КО­МЕН­ТА­РІ

Den (Ukrainian) - - Культура - Оль­га ЗЕЛЕНСЬКА

«День» по­про­сив чле­нів з’їзду На­ціо­наль­ної спіл­ки те­а­траль­них діячі від­по­ві­сти на за­пи­та­н­ня: «Що по­трі­бно най­пер­ше змі­ню­ва­ти в ді­яль­но­сті НСТДУ?».

Яро­слав ФЕДОРИШИН,

за­слу­же­ний ді­яч ми­стецтв Укра­ї­ни, го­лов­ний ре­жи­сер Львів­сько­го ака­де­мі­чно­го те­а­тру «Во­скре­сі­н­ня»:

— Я вва­жаю, що тре­ба обов’яз­ко­во ви­во­ди­ти Спіл­ку на зов­сім ін­ший рі­вень. Є Міжнародний те­а­траль­ний ін­сти­тут, який об’єд­нує всі те­а­траль­ні спіль­но­ти; я ду­маю, що нам тре­ба бу­ти там чле­ном. По­трі­бно зро­би­ти но­ву си­сте­му існу­ва­н­ня На­ціо­наль­ної спіл­ки те­а­траль­них ді­я­чів, то­му що ця — за­ско­ру­зла і сов­де­пів­ська... і ми не ро­зу­мі­є­мо — для чо­го вза­га­лі во­на існує.

Лі­дія КУШКОВА,

на­ро­дна ар­тис­тка Укра­ї­ни, Дні­пров­ський ака­де­мі­чний укра­їн­ський му­зи­каль­но-дра­ма­ти­чний те­атр ім. Т.Г. Шев­чен­ка:

— Спіл­ці по­трі­бно обов’яз­ко­во єд­на­ти­ся, і тре­ба, щоб її очо­ли­ла лю­ди­на, яку ми бу­де­мо ви­су­ва­ти в Вер­хов­ну Ра­ду. Щоб го­ло­ва НСТДУ ло­бі­ю­вав пи­та­н­ня куль­ту­ри так, як це ро­бив по­кій­ний Лесь Та­нюк. Це зав­дя­ки йо­му за­раз май­же всі те­а­три ма­ють ста­тус ака­де­мі­чних. Ці зва­н­ня да­ють мо­жли­вість те­а­трам сьо­го­дні ви­жи­ти, зокре­ма, під­ви­ще­н­ня ста­вок, і лю­ди об’єд­на­лись. Нам тре­ба об’єд­ну­ва­ти­ся...

Ан­то­ні­на БЄЛЬСЬКА,

за­слу­же­ний ді­яч ми­стецтв Укра­ї­ни, Кри­во­різь­кий ака­де­мі­чний мі­ський те­атр му­зи­каль­но-пла­сти­чних ми­стецтв «Ака­де­мія ру­ху»:

— Для ме­не НСТДУ — це дім. Ця ор­га­ні­за­ція має дав­ні тра­ди­ції, які тре­ба бе­рег­ти і на­да­ти жит­тє­вих сил на ба­га­то ро­ків упе­ред.

Фе­дір Оле­ксан­дро­вич,

ху­до­жник:

— Я га­даю, що Спіл­ка, ко­тра по­бу­до­ва­на на «крі­па­цьких» за­са­дах те­а­тру — з цим тре­ба про­ща­ти­ся. По­трі­бно не про­сто сут­тє­во пе­ре­фор­ма­ту­ва­ти Спіл­ку, а й до­ко­рін­но змі­ни­ти стиль ро­бо­ти, тре­ба за­лу­ча­ти кре­а­тив­ну мо­лодь...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.