«Бу­ти віль­ним»

Рок-гурт «Бі­ла Ве­жа» пред­ста­вив но­вин­ку

Den (Ukrainian) - - День України - Алі­са АНТОНЕНКО

Аль­бом «Бу­ти віль­ним» — тре­тій у до­роб­ку му­зи­кан­тів. На­га­да­є­мо, гурт «Бі­ла Ве­жа» уже має два пов­но­цін­них аль­бо­ми і п’ ять син­глів. За­раз у скла­ді рок-ко­ман­ди ви­сту­па­ють п’яте­ро му­зи­кан­тів: Ма­ксим Іва­щен­ко ( во­кал), Єв­ген Ско­цен­ко ( бас), Ан­дрій То­ма­шен­ко ( гі­та­ра), Яро­слав Гра­ви­цький (гі­та­ра) та Сер­гій Іва­нов (удар­ні). На­га­да­є­мо, «Бі­ла Ве­жа» став одним із най­яскра­ві­ших уча­сни­ків шо­сто­го се­зо­ну на­ціо­наль­но­го во­каль­но­го шоу « Х- Фа­ктор » — хло­пці уві­йшли у ТОП- 5 най­кра­щих ви­ко­нав­ців се­зо­ну. Ни­ні му­зи­кан­ти ба­га­то ви­сту­па­ють — із соль­ни­ми кон­цер­та­ми та як уча­сни­ки все­укра­їн­ських фе­сти­ва­лів, а са­ме: « Крок » , « Чер­во­на ру­та, «Слав­ське рок» та ін. Крім то­го, хло­пці актив­но за­йма­ю­ться бла­го­дій­ні­стю, бе­руть участь у со­ці­аль­них про­е­ктах. Му­зи- кан­ти ви­ко­ну­ють ком­по­зи­ції в та­ких жан­рах, як хард-рок, хе­ві-ме­тал і поп-рок.

— Де­я­кі пі­сні аль­бо­му «Бу­ти віль­ним» на­пи­са­ні під впли­вом ка­над­сько­го по­ст­гран­джу та аме­ри­кан­сько­го аль­тер­на­тив­но­го ро­ку, — роз­ка­зав ipro.kiev.ua во­ка­ліст «Бі­лої Ве­жі» Ма­ксим ІВА­ЩЕН­КО. —А десь взя­ла го­ру на­ша ро­ман­ти­чна на­ту­ра, то­му в аль­бо­мі не бра­кує ба­лад та лі­ри­ки. Під де­я­кі пі­сні хо­че­ться тан­цю­ва­ти, де­я­кі — про­сто слу­ха­ти...

Аль­бом «Бу­ти віль­ним» за­пи­са­ний на сту­дії « ФДР Мю­зік » . Текс­ти пі­сень на­пи­сав Єв­ген Ско­цен­ко, а му­зи­ку — Єв­ген Ско­цен­ко, Ан­дрій То­ма­шен­ко та Яро­слав Гра­ви­цький. Са­унд­про­дю­се­ра­ми ви­сту­пи­ли Яро­слав Віль­чик, Ро­ман Каль­мук, Ан­дрій То­ма­шен­ко, Taras Trubbleclef та Ed Krautner.

ФОТО З САЙТА WWW.IDARK.NE

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.