На ко­ли­шній гім­на­зії, де на­вчав­ся ми­тець

У Кро­пив­ни­цько­му від­кри­ли ме­мо­рі­аль­ну до­шку Яро­сла­ву Іва­шке­ви­чу

Den (Ukrainian) - - День України - Во­ло­ди­мир ПОЛІЩУК, Кро­пив­ни­цький, фото ав­то­ра

5жов­тня у Кро­пив­ни­цько­му від­бу­ло­ся від­кри­т­тя ме­мо­рі­аль­ної до­шки ви­да­тно­му поль­сько­му пи­сьмен­ни­ку Яро­сла­ву Іва­шке­ви­чу, вста­нов­ле­ної на при­мі­щен­ні ко­ли­шньої Єли­са­вет­град­ської чо­ло­ві­чої гім­на­зії на ву­ли­ці Шев­чен­ка. Він на­вчав­ся у цих сті­нах у 1904—1909 ро­ках.

В уро­чи­сто­стях взя­ла участь кон­сул ре­спу­блі­ки Поль­ща в Укра­ї­ні Алі­сія То­ма­щик. Во­на, зокре­ма, за­зна­чи­ла, що їй при­єм­но бра­ти участь у цьо­му за­хо­ді, оскіль­ки Яро­слав Іва­шке­вич був її ко­ле­гою, де­сять ро­ків за­ймав­ся ди­пло­ма­ти­чно­ю­ро­бо­тою . Ме­мо­рі­аль­на до­шка вста­нов­ле­на з іні­ці­а­ти­ви поль­ських жур­на­лі­стів мі­ста на ко­шти Мі­ні­стер­ства за­кор­дон­них справ Поль­щі у рам­ках кон­кур­су на ре­а­лі­за­ці­ю­ці­льо­во­го зав­да­н­ня «Спів­пра­ця з поль­ськи­ми гро­ма­да­ми і по­ля­ка­ми за кор­до­ном в 2016 ро­ці».

Яро­слав Іва­шке­вич на­ро­див­ся 20 лю­то­го 1894 ро­ку в се­лі Каль­ник (те­пер Він­ни­цька область). Ба­тько Бо­ле­слав на­вчав­ся у Ки­їв­сько­му уні­вер­си­те­ті (ра­зом з Фа­де­єм Риль­ським, ба­тьком Ма­кси­ма Риль­сько­го), але за участь у поль­сько­му пов­стан­ні 1863 ро­ку був ви­клю­че­ний з ви­шу і, від­був­ши по­ка­ра­н­ня, якийсь час пра­цю­вав до­ма­шнім учи­те­лем, до­ки не зна­йшов скром­ну по­са­ду бух­гал­те­ра цукро­во­го за­во­ду. У 1902 ро­ці, пі­сля смер­ті ба­тька, ве­ли­ка ро­ди­на (Яро­слав був най­мо­лод­шим, а крім ньо­го, в сім’ї бу­ло три се­стри та брат) за­ли­ши­ла­ся без за­со­бів до існу­ва­н­ня. Спо­ча­тку Іва­шке­ви­чі пе­ре­бра­ли­ся у Вар­ша­ву, де ме­шка­ли два ро­ки (1902— 1904), а по­тім на­дов­го осе­ли­ли­ся у Єли­за­вет­гра­ді. У «Кни­зі мо­їх спо­га­дів» він пи­ше: «пі­сля про­го­ло­ше­н­ня ро­сій­сько-япон­ської вій­ни ми пе­ре­їха­ли з Вар­ша­ви до Єли­са­вет­гра­да, де я два ве­сня­ні мі­ся­ці тер­мі­но­во і ре­тель­но го­ту­вав­ся до ек­за­ме­нів під ке­рів­ни­цтвом одно­го із учи­те­лів мі­сце­вої гім­на­зії. Пі­сля іспи­тів я став учнем пер­шо­го кла­су. В Єли­са­вет­град­ській гім­на­зії пров­чив­ся п’ять ро­ків, пе­ре­хо­дя­чи із кла­су в клас без про­блем, і на­віть по­чав вчи­ти­ся в шо­сто­му кла­сі, до­ки моя ма­ма не ви­рі­ши­ла від­вез­ти ме­не до Ки­є­ва».

По за­вер­шен­ні уні­вер­си­те­ту в Ки­є­ві Іва­шке­вич до кін­ця жи­т­тя жив у Поль­щі. До укра­їн­ської те­ма­ти­ки пи­сьмен­ник звер­нув­ся у три­ло­гії «Сла­ва і хва­ла», у по­ві­сті «За­ру­д­дя» (1976), ря­ді вір­шів, опо­відань та есе, не­за­кін­че­ній кни­зі «По­до­рож по Укра­ї­ні».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.