«ВО­ЛО­ДИ­МИР ХАРАКОЗ. Жи­во­пис» — Га­ле­рея «АВС-арт» (Ки­їв)

Den (Ukrainian) - - Культура - Пі­дго­ту­ва­ла Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Ма­рі­у­поль­ський ху­до­жник Во­ло­ди­мир Харакоз, який має гре­цьке ко­рі­н­ня, пред­ста­вив у сто­ли­ці до­бір­ку сво­їх фі­гу­ра­тив­них ро­біт, на­пи­са­них за остан­ній пе­рі­од. На­га­да­є­мо, у ми­ну­ло­му ро­ці ки­я­ни вже ма­ли мо­жли­вість по­зна­йо­ми­ли­ся з аб­стра­кці­я­ми ав­то­ра, ко­трий ві­до­мий як жи­во­пи­сець та гра­фік. На­тюр­мор­ти, ар­хі­те­ктур­ні пей­за­жі, на­тюр­мор­ти на тлі пей­за­жів у твор­чо­сті май­стра від­зна­ча­ю­ться осо­бли­вою ри­тмі­кою й ар­хі­те­кто­ні­кою, ви­тон­че­ним лі­ри­чним зву­ча­н­ням, тон яко­му за­да­ють сві­жий ві­тер і пів­ден­не сон­це. «За мі­стом — сад», «Ро­ман­ти­ка ман­дрів», «По­дих мо­ря», «З лю­бов’ю. Крит», «Ка­фе в Бу­дві», — вже са­мі на­зви ро­біт на­че за­про­шу­ють гля­да­ча в іде­аль­ну ман­дрів­ку слі­дом за ав­то­ром, по­ли­шив­ши ру­тин­не ко­ло й пов­сяк­ден­ність із її сте­ре­о­ти­па­ми. Жи­во­пи­сні­мар­шру­ти Во­ло­ди­ми­ра Ха­ра­ко­за про­ля­гли від Чор­но­го мо­ря до Адрі­а­ти­ки, від Фін­ської за­то­ки й аж до Се­ред­зем­но­мор’я. На по­ло­тнах — ні­би мо­мен­таль­ні від­би­тки вра­жень, про­те чі­тко ви­бу­до­ва­ні­ком­по­зи­ці йно. «Я тя­жію до тра­ди­цій­ної жи­во­пи­сної мо­ви, до ясно­сті, то­чно­сті, до чо­гось від ан­ти­чно­го спад­ку, що впо­ряд­ко­вує світ від­по­від­но до люд­сько­го мо­ду­ля, де пе­ре­ва­жає ек­зи­стен­цій­но-мо­раль­ний кри­те­рій», під­кре­слює ху­до­жник. Ви­став­ку мо­жна по­ба­чи ти до 22 жов­тня.

ІЛЮСТРАЦІЮ НА­ДА­НО ГАЛЕРЕЄЮ «АВС-АРТ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.