За­хи­сни­ки Би­чка пе­ре­ма­га­ють

Дня­ми Го­спо­дар­ський суд мі­ста Ки­є­ва ска­су­вав до­го­вір орен­ди з ТОВ «Аве­ста-Буд» на 2,6 ге­кта­ра зем­лі у за­плав­но­му ур­очи­щі

Den (Ukrainian) - - День України - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Це ве­ли­кий успіх, бо як­би ми про­гра­ли, там би швид­ко все за­бу­ду­ва­ли, і на­ша апе­ля­ція на­вряд чи щось змі­ни­ла б», — ко­мен­тує акти­віст «Еко­за­го­ну» Ми­хай­ло По­гре­би­ський. Втім за­хи­сни­ки ур­очи­ща Би­чок не роз­сла­бля­ю­ться, бо впев­не­ні, що ін­ве­стор оскар­жить рі­ше­н­ня. А 10 жов­тня Ки­їв­ський апе­ля­цій­ний го­спо­дар­ський суд про­дов­жить роз­гляд апе­ля­ції за­бу­дов­ни­ка на сер­пне­ве рі­ше­н­ня Го­спо­дар­сько­го су­ду Ки­є­ва за­бо­ро­ни­ти про­ве­де­н­ня ро­біт у Би­чку.

На­га­да­є­мо, влі­тку «Аве­ста­Буд» по­ча­ла ви­ру­бу­ва­ти де­ре­ва в ур­очи­щі, яке є ча­сти­но­ю­На­ціо­наль­но­го при­ро­дно­го пар­ку «Го­ло­сі­їв­ський», щоб збу­ду­ва­ти ав­то­за­прав­ку. Це ви­кли­ка­ло по­ту­жний спро­тив гро­ма­ди, де­таль­но про кон­флікт ми роз­по­від­а­ли у ма­те­рі­а­лі «Спро­ба «від­ку­си­ти» шма­ток лі­су» у №153 «Дня» за 30 сер­пня цьо­го ро­ку.

По­зи­ва­ча­ми у про­це­сі що­до ур­очи­ща ви­сту­па­ють НПП «Го­ло­сі­їв­ський» і гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Кор­чу­ва­те — наш дім». Бо­роть­бу за Би­чок під­три­му­ють сто­ли­чна про­ку­ра­ту­ра, Мі­ні­стер­ство еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів, ко­му­наль­не об’єд­на­н­ня «Ки­їв­зе­лен­буд » . Пред­став­ни­ки цих стру­ктур ви­сту­па­ли у су­ді тре­ті­ми осо­ба­ми і до­сить фа­хо­во ар­гу­мен­ту­ва­ли по­зи­ці­ю­за­хи­сни­ків ур­очи­ща.

На­то­мість ки­їв­ська вла­да чо­мусь ігно­рує кон­флікт, фа­кти­чно під­три­му­ю­чи за­бу­дов­ни­ка. «У су­ді де­пар­та­мент зе­мель­них ре­сур­сів Ки­їв­ської мі­ської держ­адмі­ні­стра­ції і ко­му­наль­не під­при­єм­ство «Ки­ї­вбла­го­устрій» бу­ли на бо­ці від­по­від­а­ча. Пред­став­ни­ки Ки­їв­ра­ди вза­га­лі не з’яви­ли­ся на про­це­сі», — за­зна­чає Ми­хай­ло По­гре­би­ський.

Про Би­чок зга­ду­ють на­віть у пар­ла­мен­ті — цьо­го ти­жня на­ро­дний де­пу­тат Ган­на Го­пко під час бри­фін­гу у Вер­хов­ній Ра­ді за­кли­ка­ла Ки­їв­ра­ду «зу­пи­ни­ти еко­вар­вар­ство». «Хо­че­мо, щоб 13 жов­тня Ки­їв­ра­да вне­сла у по­ря­док ден­ний про­ект рі­ше­н­ня про від­мо­ву у пра­ві орен­ди за­по­від­ної зем­лі, — до­да­ла Ган­на Го­пко. — За­кли­каю мі­ні­стра еко­ло­гії Оста­па Се­ме­ра- ка та ін­ших на­ро­дних обран­ців при­йти у цей день на за­сі­да­н­ня Ки­їв­ра­ди, бо на та­ко­му при­кла­ді змо­же­мо при­пи­ни­ти де­ри­бан зем­лі і зни­ще­н­ня при­ро­дно-за­по­від­но­го фон­ду Ки­є­ва».

Ни­ні акти­ві­сти го­ту­ю­ться до на­сту­пно­го ета­пу бо­роть­би і де­таль­но ви­вча­ють рі­ше­н­ня Го­спо­дар­сько­го су­ду Ки­є­ва. За­ли­ши­лись де­я­кі не­зро­зумі­ло­сті, зокре­ма — чо­му су­д­дя На­та­ля Пло­тни­цька від­мо­ви­ла­ся по­вер­ну­ти ді­лян­ку у склад на­цпар­ку.

«На­ра­зі у Би­чку «Аве­ста-Буд» має кри­мі­наль­ну не­до­бу­до­ву на роз­чи­ще­ній ді­лян­ці, що з’яви­ла­ся пі­сля за­бо­ро­ни су­ду на про­ве­де­н­ня ро­біт в ур­очи­щі. Про­ку­ра­ту­ра Ки­є­ва від­кри­ла кри­мі­наль­не про­ва­дже­н­ня по фа­кту не­за­кон­ної ре­є­стра­ції цьо­го об’єкта. Цю­не­до­бу­до­ву ці­ло­до­бо­во охо­ро­ня­ють як мі­ні­мум один, а бу­ває й два-три екі­па­жі так зва­них ті­ту­шок, — роз­по­від­ає Ми­хай­ло По­гре­би­ський. — Нам те­пер го­лов­не — пе­ре­мог­ти під час роз­гля­ду апе­ля­ції, і на цій ста­дії ду­же ва­жли­вий су­спіль­ний ре­зо­нанс».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.