Ро­сія ста­ла одні­єю з тем де­ба­тів кан­ди­да­тів у ві­це-пре­зи­ден­ти США

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Під час те­ле­де­ба­тів, які від­бу­ли­ся вчо­ра вран­ці за ки­їв­ським ча­сом, кан­ди­да­ти у ві­це-пре­зи­ден­ти США се­на­тор Тім Кейн (де­мо­крат) і Майк Пенс (ре­спу­блі­ка­нець) за­яви­ли про не­об­хі­дність більш рі­шу­чої від­по­віді з бо­ку Аме­ри­ки на не­без­пе­чні для мі­жна­ро­дної без­пе­ки дії Ро­сії.

Кейн пред­ста­вив Гіл­ла­рі Клін­тон як роз­су­дли­во­го твер­до­го лі­де­ра, зда­тно­го як спів­пра­цю­ва­ти з Ро­сі­єю, в то­му чи­слі в пе­ре­го­во­рах про ско­ро­че­н­ня ядер­них озбро­єнь, по­лі­ти­ці «пе­ре­за­ван­та­же­н­ня», так і бу­ти жорс­ткою, ко­ли то­го ви­ма­га­ють об­ста­ви­ни.

З дру­го­го бо­ку, він зга­дав про ті­сні зв’яз­ки лю­дей з ото­че­н­ня Трам­па з Ро­сі­є­юі про ве­ли­кий ді­ло­вий ін­те­рес са­мо­го нью-йорк­сько­го мі­льяр­де­ра до Ро­сії. Кейн вва­жає, що «аме­ри­кан­ці по­вин­ні від­чу­ва­ти три­во­гу з при­во­ду то­го, чиї ін­те­ре­си за­хи­ща­ти­ме Трамп — ін­те­ре­си Аме­ри­ки або свої вла­сні».

У від­по­відь на пи­та­н­ня про те, чо­му не спра­цю­ва­ла по­лі­ти­ка «пе­ре­за­ван­та­же­н­ня», Кейн від­по­вів ко­ро­тко: «Во­ло­ди­мир Пу­тін — ди­кта­тор. Він не лі­дер. Ті, хто ду­має по-ін­шо­му, не зна­йо­мі з істо­рі­є­ю­Ро­сії».

Тим ча­сом ре­спу­блі­ка­нець Пенс за­явив, що ба­га­то ви­слов­лю­вань До­наль­да Трам­па про Пу­ті­на спри­йма­ю­ться пе­ре­кру­че­но. Він на­го­ло­сив, що са­ме пі­сля по­лі­ти­ки «пе­ре­за­ван­та­же­н­ня», одним з ав­то­рів якої бу­ла Гіл­ла­рі Клін­тон, Во­ло­ди­мир Пу­тін пі­шов на ане­ксі­ю­Кри­му, втор­гне­н­ня в Укра­ї­ну і втру­ча­н­ня в си­рій­ський кон­флікт на бо­ці Аса­да. До ре­чі, сам Трамп зов­сім по-ін­шо­му ви­слов­лю­вав­ся з при­во­ду ане­ксії Кри­му і на­віть го­во­рив, що ро­сій­ські вій­ська не при­су­тні на схо­ді Укра­ї­ни.

Пенс та­кож за­явив про те, що для за­хи­сту мир­но­го на­се­ле­н­ня в Си­рії США по­вин­ні зайня­ти рі­шу­чу по­зи­ці­ю­аж до на­не­се­н­ня уда­рів по си­рій­ських уря­до­вих вій­ськах. На пи­та­н­ня про те, яким чи­ном До­нальд Трамп доб’ється по­ва­ги Крем­ля, Майк Пенс від­по­вів одним сло­вом: си­ла.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.