Звіль­ни­ти жур­на­лі­стів Су­щен­ка та Се­ме­ну

З від­по­від­ною по­став­ною Вер­хов­на Ра­да звер­ну­ла­ся до мі­жна­ро­дної спіль­но­ти й за­су­ди­ла дії Ро­сії

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Пі­дго­ту­вав Іван КАПСАМУН, «День»

По­ста­но­во­ю­схва­ле­но за­яву Вер­хов­ної Ра­ди «Про не­за­кон­не по­збав­ле­н­ня сво­бо­ди укра­їн­ських жур­на­лі­стів Ро­ма­на Су­щен­ка та Миколи Се­ме­ни», за яку про­го­ло­су­ва­ли 245 на­ро­дних де­пу­та­тів. Ці­єю по­ста­но­во­ю­Вер­хов­на Ра­да звер­та­є­ться до пар­ла­мен­тів дер­жав-чле­нів Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу, США, Канади і Япо­нії, Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту, чин­но­го го­ло­ви ОБСЄ, мі­ні­стра за­кор­дон­них справ ФРН Фран­ка-Валь­те­ра Штайн­майє­ра, пред­став­ни­ка Ор­га­ні­за­ції з без­пе­ки та спів­ро­бі­тни­цтва в Єв­ро­пі з пи­тань сво­бо­ди за­со­бів ма­со­вої ін­фор­ма­ції Ду­ні Мі­я­то­вич та ін­ших ін­сти­ту­цій що­до об­ста­вин не­за­кон­но­го за­три­ма­н­ня та по­збав­ле­н­ня сво­бо­ди укра­їн­ських жур­на­лі­стів Су­щен­ка та Се­ме­ни. Пар­ла­мент Укра­ї­ни про­по­нує за­зна­че­ним ін­сти­ту­ці­ям та по­са­до­вим осо­бам вжи­ти за­хо­дів що­до кон­со­лі­да­ції зу­силь між­на­ро­дно­го спів­то­ва­ри­ства за­для звіль­не­н­ня укра­їн­ських жур­на­лі­стів, спри­я­н­ня не­гай­но­му до­пу­ску кон­суль­ських по­са­до­вих осіб Укра­ї­ни та адво­ка­та до не­за­кон­но утри­му­ва­но­го Су­щен­ка, а та­кож — за­су­ди­ти від­по­від­ні дії Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, які гру­бо по­ру­шу­ють пра­ва лю­ди­ни.

ФОТО ОЛЕКСАНДРА КОСАРЄВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.