Біль­ше мо­жли­во­стей для вче­них

Укра­ї­на ста­ла асо­ці­йо­ва­ним чле­ном Єв­ро­пей­ської ор­га­ні­за­ції ядер­них до­слі­джень

Den (Ukrainian) - - День України -

Ке­рів­ник по­стій­но­го пред­став­ни­цтва Укра­ї­ни при від­ді­лен­ні ООН та ін­ших між­на­ро­дних ор­га­ні­за­ці­ях у Же­не­ві Юрій Кли­мен­ко пе­ре­дав лист про но­ти­фі­ка­ці­ю­Уго­ди між Укра­ї­но­ю­та Єв­ро­пей­сько­ю­ор­га­ні­за­ці­є­ю­ядер­них до­слі­джень Ге­не­раль­но­му ди­ре­кто­ру CERN Фа­біо­лі Джа­нот­ті 5 жов­тня у Же­не­ві, по­ві­дом­ляє mon.gov.ua.

Ста­тус асо­ці­йо­ва­но­го чле­на CERN дає уні­каль­ну мо­жли­вість для укра­їн­ських уче­них отри­му­ва­ти до­свід уча­сті у пе­ре­до­вих до­слі­дже­н­нях, пра­цю­ва­ти в CERN у яко­сті спів­ро­бі­тни­ків та бра­ти участь у про­гра­мах роз­ви­тку кар’єри. Та­кож це роз­ши­рить до­ступ до про­е­ктів та осві­тніх про­гра­мам CERN, спри­я­ти­ме під­ви­щен­ню­е­фе­ктив­но­сті на­у­ко­вих роз­ро­бок і під­го­тов­ки на­у­ко­вих пра­ців­ни­ків ви­щої ква­лі­фі­ка­ції.

Уже з 1 жов­тня на­у­ко­во-до­слі­дні уста­но­ви та під­при­єм­ства Укра­ї­ни мо­жуть бра­ти участь у тен­де­рах CERN та отри­му­ва­ти за­мов­ле­н­ня на ви­го­тов­ле­н­ня ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го обла­дна­н­ня. Це дасть змо­гу укра­їн­ським про­ми­слов­цям кон­ку­ру­ва­ти за кон­тра­кти з CERN, від­криє мо­жли­во­сті для про­ми­сло­во­го спів­ро­бі­тни­цтва у сфе­рах су­ча­сних те­хно­ло­гій.

З огля­ду на ва­го­мий на­у­ко­вий по­тен­ці­ал на­шої дер­жа­ви, Укра­ї­ні бу­ло за­про­по­но­ва­но уні­каль­ну фор­му спів­пра­ці — во­на ста­ла одним із асо­ці­йо­ва­них чле­нів CERN, а то­му пла­ти­ти­ме зна­чно мен­ші вне­ски, ніж 22 дер­жа­ви-чле­ни ор­га­ні­за­ції. При цьо­му Укра­ї­на мо­же бра­ти участь в усіх фор­мах на­у­ко­во­го спів­ро­бі­тни­цтва, які мо­жли­ві для чле­нів CERN.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.