«Ще один крок на зни­ще­н­ня всьо­го укра­їн­сько­го»

Ек­сперт — про рі­ше­н­ня ро­сій­сько­го су­ду зне­сти храм УПЦ КП у Пі­дмо­сков’ї

Den (Ukrainian) - - День Планети - На­та­лія ПУШКАРУК

Дня­ми Мо­сков­ський обла­сний суд ви­ніс рі­ше­н­ня про зне­се­н­ня Свя­то-Тро­ї­цько­го хра­му, який на­ле­жить до укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту, по­ві­до­мив у Facebook іє­ро­мо­нах Свя­то­слав Ско­ро­ход. За йо­го сло­ва­ми, згі­дно з по­ста­но­во­ю­су­ду, храм ма­ють зне­сти про­тя­гом чо­ти­рьох мі­ся­ців за ра­ху­нок УПЦ. Крім то­го, він від­зна­чив, що в про­це­сі су­до­во­го роз­гля­ду на адво­ка­та УПЦ Те­тя­ну Го­рю­но­ву бу­ло здій­сне­но зброй­ний на­пад, і їй по­гро­жу­ва­ли роз­пра­во­юв ра­зі подаль­шої під­трим­ки та за­хи­сту хра­му в су­ді. «На жаль, усе укра­їн­ське си­сте­ма­ти­чно під­чи­ща­є­ться і ни­щи­ться: сьо­го­дні ре­зо­нан­сне рі­ше­н­ня по зне­сен­ню­хра­му, до то­го за­кри­т­тя укра­їн­ської бі­бліо­те­ки та лі­кві­ду­ва­н­ня єди­ної цен­тра­лі­зо­ва­ної укра­їн­ської ор­га­ні­за­ції «Укра­їн­ський Кон­грес Ро­сії»», — на­пи­сав Свя­то­слав Ско­ро­ход на сво­їй сто­рін­ці у Facebook.

«День» звер­нув­ся до на­ро­дно­го де­пу­та­та Укра­ї­ни, ре­лі­гі­є­знав­ця Ві­кто­ра ЄЛЕНСЬКОГО з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти цю ре­зо­нан­сну но­ви­ну та по­ясни­ти, яко­ю­має бу­ти ре­а­кція укра­їн­ської вла­ди на та­кі ути­ски укра­їн­ства в Ро­сії.

«ТРЕ­БА СТВОРИТИ МІЖНАРОДНИЙ ФРОНТ БО­РОТЬ­БИ ПРО­ТИ ЗНИ­ЩЕ­Н­НЯ РЕЛІГІЙНОЇ СВО­БО­ДИ В РО­СІЇ»

— Цей вчи­нок ле­жить за ме­жа­ми до­бра і зла. Оче­ви­дно, впер­ше за три де­ся­тки ро­ків на пла­не­ті Зем­ля бу­де зне­се­но пра­во­слав­ний храм — за те, що це укра­їн­ський храм, за те, що лю­ди, які від­ві­ду­ють йо­го, ві­рять в Ісу­са Хри­ста, спо­від­у­ють пра­во­слав’я, а не до­ктри­ну «рус­ско­го ми­ра». Це ще один крок на зни­ще­н­ня всьо­го укра­їн­сько­го. І я вва­жаю, що на­ша Вер­хов­на Ра­да по­вин­на ста­ти по­руч з ти­ми, ко­го за­раз пе­ре­слі­ду­ють у Ро­сії та на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях за їхню­ві­ру.

Ми зна­є­мо, що пе­ре­слі­ду­ють і пра­во­слав­них, і му­суль­ман, і про­те­стан­тів, руй­ну­ють хра­ми і мор­ду­ють лю­дей. Ми зна­є­мо про вби­тих па­сто­рів на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії. От­же тре­ба не тіль­ки їх за­хи­сти­ти, але й створити міжнародний фронт бо­роть­би про­ти зни­ще­н­ня релігійної сво­бо­ди в Ро­сії.

Тре­ба від­зна­чи­ти, що на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях — в Кри­му та на Дон­ба­сі — жа­хли­ва си­ту­а­ція, осо­бли­во в так зва­них окре­мих ра­йо­нах До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей. Я кіль­ка ра­зів ро­бив про це до­по­віді в рі­зних ау­ди­то­рі­ях. Це вбив­ства, ви­кра­де­н­ня, на­силь­ство. На­віть фільм є про те, як мо­ли­тов­ні бу­дин­ки про­те­стан­тів і Свід­ків Єго­ви бу­ло пе­ре­тво­ре­но на ба­ра­ки та мі­сця тре­ну­вань для бо­йо­ви­ків.

Нам ві­до­мо, що пра­кти­чно для всіх у Ро­сії, крім мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту, умо­ви жа­хли­ві, у зв’яз­ку з прийня­т­тям так зва­но­го «за­ко­ну Яро­вої», який, по су- ті, зни­щує ре­лі­гій­ну сво­бо­ду і фун­да­мен­таль­ний прин­цип релігійної сво­бо­ди, яким є по­ши­ре­н­ня ре­лі­гій­них пе­ре­ко­нань і мо­жли­вість про­го­ло­ше­н­ня про­по­віді. В той час як Кон­сти­ту­цій­ний Суд Укра­ї­ни ска­су­вав до­звіль­не пра­во на про­ве­де­н­ня ре­лі­гій­них ма­ні­фе­ста­цій, у Ро­сії нав­па­ки — на­віть у ха­ті ти не мо­жеш про­по­від­у­ва­ти чи за­про­си­ти про­по­від­ни­ка. Це те, що по­вер­тає Ро­сі­юв ста­лін­ські ча­си. От­же, си­ту­а­ція там ду­же по­га­на.

Що сто­су­є­ться мо­ти­ва­ції ро­сій­ської вла­ди у на­сту­пі на за­ли­шки укра­їн­ської цер­кви та всьо­го укра­їн­сько­го в РФ. Оче­ви­дно, во­ни хо­чуть ви­ко­рі­ни­ти все те, що на­га­дує про Укра­ї­ну, сво­бо­ду, люд­ську гі­дність. Ми гор­ді тим, що все укра­їн­ське асо­ці­ю­є­ться там са­ме зі сво­бо­дою, ан­ти­пу­тін­ством, про­ти­ді­є­ю­цьо­му жа­хли­во­му, ав­то­ри­тар­но­му ре­жи­му. А ро­сій­ська вла­да хо­че все це ви­ко­рі­ни­ти. І ми по­вин­ні зро­би­ти все мо­жли­ве для за­хи­сту на­ших лю­дей.

А що сто­су­є­ться вла­сне Укра­ї­ни, ми по­вин­ні під­три­ма­ти во­ле­ви­яв­ле­н­ня укра­їн­ців, які не хо­чуть зна­хо­ди­ти­ся у скла­ді мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту. На це, зокре­ма, бу­де спря­мо­ва­ний за­ко­но­про­ект 4128, який пе­ред­ба­чає по­ря­док змі­ни релігійної на­ле­жно­сті ре­лі­гій­ни­ми гро­ма­да­ми.

Є низ­ка пра­во­слав­них ре­лі­гій­них гро­мад мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту, які хо­чуть пе­ре­йти до ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту. Але за­ко­но­дав­чо це сла­бо вре­гу­льо­ва­но. Зав­тра (6 жов­тня. — Ред.) пар­ла­мент роз­гля­да­ти­ме цей за­ко­но­про­ект. За­раз йо­му чи­ни­ться ко­ло­саль­ний спро­тив: «Опо­блок» при­вів під Ра­ду кіль­ка де­ся­тків ба­тю­шок, які бо­рю­ться за збе­ре­же­н­ня « ду­хов­но­го раб­ства » , і оче­ви­дно, при­ве­дуть ще.

Укра­їн­ська вла­да в жо­дно­му ви­пад­ку не по­вин­на від­по­від­а­ти на це дзер­каль­но. Тоб­то якщо десь ути­ска­ють ре­лі­гій­ну сво­бо­ду, це не озна­чає, що укра­їн­ська вла­да має її ути­ска­ти. Це ви­клю­че­но. Во­на має за­сто­со­ву­ва­ти всі свої ва­же­лі мі­жна­ро­дної, дво­сто­рон­ньої ди­пло­ма­тії для то­го, щоб збе­рег­ти укра­їн­ську цер­кву, куль­ту­ру від ви­ни­ще­н­ня. За­раз го­лов­не зав­да­н­ня укра­їн­ської вла­ди — це про­ти­ді­я­ти ро­сій­ській агре­сії. Якщо во­на не змо­же цьо­го зро­би­ти і не змо­же мо­бі­лі­зу­ва­ти на­род, то все ін­ше не ма­ти­ме зна­че­н­ня.

ВІ­КТОР ЄЛЕНСЬКИЙ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.