­му. Я пра­цю­вав в уря­ді Сер­гія Ку­ні­ци­на (го­ло­ва Ра­ди мі­ні­стрів АРК в 1998 — 2001, 2002 — 2005 ро­ках. —

Авт.). По­дії то­го ча­су, всі­ля­кі со­цо­пи­ту­ва­н­ня, го­ло­су­ва­н­ня, ре­фе­рен­ду­ми за­свід­чи­ли, що Крим під­три­мує свій укра­їн­ський ста­тус. Вла­сне, на ре­фе­рен­ду­мі за не­за­ле­жність Укра­ї­ни по­над 50% крим­чан про­го­ло­су­ва­ли «за». З’яви­ло­ся по­ко­лі­н­ня мо­ло­дих лю­дей, які не за­хо­ті­ли на­вча­ти­ся в оку­по­ва­ній зо­ні. У 2014— 2015 на­вчаль­но­му ро­ці 15 ти­сяч укра­їн­ських сту­ден­тів ви­їха­ли вчи­ти­ся на ма­те­рик. І це їхня гро­ма­дян­ська по­зи­ція: во­ни зна­ють, що во­ни — ді­ти Укра­ї­ни.

У бе­ре­зні 2014 ро­ку в Кри­му не бу­ло ні­яко­го во­ле­ви­яв­ле­н­ня. У псев­до­ре­фе­рен­ду­мі бра­ло участь 35—38% на­се­ле­н­ня. Це до­во­ди­ться ду­же про­сто: 60% крим­чан не змі­ню­ва­ли но­ме­рів на ав­тів­ках, їх до­ве­ло­ся си­ло­міць зму­шу­ва­ти це ро­би­ти. Крим був за Укра­ї­ну.

Пи­та­н­ня, яке ви по­ста­ви­ли, на мій по­гляд, тре­ба ста­ви­ти іна­кше, тре­ба го­во­ри­ти про зра­ду ча­сти­ни крим­ської елі­ти. Де прем’єр-мі­ністр Кри­му Сер­гій Ку­ні­цин? Тут, в Укра­ї­ні, на­ро­дний де­пу­тат. Де Му­ста­фа Дже­мі­лєв і Ре­фат Чу­ба­ров? Тут. На ма­те­ри­ко­вій ча­сти­ні фор­му­ю­ться крим­ські про­ку­ра­ту­ра, СБУ, крим­ський виш, від­нов­ле­но крим­ську фут­боль­ну ко­ман­ду «Тав­рія» то­що. А на пів­остро­ві — ча­сти­на крим­ської елі­ти, яка за при­ро­дою бу­ла зра­дни­цькою і та­кою се­бе про­я­ви­ла. У то­го ж та­ки Во­ло­ди­ми­ра Кон­стан­ти­но­ва (го­ло­ва са­мо­зва­ної дер­жра­ди Кри­му. — Авт.) на гру­дях мі­сця не­має для но­вих ор­де­нів і ме­да­лей — він всю ко­ле­кцію укра­їн­ських на­го­род зі­брав. І тут за­пи­та­н­ня до ки­їв­ської елі­ти — ку­ди ви ди­ви­ли­ся, ко­ли за­охо­чу­ва­ли та­ких лю­дей?

А пе­ре­хід Кри­му під Ро­сію — це акт вій­сько­вої агре­сії. При­йшли лю­ди без роз­пі­зна­валь­них зна­ків і зі збро­єю, за­хо­пи­ли бу­дів­лі. Не ду­маю, що мо­жна до­рі­ка­ти ци­віль­но­му на­се­лен­ню за те, що во­но не ви­йшло з го­ли­ми ру­ка­ми про­ти тан­ків і ку­ле­ме­тів. Це бу­ло зав­да­н­ням на­шої ар­мії, на­ших пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, але во­ни з цим не впо­ра­ли­ся. Чо­му — ма­ють роз­би­ра­ти­ся ком­пе­тен­тні ор­га­ни.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.