У Хер­со­ні про­ве­дуть бла­го­дій­ний ау­кціон

Ко­шти зби­ра­ти­муть для ху­до­жни­ка з обме­же­ни­ми мо­жли­во­стя­ми

Den (Ukrainian) - - День України - Іван АНТИПЕНКО, «День», Хер­сон

Шо­сто­го жов­тня о 18.00 у смарт-ка­фе SHKAF від­бу­де­ться бла­го­дій­ний ау­кціон на під­трим­ку Ан­дрія Ле­щин­сько­го — юно­го ху­до­жни­ка, який ни­ні про­жи­ває в Ка­хов­сько­му ге­рі­а­три­чно­му бу­дин­ку. Ор­га­ні­за­то­ра­ми ау­кціо­ну ви­сту­пи­ли Центр мо­ло­ді­жних іні­ці­а­тив «То­тем» та Бла­го­дій­ний фонд «Май­бу­тнє Хер­сон­щи­ни».

У цей ве­чір для від­ві­ду­ва­чів ау­кціо­ну без­ко­штов­но ви­сту­па­ти­ме гурт «Го­род не­спя­щих». А у яко­сті ло­тів за­про­по­ну­ють ви­тво­ри су­ча­сно­го ми­сте­цтва та ре­кві­зи­ти фе­сти­ва­лю­су­ча­сно­го ми­сте­цтва Terra Futura, яка від­бу­ва­є­ться у Хер­со­ні ко­жної осе­ні з 2001 ро­ку. Зі­бра­ні ко­шти ви­тра­тять на при­дба­н­ня ма­те­рі­а­лів для твор­чо­сті Ан­дрія Ле­щин­сько­го.

«Хло­пець на­ро­див­ся не та­ким, як усі. Че­рез йо­го фі­зи­чні ва­ди ма­ти від­мо­ви­лась від ньо­го при на- ро­джен­ні. Хло­пцю­за­раз 21 рік, він має не­до­ро­з­ви­не­ні кін­ців­ки обох рук та во­дно­час — не­аби­який хист до твор­чо­сті. Він гар­но ма­лює та ви­ши­ває, — го­во­рить Го­ло­ва Фон­ду «Май­бу­тнє Хер­сон­щи­ни» Юлія Си­тник. — Де­я­кий час ним опі­ку­ва­лась при­йом­на ро­ди­на. Ни­ні вже пів­ро­ку він про­жи­ває в Ка­хов­сько­му ге­рі­а­три­чно­му бу­дин­ку. За­ли­шив­шись без жо­дної під­трим­ки, він ви­му­ше­ний про­жи­ва­ти в умо­вах, які скла­ли­ся. Єди­ним, що при­но­сить йо­му хоч якусь на­сна­гу у жит­ті, за­ли­ша­є­ться ба­жа­н­ня ма­лю­ва­ти. Але за­раз свої ма­люн­ки він ство­рює з до­по­мо­го­ю­про­стої ру­чки та олів­ця на кла­пти­ках па­пе­ру з рі­зних бло­кно­тів. Че­рез те я про­по­ну­ю­об’єд­на­ти­ся всім не­бай­ду­жим лю­дям і зі­бра­ти ма­те­рі­а­ли для твор­чо­сті (фар­би, пен­злі, па­пір, по­ло­тно), які наш фонд пе­ре­дасть хло­пцю».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.