«МОЇМ ГО­ЛОВ­НИМ ЗАВ­ДА­Н­НЯМ Є ОБ’ЄД­НА­Н­НЯ ВСІХ ЧЛЕ­НІВ СПІЛ­КИ»

Den (Ukrainian) - - Культура - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Бо­г­дан СТРУ­ТИН­СЬКИЙ,

го­ло­ва НСТДУ:

— Най­пер­ше зав­да­н­ня по­ля­гає у на­ла­го­джен­ні нор­маль­ної ро­бо­ти Спіл­ки. У нас сьо­го­дні не­має офі­су, він не ді­є­вий, не­має ко­му­ні­ка­цій з усі­ма чле­на­ми НСТД, а та­кож спів­пра­ці з ре­гіо­наль­ни­ми від­ді­ле­н­ня­ми. Ни­ні, у вік Ін­тер­не­ту, на­віть не­має ін­фор­ма­цій­но­го сай­ту На­ціо­наль­ної спіл­ки те­а­траль­них ді­я­чів Укра­ї­ни, де мо­жна бу­ло ді­зна­ти­ся про фун­кцію і кон­це­пці­ю­ці­єї твор­чої ор­га­ні­за­ції, не­має мо­жли­во­сті роз­по­всю­джу­ва­ти но­ви­ни по всіх укра­їн­ських те­а­трах. Моїм го­лов­ним зав­да­н­ням є об’єд­на­н­ня всіх чле­нів Спіл­ки. За­раз від­бу­ва­є­ться ре­ор­га­ні­за­ція ко­ле­кти­вів те­а­трів, яка об­умов­ле­на За­ко­ном « Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до за­про­ва­дже­н­ня кон­тра­ктної фор­ми ро­бо­ти у сфе­рі куль­ту­ри та кон­кур­сної про­це­ду­ри при­зна­че­н­ня ке­рів­ни­ків дер­жав­них та ко­му­наль­них за­кла­дів куль­ту­ри», який прийня­тий Вер­хов­но­ю­Ра­дою . До цьо­го до­ку­мен­та є ба­га­то за­пи­тань і про­бле­му тре­ба ви­рі­шу­ва­ти...

Я вва­жаю, що Спіл­ка по­вин­на по­вер­ну­ти свій ав­то­ри­тет і мі­цність, яку ма­ла ба­га­то ро­ків то­му. Тре­ба зро­би­ти так, щоб до­бре пра­цю­ва­ла, бу­ла ге­не­ра­то­ром твор­чих ідей, збіль­ши­ти пи­то­му ва­гу твор­чої мо­ло­ді, яка по­ві­рить, що зру­ше­н­ня бу­дуть у пе­ред, і на­дасть но­ве ди­ха­н­ня на­шій ор­га­ні­за­ції. Най­біль­ша за­да­ча на сьо­го­дні — це об’єд­на­н­ня всіх аби ра­зом ми зумі­ли обі­йти «ри­фи» (ви­рі­ши­ти про­бле­ми фі­нан­су­ва­н­ня, со­ці­аль­но­го за­хи­сту ми­тців і т.д.). Я не хо­чу за­раз вда­ва­ти­ся у де­та­лі бо по­то­чної ро­бо­ти ду­же ба­га­то. На­при­клад, тре­ба зро­би­ти змі­ни у Ста­тут, пе­ре­ре­гі­стру­ва­ти йо­го у Мі­ню­сті, ва­жли­ва й ка­дро­ва по­лі­ти­ка ( тре­ба на­пов­ни­ти апа­рат Спіл­ки ви­со­ко­фа­хо­ви­ми лю­дьми, які б ма­ли до­ві­ру ді­я­чів куль­ту­ри і те­ат- ру), тре ба ге не ру ва ти твор чі ідеї і вті лю - ва­ти кра­ще у жи­т­тя.

Вва жаю, що нам не об хід но ство ри ти по­ту­жний фе­сти­валь-кон­курс на­ціо­наль­но го мас ш та бу, або за сну ва ти пре мію НСТД і на вко ло цьо го об’ єд на ти у зма - галь­но­му і про­зо­ро­му ру­сі те­а­траль­ні ко­лек ти ви на шої кра ї ни. Бо за раз чи ма ло лю­дей не ро­зу­мі­ють, що та­ке НСТД Укра­ї­ни і яка її роль? Нам тре­ба створити чі­тку мо­дель аби ко­жен член Спіл­ки (і ве­те­ран, і мо ло да твор ча осо бис тість) мог ли від­чу­ва­ти се­бе за­хи­ще­ни­ми (ма­те­рі­аль­но, мо­раль­но, у пра­во­во­му по­лі) тоб­то за по­тре­би отри­ма­ти до­по­мо­гу. Бо го­лов­на ме­та НСТД — це, перш за все, до-по-мо-га!

На­дзви­чай­на мі­сія — по­вер­ну­ти до­ві­ру вла­ди до укра­їн­ських те­а­трів. Ця про­бле ма ду же від чу ва єтьсь у ре гі о наль них ко лек ти вах. Бо за раз об лас ні те ат ри мо - жуть ба­га­то чо­го зро­би­ти, зокре­ма, у про­па ган ді і по пу ля ри за ції сис те ми дер жа - во тво рен ня. Мож ли во, ці сло ва зву чать за­галь­но, але я ві­рю в кон­кре­тну мі­сію те­а­тру у по­бу­до­ві но­вої Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.